Notater 2016/34

Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale

Notatet sammenfatter arbeid som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2016 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å identifisere inntekter og kostnader for legepraksisen til privatpraktiserende fastleger og legespesialister.

I kapittel 1 beskrives i korte trekk bakgrunnen for oppdraget, rammeverket for prosjektet og gjennomføringen fra HOD tok kontakt med SSB sent i 2015 med spørsmål om å gjennomføre en kostnads- og inntektsundersøkelse blant privatpraktiserende behandlere og frem til denne rapporten foreligger.

Kapittel 2 beskriver datagrunnlaget for undersøkelsen. Her beskrives populasjonen og de datakildene som er brukt.

Organisering av legepraksiser er tema for kapittel 3. Fastleger og legespesialister kan organisere seg på ulike måter, og det er stor variasjon. Koblinger av ulike registerdata har blitt gjennomført med fødselsnummer for leger som koblings-nøkkel.

Kapittel 4 er et teorikapittel som omtaler de viktigste inntektskildene for fastleger og legespesialister som har driftsavtale med det offentlige.

Hovedresultater er beskrevet i kapittel 5. Vi viser inntekter og kostnader for fastleger som er organisert som enkeltpersonforetak (ENK) eller heleid AS, og for avtalespesialister som er organisert som ENK. Disse utgjør 42 prosent av fast-legene og 37 prosent av avtalespesialistene. Bare for disse organisasjonsformene har det vært mulig å innhente regnskapsinformasjon i denne undersøkelsen.

I kapittel 6 beskrives en del faktorer som kan påvirke legenes kostnader og inntekter. Her er gjort en innledende analyse av betydningen av å ha gruppepraksis i motsetning til solopraksis, bruk av vikarer, listelengde, felleslister og kostnader dekket av kommunen for fastleger og avtalehjemmel, junior-/senioravtale og fagområde for avtalespesialistene. Men her anbefales ytterligere analyse.

I kapittel 7, vurderes resultatene fra undersøkelsen og gir anbefalinger for videre arbeid. Konklusjonen er at det per i dag ikke er tilgjengelige data for å utarbeide offisiell statistikk. SSB foreslår imidlertid ytterligere utredningsarbeid, jf. kapittel 7.2 med formål å på sikt kunne utvikle slik statistikk. Når det gjelder andre yrkesgrupper som har avtale med det offentlige (psykologer og fysioterapeuter), må også utredningsarbeid gjennomføres for å kunne vurdere mulighetene for fremtidig ny statistikk.

Om publikasjonen

Tittel

Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale

Ansvarlig

Ingrid Myrset Hatlebakk, Ingrid Melby, Per Ove Smogeli og Borgny Vold

Serie og -nummer

Notater 2016/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9435-8

Antall sider

30

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt