3595_1514
3595_1514
kommunefakta
2018-02-25T22:15:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 522 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 57
5-9 år 64 62
10-14 år 79 66
15-19 år 104 70
20-24 år 62 53
25-29 år 41 78
30-34 år 70 49
35-39 år 83 57
40-44 år 85 76
45-49 år 129 91
50-54 år 102 87
55-59 år 80 81
60-64 år 88 82
65-69 år 90 67
70-74 år 75 68
75-79 år 35 51
80-84 år 40 53
85-89 år 21 37
90-94 år 5 20
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 69 146 13 0 0 6 0 0 0
2017 6 70 153 13 13 0 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 470
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 283
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 256
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 316000 511000 298000
2006 160000 352000 532000 277000
2007 179000 386000 580000 318000
2008 195000 427000 640000 324000
2009 197000 443000 648000 357000
2010 206000 463000 663000 343000
2011 217000 478000 702000 348000
2012 233000 518000 732000 320000
2013 239000 538000 770000 322000
2014 258000 586000 813000 363000
2015 266000 599000 810000 359000
2016 273000 584000 829000 350000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Grunnskolenivå 709
Videregående skole-nivå 892
Universitets- og høgskolenivå kort 358
Universitets- og høgskolenivå lang 75
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 26.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 41.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 5.4 7.3
2010K3 6.5 5.8 7.7
2010K4 6 4.4 8.5
2011K1 6.2 4.5 9.1
2011K2 6 4.1 9.2
2011K3 4.7 3.6 6.5
2011K4 4.6 3.5 6.4
2012K1 5.2 3.9 7.3
2012K2 4.7 3.6 6.4
2012K3 4.1 2.9 6.2
2012K4 4.2 2.4 7.1
2013K1 4.5 3.1 6.8
2013K2 3.7 2.4 5.7
2013K3 4.3 3.2 6.1
2013K4 4.5 3 7
2014K1 5 3.3 7.8
2014K2 5.6 3.5 9.1
2014K3 5.2 3.1 8.7
2014K4 5.5 3.6 8.8
2015K1 6.4 3.9 10.2
2015K2 6.1 4.3 9
2015K3 7.4 6.3 9
2015K4 6.9 6.1 8.1
2016K1 5.9 4.9 7.2
2016K2 5.1 4.3 6.3
2016K3 5.5 4.4 7.1
2016K4 6.7 4.4 9.9
2017K1 6.6 5.4 8.4
2017K2 6.2 5.2 7.7
2017K3 5.7 3.9 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 6.5 23.2 38.2 1.2 1.2 6.3 1.6
2008 8.3 7.9 21.4 41 1.5 1 2.8 1.3
2009 7.9 7.9 22.1 39.7 1.7 1.2 3.5 1.3
2010 8.1 8.2 22.3 39.4 2.4 1.2 4.4 1.4
2011 8 8.2 21 39.1 2.2 1 5.2 1.5
2012 8.2 7.7 20.6 42.9 2.6 0.9 4.7 1.5
2013 8.6 7.2 20 42.6 0.8 0.8 4.9 1.6
2014 8.6 7 20.6 45.5 0.8 0.9 4.6 1.5
2015 8.6 7.4 20.5 41.7 0.7 1 5.2 1.5
2016 9.3 7 18.9 43.4 1.4 1.1 4.6 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.