122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Pensjonsreformen styrker de offentlige finansene – men ikke nok

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Hovedmålet med pensjonsreformen er å styrke offentlige finanser på lang sikt uten store kutt i pensjonsytelsen. Dette målet er realistisk, men det offentlige vil likevel måtte stramme inn på sikt for å holde seg innenfor handlingsregelen.

 • Utdanner vi nok lærere?

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Utdanner vi nok lærere? I denne rapporten er behovet for lærere i framtiden beregnet.

 • Mindre fall i produktivitetsveksten siden 2005 enn tidligere antatt

  Økonomisk vekst

  Publisert:

  Måler vi produktiviteten riktig? Ved å justere målet for arbeidskraftsinnsatsen til å ta høyde for at arbeidere bidrar ulikt til produksjonsprosessen, vises det at 25 prosent av fallet i produktivitetsvekst etter 2005 kan tilskrives feilmåling.

 • Energieffektivisering i husholdningene kan øke elektrisitetsbruk og CO2-utslipp

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Energieffektivisering i husholdningene ikke er god klimapolitikk. Faktisk øker de samlede norske CO2-utslippene om det settes et tak på husholdningenes energibruk eller energiintensitet.

 • Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

 • Hvordan påvirker Innovasjon Norge-støtte bedrifters utvikling?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Innovasjon Norge har ulike programmer som skal bidra til vekst i bedrifter. En gjennomgang av disse programmene viser at Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og regionale utviklingsprogram påvirker bedriftene positivt når det gjelder antall ansatte, omsetning og verdiskaping.

 • Innvandrerpar skiller seg sjelden

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Innvandrerpar skiller seg sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn. Par der én ektefelle er norskfødt med innvandrerforeldre og den andre er uten innvandrerbakgrunn skiller seg imidlertid oftere enn par uten innvandrerbakgrunn.

 • Mange førskolebarn flytter fra Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.  

 • Lavere selskapsskatt kan gi positive velferdseffekter

  Skatt

  Publisert:

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

 • Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Norge er et av landene med høyest produktivitet til tross for lav FoU-satsning. Foretakenes IKT-investeringer viser seg å være viktig for innovasjon, og enda viktigere for produktivitet.