269248
/natur-og-miljo/statistikker/nrmiljo/aar
269248
Ingen nedgang i utslipp per produsert krone
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Natur og miljø
no
nrmiljo, Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, miljøregnskap, økonomisk aktivitet, produksjon etter næring, utslippseffektivitet, utslippsintensitet etter næring, bruttoprodukt etter næring, frakobling, satellittregnskapNasjonalregnskap, Forurensning og klima, Miljøregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Natur og miljø
true
Statistikk for utslippsintensiteter viser tall for utslipp til luft sett i forhold til norsk økonomisk aktivitet som helhet og fordelt på betalende næringer og husholdninger

Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet1990-2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Ingen nedgang i utslipp per produsert krone

I 2015 var utslipp av klimagasser per produserte krone, såkalt utslippsintensitet, på omtrent samme nivå som året før. Det er første gang siden 2010 at utslippsintensiteten ikke viser en nedgang.

Hovedtall for nasjonalregnskap og utslipp til luft
20142015Endring i prosent
2014 - 2015Siden 1990
Produksjon i faste 2005-priser. Mill. kr3 780 2273 826 3691,2104,0
Klimagassutslipp. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter55 10555 9391,5-6,3
Utslippsintensiteter for klimagasser. Tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i mill. kr14,577214,61920,3-54,1

Utslippsintensiteten for klimagasser lå på 14,6 tonn CO2-ekvivalenter per million kroner produsert i 2015. For norsk økonomi sett under ett er dette en svak økning på 0,3 prosent sammenliknet med 2014. Dette kommer hovedsakelig av at det var en lav produksjonsvekst i 2015 kombinert med økte utslipp av klimagasser. Det er første gang siden 2010 at utslipp av klimagasser per produsert krone ikke viser en nedgang sammenlignet med året før. 

Nedgangen i utslippsintensiteten frem til og med 2014 blir hovedsakelig tilskrevet en relativt sterk økonomisk vekst i de mindre utslippsintensive tjenesteytende næringene sammenlignet med andre næringer. Siden 2010 har også nedgangen i utslippsintensiteten spesielt innenfor industrien, sjøfart og primærnæringene bidratt til at totale utslipp av klimagasser per produsert krone har gått ned. Bildet for 2015 er annerledes. Utslippsintensiteten innenfor både industrien og utenriks sjøfart øker. Utslippsintensitet innenfor olje- og gassutvinningsnæringen har siden 2010 økt årlig, mens den i 2015 viser nullvekst fra året før. 

Lav produksjonsvekst og økte klimagassutslipp

Produksjonsveksten (målt i faste 2005-priser) for norsk økonomi var i 2015 på 1,2 prosent sammenlignet med året før og har ikke vært lavere siden 2010. Den lave veksten i 2015 kan blant annet tilskrives produksjonsnedgang i industrien og svak vekst i de tjenesteytende næringene. Produksjonsveksten i olje- og gassutvinning dro i motsatt retning. 

Klimagassutslippene knyttet til den økonomiske aktiviteten i Norge økte i 2015 med 1,5 prosent og var totalt på 55,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er første gang siden 2010 at vi ser en økning i disse klimagassutslippene. Økningen i klimagassutslippene i 2015, skyldes en vekst i utslippene fra olje- og gassutvinning, samt økte utslipp fra industrien. 

Utslippsintensiteten i norsk industri øker for første gang siden 2010

Utslipp av klimagasser per produsert krone i norsk industri økte med 4,5 prosent fra 2014 til 2015. Etter fire påfølgende år med årlig nedgang i klimagassutslippene samtidig som at produksjonen økte, ble denne utviklingen brutt i 2015 for industrien. Økningen i utslippsintensiteten i industrien kan spesielt tilskrives en nedgang i produksjonen i industrinæringer med lave utslipp per produsert krone kombinert med at utslippsintensitetene innen både oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og produksjon av metaller økte. 

I 2015 økte produksjonen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri mindre (9 prosent) enn utslippene økte (10 prosent). For produksjon av metaller økte også utslippsintensitet selv om utslippene falt. Produksjonen falt med 5 prosent og utslippene falt med kun 3 prosent. Totale utslipp av klimagasser i industrien påvirkes sterkt av utviklingen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og produksjon av metaller som til sammen står for over 2/3 av totale utslipp fra industrien. 

Nullvekst i utslippsintensiteten i olje- og gassutvinning

Etter fem år med årlige økte utslipp av klimagasser per produserte krone i olje- og gassutvinning var det i 2015 ingen endring fra året før. Utslipp av klimagasser fra olje- og gassutvinning økte også i 2015, men i motsetning til tidligere år var det i 2015 en relativ sterk vekst i produksjonen. Både utslipp av klimagasser fra olje- og gassutvinning og produksjonen (målt i faste 2005-priser) økte i 2015 med 4 prosent sammenlignet med året før. 

Store variasjoner i transportnæringene

Transportsektoren er sammensatt av transportnæringer med veldig ulik utvikling i utslippsintensitet. Det var en nedgang i utslippsintensiteten både innenfor landtransport og innenriks sjøfart, men av forskjellige årsaker. Mens landtransport for første gang siden 2011 kunne vise til en sterkere vekst i produksjonen enn i utslippene, var det en nedgang både i produksjonen (-1,3 prosent) og i utslipp av klimagasser (-5 prosent) for innenlands sjøfart. For både lufttransport og utenriks sjøfart økte utslippsintensiteten i 2015 sammenlignet med året før. 

Utslippsintensiteten kraftig forbedret siden 1990Åpne og lesLukk

Utslippsintensiteten for klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet har sunket jevnt siden 1990 og er nær halvert i perioden frem til og med 2015. Nedgangen fra 31,9 til 14,6 tonn utslipp av klimagasser per million kroner som er produsertskyldes i hovedsak en generell overgang fra industri- til tjenesteproduksjon i norsk økonomi. De tradisjonelt mer utslippsintensive næringene i norsk økonomi har også bidratt til nedgangen i utslippsintensiteten for klimagasser. Dette skyldes teknologiske endringer og en overgang fra bruk av fossile brensler til fornybare energiformer. De siste årene har ikke forbedringen i utslippsintensiteten vært like kraftig.

Dekomponeringsanalyser av utslipp til luftÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå arbeider med å etablere såkalte dekomponeringsanalyser for å illustrere hvor stor påvirkning ulike faktorer hver for seg har på endringer i samlede utslipp. Utslippsendringen i dekomponeringsanalysen som benyttes er summen av fem ledd som hver for seg representerer endringen i utslipp som følge av endring i henholdsvis energimiksen, energiintensiteten i produksjonen, næringsstrukturen, samlet produksjon (målt i faste priser) samt et restledd som representerer endring i utslipp som følge av produksjonsprosesser, teknologi og andre faktorer.

Utslippsintensitet Åpne og lesLukk

Ved å måle utslippsintensitet som utslipp per produsert mengde vare eller tjeneste over tid, kan vi vise om produksjonen er blitt mer eller mindre utslippsintensiv. Et vanlig brukt mål for produsert mengde vare eller tjeneste over tid er verdien av nasjonalregnskapets ”produksjon”-mål som i faste priser representerer et volummål. Dersom produksjonen vokser mer enn utslippene, avtar utslippsintensiteten.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB