Rapporter 2017/28

Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

Innhold

Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og bruk av helsetjenester. Dataene som blir brukt i rapporten er hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeidsmarkedsstatistikk, tidsbruksundersøkelsene, lønnsstatistikk, inntektsstatistikk og helsestatistikk.

Les en artikkel som forklarer noen viktige funn i rapporten.

 

Kontakt