122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Miljøpolitikken bør ta hensyn til nettverkseffekter

  Energi- og miljøpolitikk

  En ny teoretisk studie viser at høye subsidier til rene teknologier eller høye skatter på skitne teknologier i en tidsavgrenset periode kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette med utgangspunkt i at mange rene teknologier kjennetegnes av positive nettverkseffekter.

 • Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Et fremtidig fossilfritt energisystem, som delvis er basert på vindkraft, krever store investeringer i ledningsnettet for å få fraktet energien til forbrukerne. Den geografiske plasseringen har økonomiske konsekvenser for samfunnet.

 • Klassestørrelse har ingen betydning

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  En ny SSB-studie viser at klassestørrelse har ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen

 • The Economy of the North 2015

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  «The Economy of the North 2015», den nye ECONOR-rapporten, sammenlikner samfunnsøkonomiske forhold i Nord-Norge med nordområdene i de andre arktiske landene. Hvilken vei går Arktis?

 • En finansiell akselerator i foretakssektoren gir bedre økonomisk modell

  Makroøkonometrisk modellering

  Publisert:

  Denne rapporten beskriver hvordan en nyutviklet finansiell delmodell inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, og gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og finansmarkedene.

 • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet

  Skatt

  Jobbskattefradrag fører til at innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet øker, mens skatteinngangen til det offentlige reduseres, viser denne rapporten som analyserer virkningene av å innføre skattelettelser for arbeidsinntekt - som i Sverige og USA.

 • Vannkraften – vår mest lønnsomme fornybare naturressurs

  Kraftmarkeder

  Publisert:

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

 • Uføre og arbeidsledige kan få lavere livskvalitet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.

 • Ny kunnskap om arv av økonomiske kjennetegn

  Økonomisk historie

  Publisert:

  Mesteparten av kunnskapen vi har om hvordan økonomiske kjennetegn som yrke og utdanning går i arv er basert på studier som bare ser på to generasjoner - foreldre og barn. Denne artikkelen gir ny kunnskap om arv av slike kjennetegn over flere generasjoner. Selv om vi kontrollerer for fars kjennetegn, har bestefars yrke og inntekt betydning for økonomiske utfall.

 • Sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035

  ADMOD

  Publisert:

  Denne rapporten ser på utviklingen innen sysselsetting og arbeidsstyrke etter utdanning fram mot 2035. Hvordan vil sysselsettingen utvikle seg fram mot 2035? Hvordan vil arbeidsstyrken se ut gitt at folk velger utdanning som de siste fem årene?