3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2017-11-24T01:01:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 542 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 256 222
5-9 år 273 276
10-14 år 316 310
15-19 år 319 290
20-24 år 247 231
25-29 år 305 239
30-34 år 294 240
35-39 år 331 249
40-44 år 331 286
45-49 år 400 336
50-54 år 286 241
55-59 år 258 218
60-64 år 235 213
65-69 år 202 193
70-74 år 161 173
75-79 år 111 120
80-84 år 61 79
85-89 år 32 61
90-94 år 16 33
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 52 302 37 88 32 43 22 0 3
2017 18 52 285 37 95 33 44 20 3 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  71 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  55 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  9 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  46 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ulstein
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 1438
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1368
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 161
Undervisning 389
Helse- og sosialtjenester 670
Personlig tjenesteyting 123

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 378000 535000 291000
2006 188000 400000 576000 319000
2007 208000 437000 624000 328000
2008 229000 476000 685000 337000
2009 221000 484000 705000 350000
2010 224000 490000 724000 368000
2011 241000 536000 756000 384000
2012 263000 578000 789000 394000
2013 274000 600000 810000 421000
2014 289000 615000 830000 429000
2015 283000 644000 839000 459000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ulstein
Grunnskolenivå 1620
Videregående skole-nivå 2624
Universitets- og høgskolenivå kort 1659
Universitets- og høgskolenivå lang 420
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 737 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ulstein
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 43.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -0.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.9 3.5 7.3
2010K2 4.5 3.3 6.5
2010K3 5.3 4 7.4
2010K4 5.3 4 7.6
2011K1 5.4 3.7 8.1
2011K2 4.7 3 7.4
2011K3 4.1 2.6 6.4
2011K4 4 2.5 6.2
2012K1 4.2 3 6.1
2012K2 4.2 2.7 6.7
2012K3 4.4 2.8 6.9
2012K4 4.4 2.9 6.8
2013K1 4.5 2.8 7.2
2013K2 4.2 2.6 6.7
2013K3 4 2.8 6
2013K4 4.7 3 7.2
2014K1 4.8 3.4 6.9
2014K2 4.5 3.3 6.5
2014K3 4.3 3.4 5.8
2014K4 4.4 3.2 6.2
2015K1 4.7 3.5 6.4
2015K2 4.5 3.3 6.3
2015K3 4.8 3.8 6.3
2015K4 5 3.8 6.8
2016K1 5.1 3.3 7.6
2016K2 4.5 2.7 7.2
2016K3 4.5 2.9 6.6
2016K4 4.6 3.4 6.2
2017K1 4.7 3.2 6.6
2017K2 4.7 3.2 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 14.4 25.7 24.9 2.2 1.8 6.3 3.1
2008 7.6 14.8 26.2 25.8 2.3 1.8 2.6 4
2009 7.8 14.1 26.9 24.7 2.5 2.1 2.7 3.9
2010 8.2 13.1 26.3 26 2.5 2.7 4.1 3.9
2011 7.2 13.3 25.4 26.3 2.8 3 5.1 4.1
2012 7.5 13.7 25.3 27.9 2.9 3.5 4.5 3.7
2013 6.8 12.7 25.4 26.6 3 3.9 4.8 4.1
2014 6.7 13.4 25.9 27.5 3 3.4 4.4 4.1
2015 6.2 12 25.2 26.2 3.1 3.2 4.8 5.1
2016 6.4 12.4 24.8 26.3 3.6 3.2 4.6 5.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  151 403 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.