3595_0713
3595_0713
kommunefakta
2018-02-18T05:18:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 0713 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 715 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 273 302
5-9 år 334 280
10-14 år 342 296
15-19 år 302 288
20-24 år 286 243
25-29 år 279 277
30-34 år 302 278
35-39 år 287 279
40-44 år 346 380
45-49 år 379 332
50-54 år 318 294
55-59 år 292 291
60-64 år 276 309
65-69 år 287 258
70-74 år 204 226
75-79 år 130 148
80-84 år 81 94
85-89 år 46 84
90-94 år 16 46
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 145 292 53 32 30 23 26 4 17
2017 50 149 304 53 41 32 25 23 4 13

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 5
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 1068
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1765
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 238
Undervisning 294
Helse- og sosialtjenester 906
Personlig tjenesteyting 166

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 393000 516000 263000
2006 182000 407000 531000 285000
2007 200000 440000 579000 310000
2008 216000 475000 627000 328000
2009 221000 473000 625000 342000
2010 229000 495000 642000 346000
2011 241000 523000 679000 360000
2012 250000 548000 702000 371000
2013 260000 568000 735000 376000
2014 265000 585000 755000 379000
2015 277000 600000 777000 386000
2016 284000 607000 788000 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Grunnskolenivå 2108
Videregående skole-nivå 3260
Universitets- og høgskolenivå kort 1524
Universitets- og høgskolenivå lang 369
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.9 5.3 8.9
2010K3 7.1 5.1 9.6
2010K4 7.4 5.2 10.1
2011K1 7.5 5.3 10.3
2011K2 7 5.2 9.2
2011K3 7.2 5.6 9.2
2011K4 6.7 5.6 8.2
2012K1 6.7 5.7 7.9
2012K2 5.9 5.2 6.8
2012K3 5.8 4.9 6.9
2012K4 5.7 3.9 8
2013K1 6.4 4.8 8.5
2013K2 5.7 4.6 7.1
2013K3 6.1 5.4 7.1
2013K4 6.2 5 7.6
2014K1 7.1 5.3 9.5
2014K2 6.8 4.7 9.4
2014K3 6.5 4.6 9
2014K4 6.1 4.1 8.8
2015K1 6.6 4.6 9
2015K2 6 4.6 7.8
2015K3 6.3 5.2 7.6
2015K4 6.4 4.5 8.7
2016K1 6.6 5 8.6
2016K2 6.4 4.7 8.4
2016K3 6.2 4.6 8.1
2016K4 7 5.1 9.2
2017K1 7.4 5.7 9.5
2017K2 6.6 5 8.6
2017K3 6.7 5.5 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 10 24.5 29.2 3 2.6 5.5 2.9
2008 7.4 10.8 23.8 30.7 3.1 2.5 5.5 3.3
2009 7.1 11.6 22.5 28.2 3.4 3.3 5.5 3.3
2010 7.3 12.2 22.8 30.3 3.3 3 5.6 3.4
2011 7 13.1 23.1 29.4 3.3 3.2 5.4 3.3
2012 8.5 13.1 23.1 31.9 3.3 3.1 4.8 3.1
2013 8.3 12.1 21.8 30.3 3.1 3.1 4.8 2.8
2014 8.4 12.9 22 31.1 3.5 3.2 4.8 2.9
2015 7.6 12.5 21.6 30.7 4 3.1 4.9 2.7
2016 6.8 12.3 22.3 32.7 4 3.4 4.9 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.