Enslige mindreårige flyktninger 1996-2016

Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger

Publisert:

Både i 2015 og 2016 har over 1000 personer blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i Norge. Dette er flere enn noe tidligere år.

Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger blitt bosatt i Norge som de to siste årene. I 2015 ble det, for første gang, bosatt over 1000 enslige mindreårige flyktninger her til lands. Dette gjentok seg i 2016.

De høye bosettingstallene er en følge av de høye søkertallene som UDI hadde i 2015. Dette var året da det kom 5 400 enslige mindreårige asylsøkere til landet. I hele Europa var det rekordmange enslige mindreårige asylsøkere i 2015, ifølge EUs statistikkontor.

Ved inngangen til 2017 bodde det nesten 8 300 personer, som i perioden 1996 til i dag har fått vedtak om opphold i Norge som enslige mindreårige flyktninger. 25 prosent av disse har blitt bosatt i Norge i løpet av de to siste årene. Denne artikkelen gir oppdaterte tall om personer som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger, både de nyankomne og de med lengre botid i Norge. SSB har publisert flere ulike analyser av personer som er bosatt som enslige mindreårige flyktninger. En oversikt finnes i bunnen av artikkelen. 

Hva er en enslig mindreårig flyktning?

En enslig mindreårig flyktning er en person som

  • har søkt asyl som enslig mindreårig (enslig mindreårig asylsøker)
  • fått vedtak om bosetting i Norge
  • blitt bosatt i en norsk kommune, som har fått utbetalt integreringstilskudd for personen

I denne artikkelen ser vi kun på personer som har fått opphold som enslige mindreårige flyktninger i Norge fra 1996. I 1996 ble det innført et eget integreringstilskudd for enslige mindreårige, som muliggjorde å skille ut hvem som hadde blitt bosatt på dette grunnlaget. Statistikk over enslige mindreårige asylsøkere finnes hos UDI.

 

95 prosent bor fortsatt i Norge

De aller fleste av dem som en gang har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger, er fortsatt bosatt i landet: 95 prosent. De resterende 5 prosent, 450 personer, har senere flyttet ut av landet. Utviklingen kan vi se i figur 1. Flertallet av de utvandrede ble bosatt rundt år 2000 og kom opprinnelig fra Somalia (180) og Irak (110).

Figur 1. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger mellom 1996 og 2016 etter bosettingsår og bosettingsstatus pr. 1.1.2017

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ikke lengre bosatt 17 12 32 59 77 48 50 35 20 6 11 18 18 25 22 9 9 9
Bosatt pr 1.1.2017 25 60 139 205 268 258 249 288 249 122 109 169 252 787 936 527 423 488 683 1003 1027

Flest nyankomne fra Afghanistan, Eritrea og Syria

Om lag halvparten av dem som ble bosatt i 2015 og 2016, var fra Afghanistan. Det har blitt bosatt 570 fra Eritrea og 320 fra Syria i samme periode. Det er disse tre landene som dominerer blant dem som ble bosatt i 2015 og 2016. De utgjør 92 prosent av enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt de to siste årene.

De samme tre landene utgjorde også flertallet av enslige mindreårige asylsøkere i Europa generelt i 2015: Ifølge statistikk fra EU var halvparten fra Afghanistan. Deretter fulgte Syria (16 prosent) og Eritrea (6 prosent).

Figur 2. Bosatte enslige mindreårige flyktninger pr. 1.1.2017 etter landbakgrunn og bosettingsår

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Afghanistan 8 32 37 88 87 26 21 42 112 554 720 295 250 169 171 465 517
Somalia 12 24 83 68 99 59 69 59 37 30 18 35 14 59 59 95 77 131 65 38 4
Eritrea 6 11 4 9 10 10 5 5 24 35 45 53 37 102 353 360 211
Irak 8 42 107 20 62 13 33 7 15 29 29 44 12 4 6
Sri Lanka 4 23 12 45 17 78 19 32 13 17 6 24 35 39 25 4 4
Syria 5 4 16 44 79 245
Etiopia 8 15 17 23 24 29 35 22 5 8 11 12 21 26 22 11 10 20 23 10
Andre 4 13 19 10 42 24 50 47 32 36 26 25 35 44 51 35 53 28 38 36

Fra i alt 77 forskjellige land

Ved årsskiftet bodde det 8 300 personer med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger fra i alt 77 forskjellige land i Norge. De fleste var fra Afghanistan (43 prosent), Eritrea (16 prosent) og Somalia (14 prosent). Det høye antallet fra Eritrea som har blitt bosatt i Norge i 2016, har gjort at det nå er flere fra Eritrea enn Somalia.

Figur 3. Bosatte enslige mindreårige flyktninger pr. 1.1.2017 etter landbakgrunn

Antall
Afghanistan (44 %) 3599
Eritrea (16 %) 1287
Somalia (14 %) 1135
Irak (5 %) 441
Sri Lanka(5 %) 401
Syria (5 %) 400
Etiopia (4 %) 355
Andre (8 %) 649

Menn i flertall

Det har alltid blitt bosatt flere mannlige enn kvinnelige enslige mindreårige flyktninger – de siste årene har ikke vært et unntak. Forskjellene er imidlertid store mellom landene: Fra Afghanistan og Irak er det nesten utelukkende menn. Fra de afrikanske landene, som Eritrea og Somalia, er derimot andelen menn betydelig mindre – fra Etiopia er kvinnene faktisk i flertall.

Figur 4. Bosatte enslige mindreårige flyktninger pr. 1.1.2017 etter kjønn

Andre Syria Etiopia Sri Lanka Irak Somalia Eritrea Afghanistan I alt
Menn 68 88 43 78 96 62 72 98 83
Kvinner 32 12 57 22 4 38 28 2 17

15,7 år ved bosetting

De enslige mindreårige flyktningene var i snitt 15,7 år da de ble bosatt i Norge, men alderen varierer fra land til land. Irak trekker gjennomsnittsalderen opp ved at det er mange som er 17 år og eldre ved bosetting. Noen kan være over 18 år fordi vi måler alderen ved utgangen av bosettingsåret, ikke alderen da de søkte asyl. Sri Lanka skiller seg ut med spesielt mange unge under 16 år.

Enslige mindreårige flyktninger bosatt i 2015 og 2016 hadde en gjennomsnittsalder på 15,4 år ved bosetting og følger det samme aldersmønsteret som de som kom tidligere år.

Figur 5. Bosatte enslige mindreårige flyktninger pr. 1.1.2017, etter alder ved utgang av bosettingsår

Landbakgrunn Andre Syria Etiopia Sri Lanka Irak Eritrea Somalia Afghanistan I alt
18+ år 18 9 20 11 20 6 12 5 9
17 år 27 34 38 19 51 42 33 32 34
15-16 år 32 37 29 36 24 43 29 45 39
0-14 år 24 20 14 34 4 9 25 19 19

Personer som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger, blir også eldre, og derfor er de færreste mindreårige i dag. 13 prosent er under 18 år. Flertallet er over 20 år, og hver femte har passert 30 år.

 

Artikkelen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Høsten 2017 vil det også komme en rapport om enslige mindreårige flyktninger som omhandler deres deltakelse i arbeid og utdanning samt inntekt og kontakt med barnevernet.

 

Mer om enslige mindreårige flyktninger på ssb.no

Kontakt