118447
118447
forskning
2013-06-07T11:40:00.000Z
no

Iulie Aslaksen

Akademisk grad
Dr. polit.
Stilling
Forsker I
Telefon
21094581
Mobil
90758847
E-post
Iulie.Aslaksen@ssb.no
Last ned cv (427 KB)

Om Iulie Aslaksen

ECONOR: Nordområdenes økonomi

Et forskningsprosjekt støttet av Utenriksdepartementet og Nordisk Ministerråd skal utgi en ny versjon av ECONOR-rapporten The Economy of the North, basert på bidrag fra et internasjonalt og nasjonalt nettverk av forskere og statistikere. Formål med ECONOR-prosjektet er å styrke samfunnsvitenskapelig og økonomisk analyse av nordområdene, sett i sammenheng med tverrfaglig forskning om klimaendringene og mulighetene for bærekraftig utvikling.

 

CLIMATE-LAND

Prosjektet CLIMATE-LAND vil gi ny kunnskap om økosystemtjenester knyttet til karbonbinding i skog og kulturmark, setti forhold til andre økosystemtjenester, og belyse konsekvenser av klimapolitikk i en helhetlig vurdering av målkonflikter mellom klimapolitikk og hensyn til naturmangfold og andre miljøpolitiske mål. Det er mangel på kunnskap om klimagevinsten ved treplanting på kulturmark. Internasjonale studier viser at jord og vegetasjon i kulturmark og grasmark er et stort potensielt karbonlager, men det varierer mellom regioner. Prosjektet vil bidra med pilotstudier av karbonlagring i kulturmark under norske og nordiske forhold. Klimagevinsten av treplanting vil avhenge av forskjeller i albedo (refleksjon) mellom barskog, løvskog, gjengroingsområder og åpen kulturmark. Kulturlandskapet gir en rekke økosystemtjenester i tillegg til karbonlagring, som biologisk mangfold, landskapsverdier, ressurser til beite, fôr og mat, grunnlag for bærekraftig jordbruk og lokal økonomi, estetiske verdier, rekreasjon og turisme. Prosjektet vil benytte SSBs statistikk om arealbruk i aktuelle naturtyper. Et rammeverk for helhetlig vurdering av økosystemtjenester vil bli utviklet, innen SSBs forskning om FNs økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med partnere fra CICERO, NINA, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), (tidligere Bioforsk og Skog og Landskap), Universitet i Oslo, SNF og NIVA, samt internasjonale partnere. Prosjektet har løpende kontakt med Miljødirektoratet.

 

Bymiljø og økosystemtjenester (URBAN-EEA)

Prosjektet URBAN-EEA vil studere økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Det er ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og finansiert av Norges forskningsråd. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er forskningspartner, og flere norske og utenlandske rådgivere bidrar til prosjektet. I tverrfaglig samarbeid mellom økologer og økonomer vil prosjektet velge ut og beskrive relevante økosystemtjenester, vurdere og anvende ulike verdsettingsmetoder, og belyse samfunnsmessige avveininger mellom økosystemtjenester og ulike typer arealbruk i pressområder. Prosjektet vil ha nært samarbeid med kommunale myndigheter for å få aktuell kunnskap om arealplanlegging og bidra til å utvikle politikk-relevant kunnskap om konsekvenser av arealforvaltning for naturmangfold og økosystemtjenester. Det er etablert kontakt med næringsliv og miljøorganisasjoner. Prosjektet vil bidra til å styrke SSBs forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) når det gjelder urbane økosystem. SSBs statistikk knyttet til arealbruk i bymiljø vil bli benyttet i prosjektet, og arbeidet med prosjektet bidrar til å styrke forskning om økosystemtjenester og naturmangfold som bærekraftindikator.

 

Biopolicy: Naturindeks og økonomiske virkemidler for biologisk mangfold i kulturlandskap og skog

Dette er et 3-årig prosjekt som viderefører samarbeidet med naturindeksprosjektet, som er en sentral del av prosjekt 2888 omtalt over.. Formålet med det nye prosjektet er å analysere hvordan økonomisk-politiske virkemidler kan bidra til å opprettholde det biologiske mangfoldet i kulturlandskap og skog, sett i sammenheng med måltall for biologisk mangfold knyttet til den nylig utviklede naturindeksen. Prosjektet fokuserer på kulturlandskap og skog fordi naturindeksen peker på et stort behov for tiltak for å opprettholde biologisk mangfold i disse to naturtypene. Analysen av kulturlandskap tar utgangspunkt i modellen JORDMOD i samarbeid med Solveig Glomsrød og Ivar Gaasland/SNF. Analysen av skog tar utgangspunkt i en modell for karbonbinding utviklet av Bjart Holtsmark, og vil i samarbeid med Bioforsk bli knyttet opp mot biomangfold. Prosjektet omfatter 15 samarbeidspartere fra inn-og utland, med samarbeidende institusjoner NINA, Bioforsk, SNF og NOVA.

 

Bærekraftig utvikling og betydningen av føre-var prinsippet

Forskningen bidrar til å videreutvikle Statistisk sentralbyrås indikatorer for bærekraftig utvikling. Et nytt prosjekt studerer hvordan føre-var perspektiver kan bringes inn i analyser av bærekraftig utvikling, i situasjoner der det er usikre og potensielt alvorlige miljøkonsekvenser. Formålet er å utvikle tidlige varsler om skade og peke på behov for handling. Aktuelle problemstillinger er samfunnsmessige risikoaspekter av miljørisiko, bruk av kvantitative mål på biologisk mangfold, miljøetikk og bedrifters samfunnsansvar. Forskningen bidrar til videreutvikling av fagretningen økologisk økonomi.

Utvalgte publikasjoner

 1. The Economy of the North 2015
  Forfattere
  Glomsrød, S., G. Duhaime and I. Aslaksen (eds.)
 2. Aslaksen I., S. Nybø, E. Framstad, Garnåsjordet P.A. og O. Skarpaas (2015): Biodiversity and ecosystem services: The Nature Index for Norway, Ecosystem Services, 12, 108-116
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  S. Nybø
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  O. Skarpaas
 3. S. Nybø, Garnåsjordet P.A. og Aslaksen I. (2015): Økosystemtjenester, økosystemregnskap og naturindeksen, Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Rapport M-411/2015, kapittel 12, Miljødirektoratet
  Forfattere
  S. Nybø
  Per Arild Garnåsjordet
  Iulie Aslaksen
 4. C. Spash og Aslaksen I. (2015): Re-establishing an Ecological Discourse in the Policy Debate over How to Value Ecosystems and Biodiversity, Journal of Environmental Management, 245-253
  Forfattere
  C. Spash
  Iulie Aslaksen
 5. Aslaksen I., Garnåsjordet P.A., J. Loh og K. T. Teien (2015): Measures of Biodiversity – Living Planet Index and Nature Index as Tools for Activism, i P. E. Stoknes og K. A. Eliassen (Red.), Science-based activism. Festschrift to Jørgen Randers, Fagbokforlaget, 63-81
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
  J. Loh
  K. T. Teien
 6. Aslaksen I. og Garnåsjordet P.A.(2014): Hvorfor trenger vi bærekraftindikatorer?, Samfunnsøkonomen, 128 9, 4-11
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
 7. Aslaksen I., E. Framstad, Garnåsjordet P.A., S. Nybø og O. Skarpaas (2013): Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi?, Samfunnsøkonomen, 127 4, 34-43
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  S. Nybø
  O. Skarpaas
 8. Aslaksen I., S. Glomsrød og A. I. Myhr (2013): Post-normal science and ecological economics: Strategies for precautionary approaches and sustainable development, International Journal of Sustainable Development, 16, 107-126
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  S. Glomsrød
  A. I. Myhr
 9. D. Quist, J. A. Heinemann, A. I. Myhr, Aslaksen I. og S. Funtowicz (2013): Hungry for innovation: from GM crops to agroecology, , Late lessons from early warnings: Science, precaution, innovation, 2013:1, European Environment Agency, EEA Report, 490-517
  Forfattere
  D. Quist
  J. A. Heinemann
  A. I. Myhr
  Iulie Aslaksen
  S. Funtowicz
 10. Aslaksen I. og K.A. Brekke (2012): Føre-var prinsippet, Samfunnsøkonomen, 126, 42-47
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  K.A. Brekke
 11. Aslaksen I. og Garnåsjordet P.A.(2012): Guest Editorial. The Norwegian Nature Index, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 239–240
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
 12. Aslaksen I., E. Framstad, Garnåsjordet P.A. og M. Lillegård (2012): The Norwegian Nature Index: Expert evaluations in precautionary approaches to biodiversity policy, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 257–271
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  M. Lillegård
 13. Aslaksen I., Garnåsjordet P.A., E. Framstad, S. Nybø og O. Skarpaas (2012): Knowledge gathering and communication on biodiversity: Developing the Nature Index for Norway, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 300–308
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
  E. Framstad
  S. Nybø
  O. Skarpaas
 14. Ø. Seippel, Bruna de Marchi, Garnåsjordet P.A. og Aslaksen I. (2012): Public opinions on biological diversity in Norway: Politics, science, or culture?, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 290–299
  Forfattere
  Ø. Seippel
  Bruna de Marchi
  Per Arild Garnåsjordet
  Iulie Aslaksen
 15. Aslaksen I., Solveig Glomsrød og A.I. Myhr (2012): Late lessons from early warnings, Polar Geography, 35 2, 135-153
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Solveig Glomsrød
  A.I. Myhr
 16. Garnåsjordet P.A., Aslaksen I., Torgeir Ericson, M. Giampietro og S. Funtowicz (2012): Sustainable Development Indicators: From Statistics to Policy, Environmental Policy and Governance, 22, 322–336
  Forfattere
  Per Arild Garnåsjordet
  Iulie Aslaksen
  Torgeir Ericson
  M. Giampietro
  S. Funtowicz
 17. G. Certain, O. Skarpaas, J.-W. Bjerke, E. Framstad, M. Lindholm, J.-E. Nielsen, A. Norderhaug, E. Oug , H.-C Pedersen, A.-K. Schartau, K. O. Storaunet, G. Van der Meeren, Aslaksen I., S. Engen, Garnåsjordet P.A., P. Kvaløy, M. Lillegård, N.G. Yoccoz og S. Nybø (2011): The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity, PloS one 6
  Forfattere
  G. Certain
  O. Skarpaas
  J.-W. Bjerke
  E. Framstad
  M. Lindholm
  J.-E. Nielsen
  A. Norderhaug
  E. Oug
  H.-C Pedersen
  A.-K. Schartau
  K. O. Storaunet
  G. Van der Meeren
  Iulie Aslaksen
  S. Engen
  Per Arild Garnåsjordet
  P. Kvaløy
  M. Lillegård
  N.G. Yoccoz
  S. Nybø
 18. Aslaksen I., Garnåsjordet P.A. og (25. oktober 2010): Naturindeksens mål, Nationen, Oslo
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
 19. E. Framstad, Garnåsjordet P.A., Magnar Lillegård og Aslaksen I. (2010): Hva tror forskerne om den framtidige utviklingen for biologisk mangfold, sett i føre-var perspektiv?, Naturindeks for Norge 2010, DN-utredning, Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim
  Forfattere
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  Magnar Lillegård
  Iulie Aslaksen
 20. Aslaksen I., S. Glomsrød og A.I. Myhr (2009): Ecology and economy in the Arctic. Uncertainty, knowledge and precaution, i A. Pereira og S. Funtowicz (Red.), Science for policy, Oxford University Press, 214-230
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  S. Glomsrød
  A.I. Myhr
 21. E.S. Reinert, I.M.G. Eira, S.D. Mathiesen, H. Reinert, E.I. Turi og Aslaksen I. (2009): Adapting to Climate Change in Sámi Reindeer Herding: The Nation-State as Problem and Solution, i W.N. Adger, I. Lorenzoni og K. O'Brian (Red.), Adapting to Climate Change, Cambridge University Press, 417-432
  Forfattere
  E.S. Reinert
  I.M.G. Eira
  S.D. Mathiesen
  H. Reinert
  E.I. Turi
  Iulie Aslaksen
 22. Aslaksen I.(2008): Hva kan økologisk økonomi tilføre Homo economicus?, Samfunnsøkonomen, 62 8, 25-31
  Forfatter
  Iulie Aslaksen
 23. Aslaksen I.(1. januar 2008): Grønland mellom fisk og olje, Aftenposten Innsikt, 1 6, 68-69
  Forfatter
  Iulie Aslaksen
 24. Aslaksen I.(1. januar 2008): Effektivitet vs moral, Aftenposten Innsikt, 1 4, 65
  Forfatter
  Iulie Aslaksen
 25. Aslaksen I. og A.I. Myhr (2007): 'The worth of a wildflower': Precautionary perspectives on the environmental risk of GMOs, Ecological Economics, 60, 489-497
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  A.I. Myhr
 26. Aslaksen I., B. Natvig og I. Nordal (2006): Environmental Risk and the Precautionary Principle: 'Late Lessons from Early Warnings' Applied to Genetically Modified Plants, Journal of Risk Research, 9 3, 205-224
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  B. Natvig
  I. Nordal
 27. Aslaksen I., Wennemo T., og (2005): ‘Birds of a Feather Flock Together’: The Impact of Choice of Spouse on Family Labor Income Inequality, Labour, 19 3, 491-515
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  Tom Wennemo
 28. Aslaksen I., T. Synnestvedt og (2003): On ethical investment and the incentives for corporate environmental protection and social responsibility, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 10, 1-12
  Forfattere
  Iulie Aslaksen
  T. Synnestvedt
 29. Aslaksen I.(2002): Gender Constructions and the Possibility of a Generous Economic Actor, Hypatia, 17 6, 118-132
  Forfatter
  Iulie Aslaksen