3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2017-09-26T05:37:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

8 496 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 256 222
5-9 år 273 276
10-14 år 316 310
15-19 år 319 290
20-24 år 247 231
25-29 år 305 239
30-34 år 294 240
35-39 år 331 249
40-44 år 331 286
45-49 år 400 336
50-54 år 286 241
55-59 år 258 218
60-64 år 235 213
65-69 år 202 193
70-74 år 161 173
75-79 år 111 120
80-84 år 61 79
85-89 år 32 61
90-94 år 16 33
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 44 53 97
1998K4 75 66 141
1999K4 59 -72 -13
2000K4 87 -15 72
2001K4 54 -7 47
2002K4 64 -7 57
2003K4 50 -12 38
2004K4 57 -26 31
2005K4 78 -62 18
2006K4 39 -14 28
2007K4 34 71 105
2008K4 12 95 106
2009K4 65 346 409
2010K4 53 237 290
2011K4 30 46 77
2012K4 31 70 99
2013K4 36 127 165
2014K4 41 146 200
2015K4 58 76 138
2016K4 16 9 27

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ulstein
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 1438
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1368
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 161
Undervisning 389
Helse- og sosialtjenester 670
Personlig tjenesteyting 123

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 378000 535000 291000
2006 188000 400000 576000 319000
2007 208000 437000 624000 328000
2008 229000 476000 685000 337000
2009 221000 484000 705000 350000
2010 224000 490000 724000 368000
2011 241000 536000 756000 384000
2012 263000 578000 789000 394000
2013 274000 600000 810000 421000
2014 289000 615000 830000 429000
2015 283000 644000 839000 459000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ulstein
Grunnskolenivå 1620
Videregående skole-nivå 2624
Universitets- og høgskolenivå kort 1659
Universitets- og høgskolenivå lang 420
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 737 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ulstein
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 43.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern -0.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  210 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 14.4 25.7 24.9 2.2 1.8 6.3 3.1
2008 7.6 14.8 26.2 25.8 2.3 1.8 2.6 4
2009 7.8 14.1 26.9 24.7 2.5 2.1 2.7 3.9
2010 8.2 13.1 26.3 26 2.5 2.7 4.1 3.9
2011 7.2 13.3 25.4 26.3 2.8 3 5.1 4.1
2012 7.5 13.7 25.3 27.9 2.9 3.5 4.5 3.7
2013 6.8 12.7 25.4 26.6 3 3.9 4.8 4.1
2014 6.7 13.4 25.9 27.5 3 3.4 4.4 4.1
2015 6.2 12 25.2 26.2 3.1 3.2 4.8 5.1
2016 6.4 12.4 24.8 26.3 3.6 3.2 4.6 5.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  151 403 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.