Publikasjon

Discussion Papers no. 739

Home with mom: The effects of stay-at-home parents on children's long-run educational outcomes

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (4.8 MB)

Kontantstøtten som ble innført i 1998 økte de økonomiske insentivene til å bli hjemme med barn under tre år. Mange av barna hadde eldre søsken, og vi studerer hvorvidt innføringen av kontantstøtten påvirket skoleprestasjonene til disse. Vår studie benytter registerdata fra SSB og sammenligner skolekarakterer i tiende klasse for skolebarn som hadde småsøsken i kontantstøttealder da de var 7, 8, 9 eller 10 år og skolebarn i samme alder uten småsøsken i kontantstøttealder; før og etter innføring av kontantstøtten. Dette kalles en forskjeller-i-forskjeller metode. Resultatene elevene som fikk småsøsken etter at kontantstøtrtn ble innført i gjennomsnitt gjorde det noe bedre på skolen. Våre funn tyder på at dette i stor grad kan tilskrives de barna hvor kontantstøtten førte til at mødrene valgte å bli hjemme. Hvis hele forskjellen drives av at mor blir hjemme, er effekten på resultater betydelig.

Les mer om publikasjonen