Person og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

Levekårsundersøkelsen

I løpet av perioden januar-juni gjennomføres den årlige undersøkelsen om folks levekår i Norge.

Om lag 12 000 personer fra 16 år og oppover er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til å svare på spørsmål knyttet til bolig, helse, arbeid og økonomi. I tillegg stilles det spørsmål om for eksempel deltakelse både i organisasjoner, aktiviteter og politikk, om familie og venner, om man har vært utsatt for lovbrudd, om friluftsliv og fysisk aktivitet, eller om kulturaktiviteter.

Resultatene fra undersøkelsen brukes blant annet til å sammenlikne levekår i mange europeiske land

 

Levekårsundersøkelsen

Boligpanelet

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Boligpanelet

Alle undersøkelser private

Vis kun undersøkelser som pågår

 • A

 • Pågår

  Arbeidskraftundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

 • B

 • Ikke aktiv

  Bolig og boforhold 2017

  Måleperiode: årlig

  I oktober gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige undersøkelse om bolig og boforhold. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge boliger og boforhold; og husleieprisene for ulike typer leide boliger i Norge. Undersøkelsen har sin bakgrunn i behovet for bedre og mer detaljert statistikk for leiemarkedet.

 • Pågår

  Boligpanelet

  Måleperiode: månedlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

 • D

 • Ikke aktiv

  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

  NorLAG er en studie av midtlivet og eldre år i Norge. Formålet med studien er å få økt kunnskap om livet etter fylte 40 år. Fokus er på sentrale livsområder som arbeid og pensjonering, familie og generasjoner, helse og omsorg, mestring og livskvalitet.

 • F

 • Ikke aktiv

  Frivillig innsats

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner; både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte. Vi vil også kartlegge frivillig arbeid på internett, for private bedrifter eller offentlige organisasjoner og for venner, bekjente og naboer.

 • H

 • Ikke aktiv

  Holdninger til bistand (Web-undersøkelse)

  Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til bistanden som Norge gir til utlandet. Det blir blant annet spurt om hva man mener om størrelsen og kvaliteten på norsk bistand og om hvor vellykket bistanden er.

 • Ikke aktiv

  Holdninger til bistand (telefonundersøkelse)

  Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til bistanden som Norge gir til utlandet. Det blir blant annet spurt om hva man mener om størrelsen og kvaliteten på norsk bistand og om hvor vellykket bistanden er.

 • J

 • Pågår

  Jaktstatistikk

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: jakt.ssb.no

  Formålet med undersøkinga er å utarbeide offisiell statistikk over utbytet frå småviltjakt og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkinga kartleggje talet jegerar som har teke del i jakt på dei ulike viltartene det er opna for jakt på.

 • L

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen

  Måleperiode: årlig

 • Ikke aktiv

  Lærerkompetanse i videregående opplæring

  Måleperiode: hvert 10. år

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en undersøkelse om lærerkompetanse i videregående opplæring. Vi ønsker at lærere i videregående opplæring deltar, uavhengig av hvilken utdanning de har.

 • M

 • Pågår

  Mediebruksundersøkelsen

 • O

 • Pågår

  Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

 • R

 • Pågår

  Reise- og teknologiundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Undersøkelsen skal kartlegge nordmenns reisevaner, grensehandel og teknologibruk. Det blir blant annet spurt om man har vært på reiser med eller uten overnatting og bruk av tjenester på internett det siste kvartalet.

 • Pågår

  Rusundersøkelsen

  Undersøkelsen skal kartlegge folks tobakk-, alkohol- og annen rusmiddelbruk for å få bedre, og mer oppdatert informasjon om folks vaner og bruksmønster.

 • S

 • Ikke aktiv

  Stortingsvalgundersøkelsen 2017

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå Stortingsvalgundersøkelsen 2017 der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg. Videre omfatter undersøkelsen spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

 • U

 • Pågår

  Undersøkelse om samfunn og statsborgerskap

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Institutt for Fredsforskning, en undersøkelse om Samfunn og statsborgerskap.

 • V

 • Ikke aktiv

  Valgpanelundersøkelsen

  Måleperiode: hvert 4. år

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg, og på hvilken måte man tilegner seg informasjon om dette.

 • Ikke aktiv

  Valgundersøkelsen 2017

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Valgundersøkelsen 2017, der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i politikk og valg. Undersøkelsen omfatter spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

 • Ikke aktiv

  Velgerundersøkelsen

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hva som gjør at noen deltar i valget, og andre lar være. Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad partivalg og valgdeltakelse varierer med bakgrunn. Undersøkelsen vil gi kunnskap om ulike gruppers deltakelse i det norske demokratiet. Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har stemt, vil vi veldig gjerne at du deltar.

Kontakt