115118
115118
forskning
2013-05-24T15:25:00.000Z
no

Forskningsfelt

Makroøkonomiske analyser

De makroøkonomiske analysene omfatter konjunkturanalyser, langsiktige framskrivninger av den makroøkonomiske utviklingen, analyser av alternative utviklingstrekk, virkninger av finans- og pengepolitiske virkemidler og av kontrafaktiske forløp for økonomien. De makroøkonomiske modellene er sentrale i de makroøkonomiske analysene.

Prosjekter

 • 3D-In-Macro

  Det EU-finansierte prosjektet 3D-In-Macro vil bidra til en bedre forståelse av ulikhet og dens makroøkonomiske implikasjoner. Ved hjelp av mikrodata vil prosjektmedlemmene analysere økonomien ned til husholdningsnivå langs tre viktige dimensjoner: forbruk, inntekt og formue. Det overordnede målet med prosjektet er å kvantifisere hvilken mikro-heterogenitet som betyr noe for makroøkonomisk teori og dermed bistå i utviklingen av nåværende og fremtidige makroøkonomiske modeller. Videre kan en bedre forståelse av kreftene bak økende ulikhet gi innspill til debatten, både i akademia og blant beslutningstakere.

 • Framskrivning av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning

  Målsetningen i dette prosjektet er å framskrive tilbudet og etterspørselen etter ulike typer utdanningsretninger og -nivåer. Dette gjøres ved å kombinere den makroøkonometriske modellen KVARTS med arbeidstilbudsmodellen MOSART.

 • Ulikhet, økonomisk politikk og husholdningenes tilpasning - MacroInequality

  Prosjektet studerer nærmere hvordan husholdninger responderer på økonomiske sjokk. For eksempel knyttet til familiens nåværende eller framtidige inntektsutsikter, risiko eller usikkerhet rundt familiens formue (for eksempel i bolig eller aksjemarkedet) eller til endringer i politikkvariable (for eksempel skatte, avgifts eller pengepolitikk). Effekten av slike endringer for økonomien som helhet avhenger av hvordan de enkelte husholdningene responderer, som igjen kan være avhengig av den enkelte husholdningens økonomiske situasjon. Prosjektet ser nærmere på disse sammenhengene – den ene siden – hva forklarer ulikhet blant husholdninger, og på den andre siden hvordan ulikhet påvirker økonomiens virkemåte og effektene av økonomisk politikk mer generelt.

 • Utsiktene for aktiviteten på sokkelen og virkningene på norsk økonomi

  PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Første fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser på petroleum, riggrater og lønnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk økonomi som helhet ved hjelp av makroøkonomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler først og fremst i hvor stor grad norsk økonomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den økonomiske utviklingen på lang og mellomlang sikt påvirkes av en nedfasing av virksomheten på sokkelen.

Kontakt