3595_1739
3595_1739
kommunefakta
2018-02-24T15:06:00.000Z
no
Raarvihke - Røyrvik kommune

Kommunefakta

Raarvihke - Røyrvik - 1739 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 474 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 3 10 0 0 0 0 0 0 0
2017 15 3 10 0 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik (-2017)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 33
Sekundærnæringer 35
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 66
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 29
Undervisning 14
Helse- og sosialtjenester 52
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 323000 475000
2006 155000 356000 489000
2007 172000 409000 555000
2008 188000 458000 584000
2009 192000 480000 594000
2010 207000 489000 617000
2011 213000 490000 634000
2012 236000 548000 641000
2013 236000 563000 696000 366000
2014 239000 583000 743000 441000
2015 232000 602000 735000
2016 255000 604000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik (-2017)
Grunnskolenivå 129
Videregående skole-nivå 172
Universitets- og høgskolenivå kort 68
Universitets- og høgskolenivå lang 12
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -12.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8.2 5.4 11.2
2010K3 7.5 4 11.5
2010K4 6.1 5.1 7.1
2011K1 5.4 4.2 6.6
2011K2 5.9 3.4 8.8
2011K3 7.9 3.9 12.4
2011K4 7.5 7.1 7.8
2012K1 6.5 4.7 8.4
2012K2 5.6 2.8 8.4
2012K3 5.7 5.2 6.3
2012K4 5.8 6.4 5.2
2013K1 9.2 11 7.4
2013K2 9.3 7.7 10.9
2013K3 9.5 8.3 10.8
2013K4 6.5 5.3 7.7
2014K1 6.5 5.4 7.7
2014K2 8 7.7 8.4
2014K3 8.1 5.4 11
2014K4 6 5.8 6.1
2015K1 4.1 2.3 5.9
2015K2 4.1 1.9 6.5
2015K3 5 2.4 7.8
2015K4 6.4 2.9 10.2
2016K1 8.5 3.4 13.9
2016K2 8.3 3.1 14.1
2016K3 7.1 3.7 10.7
2016K4 5.2 3 7.5
2017K1 4.4 3.8 5.1
2017K2 3.3 3.9 2.6
2017K3 4 3.6 4.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 16.8 4.3 11.7 32.5 1.1 0.3 3.8 5
2008 15.7 4.8 12 31.9 1.9 0.8 3.7 5.2
2009 16.5 4.6 11.5 30.2 1.3 0.7 4.2 6.1
2010 16.9 5.3 11.2 30.2 1.3 0.6 4.3 5.9
2011 18.2 5.7 12.1 30 0.8 0.7 4.7 5.9
2012 18.5 5.1 12.7 32.7 1.1 0.8 3.9 7
2013 15.8 4.5 12.6 31.4 1 0.8 3.6 7.9
2014 12.9 5.5 11.9 31.8 0.7 2.7 4.3 6.6
2015 13.8 4.6 13.2 30.8 0.5 2.2 4.8 6.3
2016 11 3.9 14.9 30.3 1.2 2.3 4.5 6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.