Rapporter 2016/41

Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

Innhold

Folk er blitt mer skeptiske til innvandrere og innvandring. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring», den første holdningsundersøkelsen SSB har gjennomført etter det store innrykket av asylsøkere høsten 2015.

Rapporten gir en oversikt over holdninger til ulike spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere.

I rapporten kan du lese at:

  • flere enn tidligere mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet
  • færre synes innvandrere er nyttige i arbeidslivet
  • flere synes innvandrere gjør samfunnet utrygt
  • kvinner og høyt utdannede er mest liberale

Dette er blant funnene i undersøkelsen som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå sommeren 2016. «Holdninger til innvandrere og innvandring» er en årlig undersøkelse som gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe.

Kontakt