3595_1857
3595_1857
kommunefakta
2018-02-24T23:05:00.000Z
no
Værøy kommune

Kommunefakta

Værøy - 1857 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 746 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 22
5-9 år 22 18
10-14 år 20 18
15-19 år 20 23
20-24 år 14 21
25-29 år 30 21
30-34 år 21 18
35-39 år 35 14
40-44 år 22 24
45-49 år 33 30
50-54 år 31 28
55-59 år 20 19
60-64 år 20 22
65-69 år 25 25
70-74 år 17 18
75-79 år 16 20
80-84 år 13 7
85-89 år 4 8
90-94 år 1 7
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 35 46 0 0 0 0 0 0 0
2017 5 34 39 0 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Værøy
Selveier 77.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 21.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Værøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 118
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 67
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 22
Undervisning 26
Helse- og sosialtjenester 72
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 337000 582000 274000
2006 163000 341000 514000 292000
2007 185000 370000 586000 292000
2008 176000 408000 612000 307000
2009 187000 425000 611000 340000
2010 190000 428000 655000 371000
2011 199000 450000 667000 376000
2012 226000 472000 692000 413000
2013 231000 494000 729000 357000
2014 238000 482000 737000 369000
2015 233000 499000 792000 300000
2016 237000 504000 821000 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Værøy
Grunnskolenivå 328
Videregående skole-nivå 181
Universitets- og høgskolenivå kort 74
Universitets- og høgskolenivå lang 13
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Værøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 1.7 6.1
2010K3 4.6 3.2 5.6
2010K4 6.6 5.3 7.6
2011K1 8 6 9.5
2011K2 6.1 4.1 7.7
2011K3 6 5.2 6.7
2011K4 5 3.8 6
2012K1 6.2 5.5 6.9
2012K2 6.3 6.8 5.8
2012K3 5.9 5.7 6.2
2012K4 4.3 3.3 5.1
2013K1 4.7 3.4 5.8
2013K2 5.5 5.7 5.3
2013K3 8.3 6.1 10.1
2013K4 8.9 7.6 10.1
2014K1 9.5 8.5 10.3
2014K2 8 6.3 9.5
2014K3 9.6 9 10
2014K4 9.6 7.8 11.2
2015K1 8 4.8 10.7
2015K2 7.2 5.9 8.4
2015K3 7.7 6.7 8.7
2015K4 7.7 6.4 9
2016K1 6.4 5.6 7.1
2016K2 6 4.7 7.1
2016K3 6.7 7.1 6.3
2016K4 4.9 4.7 5.2
2017K1 7.6 5.9 9.2
2017K2 8.3 5.8 10.7
2017K3 8.4 7.2 9.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.6 6.4 18.2 37.9 2.2 0.3 8.1 1
2008 13.1 6.5 16.4 39.5 1.8 0.1 9.2 0.7
2009 16 5.2 16.9 34.4 1.7 0.2 7.6 1.5
2010 13.8 7 16.6 36 2.3 0.3 7.4 1.8
2011 10.7 8.2 18 33.6 2.3 1.1 10.9 1.3
2012 15.7 8.5 17.5 35.1 1.7 1.4 6.6 1.8
2013 13.2 8.7 17.4 34.9 1.6 1.7 8.5 1.8
2014 11.1 8.2 16.5 32.5 2.2 2.2 7.8 1.6
2015 11.5 8.3 16.3 35 2.7 1.5 6.6 1.4
2016 11.1 8.8 17.9 36.4 2.5 2.5 7 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.