3595_1420
3595_1420
kommunefakta
2017-09-25T00:58:00.000Z
no
Sogndal kommune

Kommunefakta

Sogndal - 1420 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

7 950 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 242 233
5-9 år 239 218
10-14 år 262 223
15-19 år 272 260
20-24 år 329 334
25-29 år 369 316
30-34 år 291 272
35-39 år 249 229
40-44 år 264 228
45-49 år 268 256
50-54 år 263 221
55-59 år 214 219
60-64 år 188 203
65-69 år 205 190
70-74 år 163 174
75-79 år 104 111
80-84 år 62 81
85-89 år 32 86
90-94 år 16 42
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 38 -47 -9
1998K4 33 -52 -19
1999K4 51 46 97
2000K4 46 -70 -24
2001K4 29 -85 -56
2002K4 37 35 72
2003K4 33 -17 16
2004K4 34 58 92
2005K4 47 -12 42
2006K4 49 -65 -14
2007K4 36 41 77
2008K4 49 19 69
2009K4 31 37 67
2010K4 18 107 125
2011K4 25 164 188
2012K4 26 103 129
2013K4 42 107 146
2014K4 32 22 54
2015K4 35 128 162
2016K4 50 52 102

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sogndal
Selveier 69.4
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 29.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sogndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 833
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1290
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 429
Undervisning 580
Helse- og sosialtjenester 810
Personlig tjenesteyting 176

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 388000 507000 278000
2006 169000 399000 517000 299000
2007 180000 432000 562000 323000
2008 199000 464000 614000 359000
2009 200000 475000 628000 354000
2010 214000 501000 653000 349000
2011 223000 521000 674000 360000
2012 237000 548000 713000 373000
2013 246000 517000 728000 380000
2014 258000 527000 760000 368000
2015 260000 548000 776000 377000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sogndal
Grunnskolenivå 1325
Videregående skole-nivå 2511
Universitets- og høgskolenivå kort 1767
Universitets- og høgskolenivå lang 638
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 414 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sogndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  161 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 11.7 22.1 30.8 2.7 2 4.9 2.9
2008 5.3 12.2 21.6 30.6 2.9 1.7 5.7 2.6
2009 4.8 12.1 21.6 29.3 2.9 1.7 6.6 2.9
2010 4.4 11.3 21.5 28.8 4.2 1.6 7.1 3.2
2011 4.5 11.7 21.2 29.8 3.8 1.7 5.9 2.9
2012 4.8 11.8 20.9 31.9 3.7 1.4 5.7 2.7
2013 5.1 10.9 19.9 31 4 2 5.5 2.6
2014 5 11.1 20.7 33.6 4.6 2.1 4.1 1.9
2015 5 10.5 19.7 32.4 5.1 1.7 3.7 2.5
2016 4.8 10 19.3 31 5.5 1.5 4.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 798 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.