260638
260638
friartikkel
2016-04-06T09:51:00.000Z
no

Statistikkbanken

Endringer i statistikkbanktabeller

Lagrede spørringer i Statistikkbanken vil ikke fange opp nye regioner som er lagt til senere. Eldre spørringer som inneholder regioner berørt av endringene 1.1.2020  må derfor lages på nytt hvis man skal hente tall for 2020 og senere.

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.

Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

 

Endringer

 

Dato for endring Statistikk Endring
15.06.2020 Økonomisk sosialhjelp Tabell 12219 erstattes av ny tabell 13006.
22.05.2020 Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert Nye koder og ny kodeliste for tabellene 12693, 12694 og 12695.
20.05.2020 Ansatte i barnehage og skole Tabellene 12094 og 12095 er utvidet med tall for fylker.
19.05.2020 Norsk mediebarometer Tabellene 04499, 04517, 04502, 05240, 05237, 04501, 05239, 05238, 05241, 04519 og 11555 avsluttes og etterfølges av tabellene 12947 og 12948.
15.05.2020 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen Tabell 11241 er utvidet med flere utdanninganivåer og aldersgrupper. Alder har også fått endret sumkode.
04.05.2020 Opna konkursar Tabell 12955 erstattes av ny tabell 12972.
27.04.2020 Vernede områder I tabell 08936 har statistikkvariabelen «Vernet areal» endret tekst til «Vernet areal på land». Tabellen er utvidet med nye statistikkvariabler for vernet areal til havs og totalt. Klassifikasjonen «Verneområde» har fått ny tekst «Verneformål» og er utvidet med nye koder for «Alle verneformål» og «Marint vern».
21.04.2020 Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr Summeringsgrupperinger under region er fjernet fra tabellene 06447, 06459, 06462, 08646 og 12660, fordi mange kommuner mangler tall.
15.04.2020 Helseforhold, levekårsundersøkelsen Tabellene 06181, 07743, 08250, 11277 og 11278 hadde feil klassifikasjonsvariabel «Symptom», og denne er endret til «Levevane».
30.03.2020 Kommuneregnskap Gjelder tabellene 12134, 12143, 12135, 12137, 12364, 12177.
Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019. Det oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil for alle årgangene 2015 - 2019. Det er nå rettet.
20.03.2020 Flyttinger Regionvalg som aggregerer kommuner til større geografiske enheter ble fjernet fra tabell 05471 den 20.3.2020. Summering av kommunetallene gir ikke korrekte tall for større regioner, siden også flyttinger innad i regionen da blir regnet med.
20.03.2020 Boforhold, registerbasert I tabellene 11038, 11046, 11509, 11084, 11093 og 11508 er det lagt til kodeliste for bydeler.
16.03.2020 Tannhelsetenesta Tabell 11775 avsluttes og erstattes av to nye tabeller: 12900 og 12901.
16.03.2020 Elevar i grunnskolen Tabell 12247 avsluttes og erstattes av ny tabell 12919.
16.03.2020 Kommunale gebyrer Tabell 12492 erstattes av ny tabell 12842.
16.03.2020 Eiendomsskatt Tabell 12503 erstattes av ny tabell 12843.
16.03.2020 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabell 12185 avsluttes og erstattes av to nye tabeller: 12932 og 12933. På grunn av endringer i populasjonen vil tallene ikke være identiske. Tabell 11899 avsluttes.
16.03.2020 Eiendomsforvaltning i kommunesektoren Tabell 12047 erstattes av ny tabell 12905.
16.03.2020 Kommunalt avløp Tabell 12155 erstattes av ny tabell 12921. Det samme gjelder for Kommunal vannforsyning 
16.03.2020 Avfall frå hushalda Tabell 12299 erstattes av ny tabell 12920. Det samme gjelder for Kommunal vannforsyning, Kommunalt avløp og Plan- og byggesaksbehandling
16.03.2020 Kommuneregnskap
Fylkeskommuneregnskap
Artskode AG37 er erstattet med hhv. AGD 51 (drift) og ny artskode AGI37 (investering).
12321 avsluttes og erstattes av 12914
12329 avsluttes og erstattes av 12913
12323 avsluttes og erstattes av 12912
12363 avsluttes og erstattes av 12916
05.03.2020 Sysselsetting, registerbasert I tabellene 12623, 12624, 12625, 12626, 12627, 12628 og 12827 er koden for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) endret fra 02.07 til 10.47, koden for Meteorologisk institutt er endret fra 10.20 til 07.07 og koden for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er endret fra 14.07 til 08.33.
03.03.2020 Overnattingar Bare tabellene 08403 og 08405 oppdateres videre. Tabellene 03614, 08402, 08353, 08404, 05444, 08352, 08406 og 08407 avsluttes helt. Tabell 08344 etterfølges av ny tabell 12896. Tabellene 08401 og 09374 slås sammen til ny tabell 12892. Tabellene 06212, 03615, 03616, 06211 og 03706 slås sammen til ny tabell 12897. Tabellene 03618, 03622 og 08339 slås sammen til ny tabell 12893. En helt ny tabell 12895 opprettes.
17.02.2020 Elektrisitet Tabell 08583 er fjernet og erstattet av ny tabell 12824.
07.02.2020 Nasjonalregnskap I tabellene 09170, 09181 og 09174 er næringskodene A88NP2X19, A88NP2X20 og A88NP2X21 slått sammen til ny næringskode A88NP2X19_21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.
05.02.2020 Befolkning Tabellene med regionale tall har fått utvidet kodelister for fylker, kommuner og bydeler før publiseringen av 2020-tall 27.2.2020. Regiongrupperingen "Kommunestørrelse 1.1.2019" er fjernet fra kommunetabellene. I stedet er det opprettet en ny tabell 12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn.
20.01.2020 Areal av land og ferskvatn I tabell 06198 har alle grunnkretser i de nye fylkene 30 Viken, 34 Innlandet, 38 Vestfold og Telemark, 42 Agder, 46 Vestland og 54 Troms og Finnmark fikk nye nummer, der to første sifrene samsvarer med fylkesnummeret. Endringene gjelder også grunnkretstabeller i andre statistikker.
16.01.2020 Virksomheter Tabell 09029 er fjernet, og tallene finnes i tabell 10309.
16.01.2020 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter Tabellene 04798, 04979 og 05005 er avslutta og erstattet av nye tabeller 12872, 12873 og 12874. Regionlister og grupperinger er tilpasset ny inndeling for 2020. Landsdeler 2020 og Regioner er bygget på kommuner i stedet for fylker, og kan dermed brukes både før og etter 2020. Endringene gjelder også kommunetabeller i en rekke andre statistikker.
10.01.2020 Fiskeri Tabellene 08867, 08868, 05278, 11516, 06367 og 08204 er avslutta. Ny tabell 12846 etterfølger tabellene 05278 og 11516.
17.12.2019 Familievern Tabell 10524 er utvidet med flere typer utadrettet virksomhet. 10525 er utvidet med flere tema, og koden for parforhold er endret. Tabell 10526 er utvidet med ekstra deltaker.
04.12.2019 Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet Tabell 10799: Verdikode I3371_ er endret til I337_, og U3371_ er endret til U337_ 
03.12.2019 Regnskap for private barnehager Tabell 12410 er fjernet og erstattet av ny tabell 12487.
06.11.2019 Valgdeltakelse Tabell 11059 er fjernet og erstattet med nye tabeller 12812, 12813 og 12814.
05.11.2010 Næringenes økonomiske utvikling De fleste tabellene under
https://www.ssb.no/statbank/list/stbygganl, https://www.ssb.no/statbank/list/stefu, https://www.ssb.no/statbank/list/sthotell, https://www.ssb.no/statbank/list/sti, https://www.ssb.no/statbank/list/stinfokom, https://www.ssb.no/statbank/list/stjenester, https://www.ssb.no/statbank/list/stranslag, https://www.ssb.no/statbank/list/stvar, https://www.ssb.no/statbank/list/stvareh
avsluttes og flyttes til
https://www.ssb.no/statbank/list/naringer. Tabellene 09940 og 09941 fortsetter. Ny tabell 12817 publiseres.
22.10.2019 Avfallshåndtering ved avfallsanlegg Tabell 12360 er avslutta og erstattet av ny tabell 12818.
17.10.2019 Befolkning Tabell 05231 er avslutta.
15.10.2019 Utenrikshandel med varer Tabell 09226 er avslutta og erstattet av ny tabell 12780.
12.10.2019 Røyk, alkohol og andre rusmidler Variabelen ‘Kjønn’ ble fjernet fra tabell 12391.
11.10.2019 Innovasjon i næringslivet Tabellene 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10877, 10878, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10953 og 10954 er avsluttet og erstattet med tabellene 12791, 12792, 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807 og 12808.
10.10.2019 Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget Tabellene 09475, 09476 og 11059 er flyttet til Valgdeltakelse
04.10.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget Nye regionlister i tabellene 11001, 09476, 01177, 08346, 10804 og 09475.
02.10.2019 Sysselsetting blant innvandrere Tabell 12551 har endret kodeliste for klassifikasjon landbakgrunn.
01.10.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget I tabell 01180 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
01.10.2019 Stortingsvalet I tabell 08092 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
01.10.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter I tabell 04772 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
27.09.2019 Miljøøkonomiske virkemidler Tabellene 10646, 11639 og 11640 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 12788, 12789 og 12740.
27.09.2019 Kredittindikator «Lån fra banker» og «Lån fra kredittforetak» slås sammen til «Lån fra banker og Kredittforetak» i tabell 06718 og 11596.
25.09.2019 Norskopplæring for voksne innvandrere Tabellene 11316 og 12468 er fjernet og er erstattet med nye tabeller 12722 og 12723.
20.09.2019 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter Tabellene 10721, 10722, 10723, 10727 og 10909 er utvidet med flere valg under art. Artkodene A55 og B43 har fått ny tekst i tabell 10721. Kode A13 har fått ny tekst i tabell 10722, mens kodene A14 og A257 er fjernet. Kode A55 har fått ny tekst i tabell 10727.
12.09.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett Tabell 12753 er fjernet, og tallene finnes i tabell 12758.
12.09.2019 Byggjekostnadsindeks for bustader Basisår i tabellene endres fra 2000 til 2015. Vektgrunnlaget for beregning av indeksene endres også.
19.08.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett Tabell 06595 er avsluttet og er erstattet med ny tabell 12758.
03.07.2019 Ansatte i barnehage og skole  Tabellene 12071, 12091 og 12092 er utvidet med flere statistikkvariabler. Tabellene 12072, 12082 og 12083 er avsluttet og er erstattet med tabellene 12696, 12697 og 12698.
25.06.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter  Tabellene 10912, 06535 og 06537 er erstattet av nye tabeller 12705, 12710 og 12711. Tabellene 06524, 06525, 06530, 06531, 06534, 06540, 06550, 06551, 06552, 06556, 06557 og 10922 er avsluttet.
17.06.2019 Plan- og byggesaksbehandling Tabellene 11882, 12595, 12225, 11887, 11986, 12616, 12312, 12224, 11211, 11881, 12000, 11886, 12281 og 11888 er erstattet av tabellene 12690, 12665, 12671, 12675, 12699, 12679, 12691, 12676, 12683, 12685, 12667, 12240, 12678 og 12686.
07.06.2019 Miljøforvaltning  Tabellene 12242, 12302, 12193 og 11289 er erstattet av tabellene 12243, 12680, 12703 og 12701.
31.05.2019 Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Tabellene 11642, 11643, 11644, 10135, 10137 og 10138 har fått endret kommuneliste.
30.04.2019 Sysselsetting, registerbasert Tabellene for ansatte i staten (10188, 10189, 09904, 10461, 09911, 09915) er avsluttet og erstattet med nye tabeller 12623-12629.
26.04.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett Tabellene 06599, 06598, 08295, 06596, 06597, 10959, 06600, 05474, 05497, 08703 og 08701 er avsluttet. Nye tabeller er opprettet: 12633, 12634, 12635, 12636, 12637 og 12638.
26.04.2019 Kostnadsindeks for lastebiltransport Tabellene 07105, 07106 og 08802 er avsluttet og er erstattet av nye tabeller 12535 og 12538.
02.04.2019 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
 Tabellene 10502 og 10503 er erstattet av nye tabeller 12598 og 12599.
21.03.2019 Kjørelengder  Tabellene 07301, 07302, 07304 og 07305 slås sammen til ny tabell 12575. 07306 og 07307 slås sammen til ny tabell 12576. 07308 og 07311 slås sammen til ny tabell 12577. 07947 og 07946 slås sammen til ny tabell 12578. 08740 og 08741 slås sammen til ny tabell 12579. De nye tabellene har mer detaljert inndeling i drivstofftyper.
20.03.2019 Sykefravær  Tabellene 09665, 08720, 07869, 09040 og 09041 (Egen- og legemeldt sykefravær (feriekorrigert)), samt 08320, 08321, 03218, 07905, 08322, 08323 og 11928 (Legemeldt sykefravær (feriekorrigert)) avsluttes og erstattes med disse nye tabellene: 12439, 12440, 12441, 12442 og 12443 (Egen- og legemeldt sykefravær), samt 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451 og 12452 (Legemeldt sykefravær).
15.03.2019 Barnehager  Tabell 11929 er erstattet med ny tabell 12562. 
Tabell 12517 er erstattet med ny tabell 12573.
15.03.2019 Areal- og samfunnsplanlegging  Tabell 12596 erstattet tabell 11220.
Tabell 12611 erstattet tabell 11276.
Tabell 12613 erstattet tabell 11218.
Tabell 12616 erstattet tabell 11987.
Tabell 12229 erstattet tabell 11214.
Tabell 11211 erstattet tabellene 12223 og 11219.
Tabellene 10485, 10505, 10506, 11215, 11216, 11212, 11221, 11285 og 11288 ble avsluttet. Tabell 11213 ble fjernet.
15.03.2019 Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner  Tabell 12593 erstattet tabell 11263.
Tabell 12302 erstattet tabell 11891.
Tabellene 11262, 11263, 11264, 11265, 11287 og 11295 ble avsluttet.
08.03.2019 Videregående opplæring og annen videregående utdanning  Tabell 11986 er erstattet av tabell 12609.
25.02.2019 Sysselsetting, registerbasert  Det er laget nye tabeller: 12539, 12540, 12541, 12542 og 12543.
21.02.2019 Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning Tabell 08050 er utvidet med nytt anslagstidspunkt «Antatte investeringer februar året før».
11.02.2019 Produsentprisindeksen Tabellene 07097 og 07098 erstattes av nye tabeller 12462 og 12463. Basisår endres fra 2000 til 2015.
11.02.2019 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tabellene 03675 og 03768 utvides med tall for importmarked og med flere varegrupper. Basisår endres fra 2000 til 2015.
09.02.2019 Eiendomsforvaltning i kommunesektoren  Tabellene 12045 og 12048 er erstattet av nye tabeller 12559 og 12560.
09.02.2019 Lønn  Tabell 12521 er endret for å vise desiler og persentiler.
09.02.2019 Nasjonalregnskap Tabellene 09170, 09171, 09174, 09175, 09181, 09183, 11189 er utvidet med flere hoverdnæringer.
05.02.2019 Antall arbeidsforhold og lønn Tabell 11676 har endret kodeliste for klassifikasjon innvandringskategori.
30.01.2019 Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Tabell 11821 er erstattet av tabell 12153.

 

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016-2018

 

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.

Kontakt