3595_1103
3595_1103
kommunefakta
2017-09-25T00:57:00.000Z
no
Stavanger kommune

Kommunefakta

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

132 913 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 4192 4149
5-9 år 4301 4202
10-14 år 3944 3864
15-19 år 4235 3837
20-24 år 4609 4511
25-29 år 5181 5250
30-34 år 5401 5143
35-39 år 5249 4633
40-44 år 4989 4688
45-49 år 4741 4545
50-54 år 4390 4351
55-59 år 3925 3788
60-64 år 3440 3444
65-69 år 2888 2827
70-74 år 2255 2366
75-79 år 1252 1616
80-84 år 875 1192
85-89 år 495 1002
90-94 år 185 535
95-99 år 43 173
100 år eller eldre 7 16

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 845 317 1162
1998K4 814 414 1228
1999K4 837 34 871
2000K4 719 -703 16
2001K4 704 193 897
2002K4 600 683 1283
2003K4 749 622 1371
2004K4 788 808 1596
2005K4 819 332 1166
2006K4 995 1168 2158
2007K4 900 1366 2271
2008K4 948 1108 2024
2009K4 1004 1254 2240
2010K4 1032 1156 2171
2011K4 986 501 1485
2012K4 870 807 1685
2013K4 900 680 1563
2014K4 924 428 1348
2015K4 858 -302 542
2016K4 854 -766 84

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Stavanger
Selveier 67.3
Andels- / aksjeeier 14
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stavanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 164
Sekundærnæringer 16140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 24616
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3261
Undervisning 5364
Helse- og sosialtjenester 13151
Personlig tjenesteyting 2813

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 423000 569000 285000
2006 208000 454000 608000 302000
2007 227000 500000 666000 330000
2008 248000 543000 718000 356000
2009 251000 546000 736000 362000
2010 255000 560000 755000 371000
2011 267000 595000 791000 393000
2012 281000 625000 834000 410000
2013 293000 648000 870000 424000
2014 307000 673000 902000 433000
2015 306000 680000 898000 432000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stavanger
Grunnskolenivå 23501
Videregående skole-nivå 34642
Universitets- og høgskolenivå kort 28209
Universitets- og høgskolenivå lang 16924
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 776

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 323 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Stavanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  3 845 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4 12.1 19.1 26.5 4.5 2.6 5.2 5.7
2008 4.2 12.7 19.2 27.3 4 2.6 4.9 5.8
2009 4.5 14 19 27.5 4.4 2.5 4.6 4.8
2010 4.9 14.4 19 27.7 4.7 2.8 4.4 5.2
2011 5.8 14.3 19.3 27.2 4.3 3 4.5 5.7
2012 5.3 14.8 19.1 29.3 4.3 3.1 4.6 5.5
2013 5.3 14.4 18.6 28.7 4.4 3 4.5 5.8
2014 5.1 15 18.4 29.7 4.5 3.2 4.7 5.8
2015 5.2 14.3 18.3 28 4.6 3 4.8 5.8
2016 5.4 14.5 18.6 28.4 5.2 3.2 5.2 5.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  58 152 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.