3595_1420
3595_1420
kommunefakta
2017-11-21T16:27:00.000Z
no
Sogndal kommune

Kommunefakta

Sogndal - 1420 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 047 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 242 233
5-9 år 239 218
10-14 år 262 223
15-19 år 272 260
20-24 år 329 334
25-29 år 369 316
30-34 år 291 272
35-39 år 249 229
40-44 år 264 228
45-49 år 268 256
50-54 år 263 221
55-59 år 214 219
60-64 år 188 203
65-69 år 205 190
70-74 år 163 174
75-79 år 104 111
80-84 år 62 81
85-89 år 32 86
90-94 år 16 42
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 54 98 41 90 70 15 15 0 0
2017 19 63 99 44 102 75 15 18 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  112 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  62 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  52 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  97 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sogndal
Selveier 69.4
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 29.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sogndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 833
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1290
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 429
Undervisning 580
Helse- og sosialtjenester 810
Personlig tjenesteyting 176

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 388000 507000 278000
2006 169000 399000 517000 299000
2007 180000 432000 562000 323000
2008 199000 464000 614000 359000
2009 200000 475000 628000 354000
2010 214000 501000 653000 349000
2011 223000 521000 674000 360000
2012 237000 548000 713000 373000
2013 246000 517000 728000 380000
2014 258000 527000 760000 368000
2015 260000 548000 776000 377000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sogndal
Grunnskolenivå 1325
Videregående skole-nivå 2511
Universitets- og høgskolenivå kort 1767
Universitets- og høgskolenivå lang 638
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 414 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sogndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.4 3.7 5.3
2010K2 4.2 4 4.5
2010K3 4.7 4.5 5
2010K4 4.6 4.1 5.2
2011K1 4.4 3.3 5.7
2011K2 4.3 3.5 5.2
2011K3 4.8 3.9 6
2011K4 4.3 3.6 5.2
2012K1 4.8 3.7 6.1
2012K2 4.6 3.4 6
2012K3 4.6 3.8 5.7
2012K4 4.9 4.1 5.9
2013K1 5.3 4.1 6.6
2013K2 4.4 3.4 5.5
2013K3 4.6 3.1 6.3
2013K4 4.3 3.3 5.5
2014K1 4.6 3.8 5.7
2014K2 4.9 3.7 6.4
2014K3 5.4 4 7.1
2014K4 4.3 2.9 6.1
2015K1 4.6 3.4 6
2015K2 3.8 2.6 5.1
2015K3 4.2 3.2 5.4
2015K4 4.6 3.3 6
2016K1 4.5 3.5 5.8
2016K2 4.3 3.4 5.5
2016K3 4.3 3.7 5.1
2016K4 3.8 3 4.7
2017K1 3.9 3 4.9
2017K2 4 3.1 5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 11.7 22.1 30.8 2.7 2 4.9 2.9
2008 5.3 12.2 21.6 30.6 2.9 1.7 5.7 2.6
2009 4.8 12.1 21.6 29.3 2.9 1.7 6.6 2.9
2010 4.4 11.3 21.5 28.8 4.2 1.6 7.1 3.2
2011 4.5 11.7 21.2 29.8 3.8 1.7 5.9 2.9
2012 4.8 11.8 20.9 31.9 3.7 1.4 5.7 2.7
2013 5.1 10.9 19.9 31 4 2 5.5 2.6
2014 5 11.1 20.7 33.6 4.6 2.1 4.1 1.9
2015 5 10.5 19.7 32.4 5.1 1.7 3.7 2.5
2016 4.8 10 19.3 31 5.5 1.5 4.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 798 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.