Offentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

KOSTRA innrapportering

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

KOSTRA innrapportering

Alle undersøkelser offentlig

Vis kun undersøkelser som pågår

 • B

 • Ikke aktiv

  Bruk av IKT i staten

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0536

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge dagens situasjon i staten om bruk av IKT. IKT er viktig for effektivisering av arbeidsprosesser i den enkelte statlige virksomhet og i tjenesteproduksjonen overfor publikum. For å kunne iverksette de riktige tiltakene, er regjeringen avhengig av kunnskap om situasjonen i dag.

 • E

 • Pågår

  Egenmeldt sykefravær

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0182

 • F

 • Ikke aktiv

  Finansiering av politiske partier

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0604

  På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statistisk sentralbyrå (SSB) alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene om å rapportere inntektsopplysninger, kostander og balansetall for 2015. Formålet med rapporteringen er å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirkning av korrupsjon ved åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, jf. partiloven § 1.

 • Pågår

  Forenklet næringsoppgave (RA-0425)

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0425

  Statistisk sentralbyrå (SSB) innhenter hvert år regnskaper fra alle foretakene som blir definert som offentlig eide. Formålet med undersøkelsen er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Viktige brukere av statistikken er offentlige myndigheter og allmennhet.

 • G

 • Pågår

  Godstransport på kysten - kvartal

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0722, RA-0723

  Undersøkelsen innhenter data for statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken skal beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet. I undersøkelsen bes det derfor om at godsomslaget på ethvert laste-/lossested angis med opprinnelse/destinasjon og vareslag. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

 • Ikke aktiv

  Godstransport på kysten - årlig

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0438

  Undersøkelsen er etablert for å innhente data til statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken er gjennom EØS-avtalen en del av Norges forpliktelser overfor EU, og alle land i EU utarbeider tilsvarende statstikk. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

 • I

 • Pågår

  IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

  Måleperiode: årlig

  IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr 204)

 • K

 • Ikke aktiv

  KOSTRA innrapportering

  Måleperiode: årlig

  KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

   

 • Ikke aktiv

  Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

  Måleperiode: årlig

  Formålet med kirkelig årsstatistikk er å gi en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Regnskapsoppgavene skal gi oversikt over økonomien i de kirkelige fellesrådene.

 • Pågår

  Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

  Måleperiode: kvartalsvis

  De rapporterte regnskapsdataene er et viktig bidrag i SSB sitt arbeid med å lage kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter og kvartalsvis nasjonalregnskap.

 • L

 • Pågår

  Ledige stillinger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0678

 • Ikke aktiv

  Lønnsstatistikk, ansatte i staten. Statens sentrale tjenestemannsregister

  Måleperiode: halvårlig

  Dataene per 1. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) danner grunnlaget for produksjon av ulike lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandliger om lønn- og arbeidsvilkår, lønns- og kostnadsanalyser, personalplanlegging, budsjettarbeid, beregning av lokale potter og Finansdepartementets kompensasjoner for lønnsoppgjøret per budsjettkapittel.

  Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter dataene per 1. oktober som grunnlag for offisiell lønnsstatistikk for alle ansatte i staten. Statistikken viser lønnsnivået og endring i lønn for ansatte i staten.

  Tellingen per 1. mars danner grunnlaget for vedlegget i Prop.1 S  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

   

 • S

 • Pågår

  Spesialisthelsetjeneste innrapportering - helseforetak og private institusjoner

  Måleperiode: årlig

  Formålet med statistikken er å gi statistikk og styringsinformasjon om kapasitet, virksomhet, aktivitet, personell og økonomi i spesialisthelsetjenesten.

Kontakt