3595_0437
3595_0437
kommunefakta
2017-10-19T20:09:00.000Z
no
Tynset kommune

Kommunefakta

Tynset - 0437 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

5 609 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 126 129
5-9 år 177 162
10-14 år 192 173
15-19 år 188 227
20-24 år 194 148
25-29 år 145 148
30-34 år 162 155
35-39 år 145 131
40-44 år 156 178
45-49 år 197 200
50-54 år 188 174
55-59 år 181 207
60-64 år 213 203
65-69 år 172 148
70-74 år 139 140
75-79 år 89 102
80-84 år 58 79
85-89 år 39 71
90-94 år 10 28
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 93 119 17 34 68 6 0 0 3
2017 16 91 125 17 45 77 5 4 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  36 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  51 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  19 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  17 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Tynset
Selveier 77.3
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tynset
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 514
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 935
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 143
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 739
Personlig tjenesteyting 99

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 364000 481000 273000
2006 173000 377000 500000 268000
2007 188000 417000 541000 309000
2008 203000 456000 589000 327000
2009 210000 460000 597000 339000
2010 219000 470000 625000 332000
2011 224000 505000 650000 338000
2012 237000 535000 664000 366000
2013 248000 569000 700000 365000
2014 254000 578000 712000 380000
2015 260000 588000 727000 390000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tynset
Grunnskolenivå 1107
Videregående skole-nivå 2049
Universitets- og høgskolenivå kort 1000
Universitets- og høgskolenivå lang 261
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 930 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Tynset
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  149 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 8.9 21.8 33.5 4 2.4 4.9 2.9
2008 6.8 9.1 21.4 34.3 3.4 2.7 5.2 3.3
2009 6.7 8.8 21.1 33.8 3.4 2.9 4.7 3.4
2010 6.2 9.1 19.6 32.4 4.6 1.3 4.2 3.2
2011 6.6 8.9 19.5 32.5 5.4 1.4 4.6 2.8
2012 6.1 9.6 19.3 33.4 6 1.2 4.4 3.2
2013 5.6 9.6 18.5 33.2 5.6 1 4.7 2.8
2014 5.7 10.5 17.8 33 5.7 1.1 4.7 2.6
2015 6.2 9.6 17.6 31 5.7 1.3 4.9 2.7
2016 6 9.3 17.8 32.2 5.8 1.2 4.8 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  73 362 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.