3595_0713
3595_0713
kommunefakta
2017-04-30T05:06:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 0713 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

9 496 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 273 302
5-9 år 334 280
10-14 år 342 296
15-19 år 302 288
20-24 år 286 243
25-29 år 279 277
30-34 år 302 278
35-39 år 287 279
40-44 år 346 380
45-49 år 379 332
50-54 år 318 294
55-59 år 292 291
60-64 år 276 309
65-69 år 287 258
70-74 år 204 226
75-79 år 130 148
80-84 år 81 94
85-89 år 46 84
90-94 år 16 46
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 36 39 75
1998K4 19 122 141
1999K4 11 53 64
2000K4 29 70 99
2001K4 25 15 40
2002K4 28 -10 18
2003K4 12 28 40
2004K4 55 38 93
2005K4 34 16 50
2006K4 18 68 87
2007K4 33 140 172
2008K4 9 204 215
2009K4 41 48 89
2010K4 36 189 226
2011K4 17 134 151
2012K4 28 127 155
2013K4 42 158 201
2014K4 27 86 113
2015K4 27 122 148
2016K4 46 152 199

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  214 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sande (Vestf.)
Grunnskolenivå 2103
Videregående skole-nivå 3446
Universitets- og høgskolenivå kort 1438
Universitets- og høgskolenivå lang 359
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sande (Vestf.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 1068
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1765
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 238
Undervisning 294
Helse- og sosialtjenester 906
Personlig tjenesteyting 166

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 393000 516000 263000
2006 182000 407000 531000 285000
2007 200000 440000 579000 310000
2008 216000 475000 627000 328000
2009 221000 473000 625000 342000
2010 229000 495000 642000 346000
2011 241000 523000 679000 360000
2012 250000 548000 702000 371000
2013 260000 568000 735000 376000
2014 265000 585000 755000 379000
2015 277000 600000 777000 386000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 10 24.5 29.2 3 2.6 5.5 2.9
2008 7.4 10.8 23.8 30.7 3.1 2.5 5.5 3.3
2009 7.1 11.6 22.5 28.2 3.4 3.3 5.5 3.3
2010 7.3 12.2 22.8 30.3 3.3 3 5.6 3.4
2011 7 13.1 23.1 29.4 3.3 3.2 5.4 3.3
2012 8.5 13.1 23.1 31.9 3.3 3.1 4.8 3.1
2013 8.3 12.1 21.8 30.3 3.1 3.1 4.8 2.8
2014 8.4 12.9 22 31.1 3.5 3.2 4.8 2.9
2015 7.6 12.5 21.6 30.7 4 3.1 4.9 2.7
2016 6.9 12.3 22.4 32.5 4 3.4 4.9 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 229 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.