3595_0806
3595_0806
kommunefakta
2017-12-13T06:28:00.000Z
no
Skien kommune

Kommunefakta

Skien - 0806 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 54 506 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1503 1399
5-9 år 1651 1505
10-14 år 1618 1546
15-19 år 1720 1636
20-24 år 1809 1628
25-29 år 1767 1683
30-34 år 1583 1592
35-39 år 1610 1571
40-44 år 1901 1842
45-49 år 1999 2018
50-54 år 1951 1922
55-59 år 1705 1729
60-64 år 1657 1718
65-69 år 1536 1612
70-74 år 1315 1458
75-79 år 746 947
80-84 år 463 689
85-89 år 297 490
90-94 år 102 283
95-99 år 26 85
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 211 308 734 264 267 815 130 655 90 214
2017 219 319 741 259 297 815 137 700 85 212

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skien
Selveier 69.5
Andels- / aksjeeier 16.1
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skien
Jordbruk, skogbruk og fiske 224
Sekundærnæringer 5338
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8659
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1741
Undervisning 1810
Helse- og sosialtjenester 6233
Personlig tjenesteyting 1031

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 378000 500000 265000
2006 182000 395000 520000 278000
2007 198000 434000 561000 303000
2008 214000 464000 600000 325000
2009 217000 471000 610000 329000
2010 224000 488000 629000 333000
2011 235000 511000 651000 345000
2012 245000 534000 673000 352000
2013 252000 552000 693000 365000
2014 261000 574000 714000 374000
2015 267000 588000 726000 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skien
Grunnskolenivå 13182
Videregående skole-nivå 17709
Universitets- og høgskolenivå kort 9458
Universitets- og høgskolenivå lang 2660
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 318

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skien
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2009K4 6.7 5.6 8
2010K1 6.1 5.2 7.1
2010K2 5.6 4.5 6.9
2010K3 6.3 5.2 7.6
2010K4 6 4.7 7.5
2011K1 6.3 5.1 7.8
2011K2 5.8 4.5 7.3
2011K3 5.9 4.8 7.2
2011K4 5.9 4.8 7.3
2012K1 6 4.6 7.8
2012K2 5.4 4.2 6.9
2012K3 5.9 4.7 7.4
2012K4 5.9 4.5 7.5
2013K1 6.2 4.6 8
2013K2 5 3.7 6.6
2013K3 5.5 4.3 7
2013K4 5.5 4.4 6.8
2014K1 5.8 4.6 7.3
2014K2 5.4 4.3 6.8
2014K3 5.9 4.8 7.2
2014K4 5.9 4.7 7.3
2015K1 6 4.7 7.6
2015K2 5.5 4.1 7.1
2015K3 5.9 4.7 7.3
2015K4 5.8 4.5 7.4
2016K1 5.8 4.5 7.4
2016K2 5.5 4.1 7.2
2016K4 5.8 4.5 7.4
2017K1 5.9 4.5 7.6
2017K2 5.6 4.2 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 9.2 21.9 29.9 5.7 2.4 4.4 4.6
2008 5.5 9.9 21.9 32.2 5.3 2.5 4.6 3.9
2009 5.4 9.6 20.8 29.5 5.6 2.6 4.5 5.8
2010 5.3 9.8 20.3 29.6 6.3 2.7 4.3 5.6
2011 5.1 10.4 19.7 29.9 6.8 3.4 4.4 5.5
2012 5.4 10.2 19 31.4 6.1 4.3 4.4 5.6
2013 5.6 10.2 18.7 31.2 5.9 4.1 4.5 5.2
2014 5.7 10.4 18.5 32.6 5.8 3.6 5.1 4.4
2015 5.6 10.6 18.6 30.1 5.7 3.6 5.6 4.5
2016 4.9 10.7 19.3 30.6 5.9 3.9 5.7 4.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.