3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2018-02-24T22:58:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 555 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 265 223
5-9 år 282 267
10-14 år 300 303
15-19 år 341 302
20-24 år 252 237
25-29 år 273 247
30-34 år 305 238
35-39 år 316 247
40-44 år 326 287
45-49 år 393 334
50-54 år 316 250
55-59 år 263 229
60-64 år 234 208
65-69 år 200 207
70-74 år 176 178
75-79 år 108 122
80-84 år 72 92
85-89 år 39 61
90-94 år 16 34
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 52 302 37 88 32 43 22 0 3
2017 18 52 285 37 95 33 44 20 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulstein
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 1438
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1368
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 161
Undervisning 389
Helse- og sosialtjenester 670
Personlig tjenesteyting 123

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 378000 535000 291000
2006 188000 400000 576000 319000
2007 208000 437000 624000 328000
2008 229000 476000 685000 337000
2009 221000 484000 705000 350000
2010 224000 490000 724000 368000
2011 241000 536000 756000 384000
2012 263000 578000 789000 394000
2013 274000 600000 810000 421000
2014 289000 615000 830000 429000
2015 283000 644000 839000 459000
2016 283000 651000 828000 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Grunnskolenivå 1620
Videregående skole-nivå 2624
Universitets- og høgskolenivå kort 1659
Universitets- og høgskolenivå lang 420
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ulstein
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 43.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -0.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.3 6.5
2010K3 5.3 4 7.4
2010K4 5.3 4 7.6
2011K1 5.4 3.7 8.1
2011K2 4.7 3 7.4
2011K3 4.1 2.6 6.4
2011K4 4 2.5 6.2
2012K1 4.2 3 6.1
2012K2 4.2 2.7 6.7
2012K3 4.4 2.8 6.9
2012K4 4.4 2.9 6.8
2013K1 4.5 2.8 7.2
2013K2 4.2 2.6 6.7
2013K3 4 2.8 6
2013K4 4.7 3 7.2
2014K1 4.8 3.4 6.9
2014K2 4.5 3.3 6.5
2014K3 4.3 3.4 5.8
2014K4 4.4 3.2 6.2
2015K1 4.7 3.5 6.4
2015K2 4.5 3.3 6.3
2015K3 4.8 3.8 6.3
2015K4 5 3.8 6.8
2016K1 5.1 3.3 7.6
2016K2 4.5 2.7 7.2
2016K3 4.5 2.9 6.6
2016K4 4.6 3.4 6.2
2017K1 4.7 3.2 6.6
2017K2 4.7 3.2 6.8
2017K3 5.3 3.8 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 14.4 25.7 24.9 2.2 1.8 6.3 3.1
2008 7.6 14.8 26.2 25.8 2.3 1.8 2.6 4
2009 7.8 14.1 26.9 24.7 2.5 2.1 2.7 3.9
2010 8.2 13.1 26.3 26 2.5 2.7 4.1 3.9
2011 7.2 13.3 25.4 26.3 2.8 3 5.1 4.1
2012 7.5 13.7 25.3 27.9 2.9 3.5 4.5 3.7
2013 6.8 12.7 25.4 26.6 3 3.9 4.8 4.1
2014 6.7 13.4 25.9 27.5 3 3.4 4.4 4.1
2015 6.2 12 25.2 26.2 3.1 3.2 4.8 5.1
2016 6.4 12.4 24.8 26.3 3.6 3.2 4.6 5.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.