3595_1613
3595_1613
kommunefakta
2018-02-25T14:27:00.000Z
no
Snillfjord kommune

Kommunefakta

Snillfjord - 1613 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 987 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 3 4 25 0 0 5 0 0 0
2017 6 0 5 24 0 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Snillfjord (-2017)
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Snillfjord (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 112
Sekundærnæringer 108
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 99
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 105
Personlig tjenesteyting 7

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 137000 309000 480000 275000
2006 147000 331000 475000 315000
2007 157000 357000 539000 341000
2008 175000 422000 577000 391000
2009 185000 413000 594000 371000
2010 206000 431000 627000 393000
2011 212000 433000 680000 343000
2012 232000 440000 693000 393000
2013 238000 469000 711000 353000
2014 257000 491000 767000 366000
2015 253000 545000 784000 375000
2016 261000 561000 807000 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Snillfjord (-2017)
Grunnskolenivå 261
Videregående skole-nivå 423
Universitets- og høgskolenivå kort 115
Universitets- og høgskolenivå lang 13
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Snillfjord (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.9 6.2
2010K3 4.8 3.1 6.9
2010K4 4.9 4.2 5.7
2011K1 5.5 4.5 6.9
2011K2 6.1 5.7 6.6
2011K3 7.1 5.7 8.9
2011K4 6.8 5.4 8.6
2012K1 6.3 4.3 8.9
2012K2 6.8 4.1 10.3
2012K3 6.1 3.5 9.7
2012K4 5.5 4.2 7.3
2013K1 6.5 5.7 7.6
2013K2 4.1 2.9 5.9
2013K3 5.3 3.8 7.5
2013K4 4.4 3 6.2
2014K1 5.9 3.8 8.7
2014K2 5.8 3.8 8.6
2014K3 6.1 4.5 8.3
2014K4 4.9 2.7 8.1
2015K1 5.9 3.6 9.1
2015K2 4.3 2 7.3
2015K3 4.7 2.2 8.1
2015K4 4.5 3.5 5.8
2016K1 5.5 2.5 9.4
2016K2 5.7 4 7.9
2016K3 4.7 3.4 6.5
2016K4 5.3 3.7 7.4
2017K1 5.8 4 8.1
2017K2 6.4 4.3 9
2017K3 7.2 5.3 9.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.8 5.9 22.2 30.7 0.5 3 4.4 2.6
2008 12.5 6.9 21.6 31 0.7 2.6 4.5 2.2
2009 12.1 7.1 20.3 30.2 0.8 2.2 3.7 1.8
2010 12.3 6.6 20.4 31.3 1.2 2.4 4 1.9
2011 13.6 6.4 20 30.9 1.5 2.7 3.7 1.7
2012 13.9 6.8 20 33.5 1 2.7 3.8 1.9
2013 12.6 6.4 19.6 32.3 1.2 2.7 3.9 1.4
2014 13.3 6.4 18.2 34.4 1.1 2.6 4 1.5
2015 12.5 6.8 17.9 32.2 1.1 2.9 3.9 1.4
2016 12.4 7.7 18 34.3 1.2 2.6 4.3 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.