122133
122133
innrapportering
2013-09-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

Måleperiodekvartalsvis

Det er åpent for rapportering per 4. kvartal (januar - desember 2017). Frist for rapporteringen er 20. januar 2018.

Innhold

Formål

De rapporterte regnskapsdataene er et viktig bidrag i SSB sitt arbeid med å lage kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter og kvartalsvis nasjonalregnskap.

Status for rapporteringen

Rapportering per 4.kvartal (januar - desember 2017) åpnet 11.januar kl 09.00. Rapporteringsfristen er 20.januar.

Hvem skal rapportere?

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal rapporteres?

Det er bevilgningsregnskap og balanse som skal rapporteres. Regnskapsmaterialet skal være av typen ”hittil i år” – det skal akkumuleres fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Rapportering bør ikke skje før alle forhold er blitt inkludert i regnskapet.

Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Hva skal du gjøre hvis du tror det er feil i det du har rapportert?

Dersom du har mistanke om at det er feil i en innsendt rapportering, eller at rapporteringen er ufullstendig, skal du rapportere på nytt. Det er i slike tilfeller ikke nødvendig å rette forrige rapportering (den nye rapporteringen vil være "aktiv" hos oss og den tidligere rapporteringen settes som "inaktiv").

Nytt i 2017

Det er verken endringer i arts- eller funksjonskonti vedrørende bevilgningsregnskapet.

For balansen er det i 2017 innført nytt kapittel 2.42 og 5.42 Ihendeobligasjoner med forfall neste regnskapsår.

Slik kan man kontrollere regnskapene før det åpnes for rapportering ("prøverapportering"):

"Prøverapportering" gjøres ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte og deretter velge "kontrollere". Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at du ikke har tilgang til "send inn-knappen".

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. Nytt passord (pinkode) for rapportering ble sendt ut per brev til KOSTRA-kontakten i alle kommuner og fylker i begynnelsen av desember 2017. Denne koden skal brukes ved innlogging både for årsrapportering 2017 og rapportering per 4. kvartal 2017 til og med per 3. kvartal 2018.

Frister for hvert enkelt kvartal

  • Per 4. kvartal 2017 (jan-des): Lørdag 20. januar 2018 (kan rapportere fra 11. januar kl 09.00).
  • Per 1. kvartal 2018 (jan-mar): Fredag 20. april 2018 (kan rapportere fra 9. april kl 09.00).

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder