334000
/helse/statistikker/pasient/aar
334000
statistikk
2018-03-23T08:00:00.000Z
Helse
no
pasient, Pasienter på sykehus, helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedagerHelsetjenester, Helse
true

På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Pasienter på sykehus

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2

millioner pasienter på sykehus i 2017

Antall personer som hadde minst en behandling ved sykehus, etter kjønn1
2017
Begge kjønnKvinnerMenn
1Samme person kan ha vært til behandling ved mer enn ett behandlingsnivå. Utenlandsbosatte og de med ugyldige kommunenummer er ekskludert. Kilde: NPR
Pasienter på sykehus totalt1 951 5221 053 455898 067
Pasienter med døgnopphold534 103299 381234 722
Pasienter med dagbehandling273 596152 259121 337
Pasienter på poliklinikk1 788 371968 124820 247

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn

Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn
2017
Totalt, begge kjønnProsentandel kvinnerProsentandel menn
DIAGNOSER
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER44 9724654
SVULSTER185 2485644
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET21 8085248
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER123 6015545
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET150 6434951
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER117 5015446
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE96 5434852
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET200 4774456
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET137 5004852
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE219 2455347
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD98 9545446
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV341 3085842
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE186 7666337
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID81 4991000
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN12 4914555
MEDFØDTE MISDANNELSER43 7084753
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER280 3785347
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER333 1164852
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD626 7345941

Om statistikken

Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, fordelt på pasientenes kjønn og alder, samt geografi. Tallene omfatter diagnoser og hvilken behandlingsform pasientene får, som døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Psykisk helsevern og rusbehandling er ikke inkludert i tallene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Somatiske sykehus er sykehus som tar imot pasienter med fysiske sykdommer; i motsetning til psykiatriske sykehus.

 Døgnopphold er innleggelse med overnatting eller planer om overnatting.

Dagbehandling omfatter innleggelse uten overnatting ved sykehusavdelinger samt behandling ved poliklinikk som er mer omfattende enn en poliklinisk konsultasjon og forutsetter tilgang til behandlingsplass.

Poliklinisk konsultasjon omfatter kortvarig behandling utført i eller av sykehus.

Liggedager er antall hele døgn en innlagt pasient med døgnopphold disponerer en seng.

Diagnoseklassifikasjonener kodet etter ICD-10 (International Classification of Diseases). Klassifisering i ICD-10 sier noe om hva som feiler pasienten, altså tilstanden til pasienten, men gir i liten grad informasjon om behandling.

Diagnoser er knyttet til den viktigste tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.

Standard klassifikasjoner

Standarder for norsk statistikk:

Kjønn : http://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/112/nb

ICD-10:  https://volven.no/produkt.asp?id=288799&catID=3&subID=8

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Regionalt nivå

Tabeller publiseres på lands-, helseregions- eller fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Pasientstatistikken publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalg og populasjon langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

 

Statistikk over behandlingsnivå og diagnose tilknyttet den enkelte behandling gir oversikt over befolkningens bruk av somatiske sykehus. Statistikken som er publisert siden 1999, blir utarbeidet på grunnlag av sykehusenes rapportering til Norsk Pasientregister (NPR).

Statistikken viser bruk av ulike behandlingsnivå og diagnosetype fordelt på kjønn, alder og geografi.

Brukere og bruksområder

Allmennheten, helsemyndigheter og andre.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 10.00 på ssb.noetter forhåndsvarsling senest tre måneder før iStatistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

NPR publiserer statistikk basert på same datagrunnlag, se https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister.

Lovhjemmel

Statistikklovens § 3.2 (Administrative registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle personer som er bosatt i Norge. Utenlandsbosatte er ikke med i tallgrunnlaget.

Pasientstatistikken bygget på data om pasientbehandling ved somatiske sykehus. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ikke med i statistikkgrunnlaget.

Datakilder og utvalg

Datakilden er de somatiske sykehusenes rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Dette helseregistret omfatter et utvalg av opplysningene som registreres ved behandlingsstedet når pasienter blir henvist til eller får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Registeret eies av Helsedirektoratet.

Hvis en pasient har opphold ved flere avdelinger ved samme institusjon i løpet av samme innleggelse vil disse avdelingsoppholdene bli aggregert til ett sykehusopphold. Statistikken gir derfor oversikt over antall pasienter med minst ett opphold ved somatiske sykehus.

NPR inkluderer alle som har mottatt behandling i sin statistikk, mens SSB ikke tar med utenlandsbosatte i sin statistikk.. Før 2015 har SSB ekskludert enkelte enheter og populasjonen er dermed ikke lik populasjonen til NPR.

Datainnsamling, editering og beregninger

 

Dataene har vært gjennom kontroll og intern editering hos NPR. SSB utfører ingen ytterligere kontroller.

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall kan ikke offentliggjøres dersom det medfører at enkeltpersoner kan identifiseres. Statistikken følger SSBs generelle regler for konfidensialitet

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar med statistikk publisert av NPR og statistikken for spesialisthelsetjenesten er supplerende.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Kun bosatte personer som er registrert med gyldig fødselsnummer er inkludert i statistikken. Det antas å være en viss feilrapportering av diagnoser.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB