122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse – Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Framtidig nedbygging av petroleumsvirksomheten og følsomhet for oljeprissjokk: Denne rapporten presenterer framskrivinger av norsk økonomi fram mot 2040 og beregninger over hvordan økonomien vil reagere på ulike scenarioer med kraftig fall i oljeprisen.

 • Konkurranseutsatte næringer i Norge

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Hvilke næringer består konkurranseutsatt sektor av, og hvordan har denne delen av økonomien utviklet seg over tid?

 • Dødeligheten øker i oppgangstider

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Dårlig helse og dødelighet følger økonomiske svingninger i samfunnet, men ikke i den retningen man skulle tro.

 • Fakta om entreprenørskap i Norge: Hvem blir entreprenører, og hvordan presterer de?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Den typiske entreprenør er en mann som har vært i yrkeslivet i 13-14 år og har ofte bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

 • Fungerer aksjeselskaper som skattely?

  Skatt

  Publisert:

  Fra 2006 ble det innført utbytteskatt for personlige aksjonærer, men ikke for aksjeselskaper som aksjonærer. Det finnes indikasjoner på at nært eide aksjeselskaper blir brukt som skattely for personlige aksjonærer

 • Tjener på at de ansatte er sosiale

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Forskning viser at ansattes deltakelse i sosiale aktiviteter styrker tilknytningen til firmaets felles mål og påvirker de ansattes arbeidsinnsats i positiv retning.

 • Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked i årene frem mot 2030. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, særlig innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg, vil øke spesielt mye i årene som kommer.

 • Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flere arbeidsinnvandrere gir større regional spredning av innvandrere, viser ny forskning.

 • Menn og kvinners roller endrer seg

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

 • Barn har mindre betydning for arbeidsdelingen blant par

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  SSBs tidsbruksundersøkelser viser at det å ha barn i dag i mindre grad forsterker en tradisjonell arbeidsdeling blant par sammenlignet med 1980.