3595_1860
3595_1860
kommunefakta
2017-11-24T01:18:00.000Z
no
Vestvågøy kommune

Kommunefakta

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 377 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 336 305
5-9 år 321 383
10-14 år 371 345
15-19 år 392 397
20-24 år 442 347
25-29 år 331 332
30-34 år 325 311
35-39 år 304 330
40-44 år 302 332
45-49 år 420 370
50-54 år 378 383
55-59 år 369 354
60-64 år 355 358
65-69 år 337 323
70-74 år 269 248
75-79 år 165 185
80-84 år 113 167
85-89 år 77 125
90-94 år 24 52
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 49 109 48 30 74 34 42 0 0
2017 45 54 119 51 39 80 35 45 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  107 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  113 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  103 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  38 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vestvågøy
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestvågøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 387
Sekundærnæringer 1102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1444
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 233
Undervisning 512
Helse- og sosialtjenester 1499
Personlig tjenesteyting 157

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 343000 492000 271000
2006 164000 358000 518000 274000
2007 181000 393000 561000 305000
2008 196000 431000 604000 326000
2009 202000 445000 619000 332000
2010 207000 460000 635000 340000
2011 221000 498000 663000 356000
2012 229000 519000 688000 361000
2013 235000 528000 703000 380000
2014 246000 556000 721000 383000
2015 256000 570000 754000 402000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestvågøy
Grunnskolenivå 3178
Videregående skole-nivå 3436
Universitets- og høgskolenivå kort 1692
Universitets- og høgskolenivå lang 383
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 63

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 878 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vestvågøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.9 5.3 8.6
2010K2 6.5 5.1 8
2010K3 6.8 5.3 8.5
2010K4 7 5 9.1
2011K1 7.4 5.3 9.7
2011K2 6.5 4.8 8.3
2011K3 7 5.6 8.5
2011K4 6.2 4.4 8.1
2012K1 6.7 4.8 8.8
2012K2 5.8 3.7 8.1
2012K3 6.4 4.6 8.3
2012K4 6.8 4.8 9
2013K1 7.2 5.1 9.3
2013K2 6.6 4.5 8.9
2013K3 7.2 4.9 9.9
2013K4 7.5 5.6 9.6
2014K1 7.5 5.7 9.6
2014K2 7 5.1 9.1
2014K3 7.6 5.8 9.7
2014K4 7.3 5.5 9.2
2015K1 7.5 5.3 9.7
2015K2 7 5 9.1
2015K3 7.6 5.9 9.5
2015K4 7.8 6.2 9.6
2016K1 8.7 6.4 11.1
2016K2 7.9 5.7 10.2
2016K3 7.8 5.9 9.9
2016K4 7.5 5.5 9.6
2017K1 6.7 5 8.6
2017K2 6.2 4.7 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 9.5 22.2 35.1 3.2 1.8 4.3 2.5
2008 7.3 9.4 22.2 38.8 3.8 2 2 2.9
2009 7.5 8.9 22.1 37.1 4 1.7 2.4 2.7
2010 7 9.5 22.1 35.2 4.4 2.2 2.5 2.5
2011 7.2 9.8 22.2 35.3 4.5 4.3 2.1 2.5
2012 6.4 9.7 20.1 35.7 3.9 4.4 3.7 2.6
2013 5.6 9.6 19.5 37.2 4.2 5.2 3.5 2.9
2014 6.3 9.9 20.1 37.8 4.5 5.1 1.8 2.8
2015 6.6 10.3 19.3 36.9 4.4 4.6 1.9 3.1
2016 6.4 10.1 18.6 34.8 4.1 4.1 3.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  44 503 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.