3595_1744
3595_1744
kommunefakta
2018-02-21T16:08:00.000Z
no
Overhalla kommune

Kommunefakta

Overhalla - 1744 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 858 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 150 111
5-9 år 124 152
10-14 år 134 116
15-19 år 134 111
20-24 år 127 110
25-29 år 128 121
30-34 år 118 123
35-39 år 107 109
40-44 år 124 107
45-49 år 115 117
50-54 år 118 101
55-59 år 139 106
60-64 år 125 127
65-69 år 110 86
70-74 år 80 104
75-79 år 60 62
80-84 år 37 46
85-89 år 24 34
90-94 år 18 13
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 14 111 13 8 46 6 5 0 0
2017 15 17 112 14 9 48 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Overhalla (-2017)
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Overhalla (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 170
Sekundærnæringer 467
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 542
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 74
Undervisning 143
Helse- og sosialtjenester 502
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 361000 505000 276000
2006 173000 372000 523000 285000
2007 188000 424000 564000 306000
2008 204000 446000 620000 311000
2009 200000 468000 609000 324000
2010 208000 480000 637000 321000
2011 218000 509000 660000 351000
2012 230000 535000 685000 360000
2013 237000 550000 714000 369000
2014 251000 582000 732000 380000
2015 254000 603000 743000 392000
2016 262000 607000 770000 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Overhalla (-2017)
Grunnskolenivå 773
Videregående skole-nivå 1366
Universitets- og høgskolenivå kort 648
Universitets- og høgskolenivå lang 114
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Overhalla (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.4 8.3
2010K3 7.4 7.2 7.6
2010K4 6.7 5.6 8
2011K1 6.5 5.6 7.5
2011K2 5.6 4.4 7.2
2011K3 5.8 4.2 7.9
2011K4 6.4 4.9 8.1
2012K1 6.3 5 7.9
2012K2 5.6 3.9 7.7
2012K3 5.5 4.6 6.5
2012K4 5.6 4.8 6.6
2013K1 7.3 6 8.9
2013K2 6.3 5 7.9
2013K3 6.3 5.1 7.8
2013K4 6.6 4.1 9.6
2014K1 6 4.5 8
2014K2 5.6 4.1 7.5
2014K3 6.4 4.7 8.6
2014K4 6.9 5.4 8.7
2015K1 6.6 4.7 8.9
2015K2 6.1 4.2 8.4
2015K3 5.7 4.5 7.3
2015K4 6.6 4.9 8.7
2016K1 5.8 4.4 7.5
2016K2 5.5 4 7.4
2016K3 5.9 4.1 8.2
2016K4 6.2 4.2 8.5
2017K1 7.1 5.4 9.2
2017K2 6.8 5.1 9
2017K3 6.3 5 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 10.2 22.8 29.7 1.6 1.2 7.1 2.9
2008 7.5 11.2 22.4 30.2 1.8 1.1 4.7 2.7
2009 7.3 10.4 23 29.2 1.7 1 6.2 2.8
2010 7.5 10.3 23.3 29.7 1.5 1 6.1 3
2011 7.2 12.8 22.4 29.5 3.2 1.2 4.2 2.7
2012 6.9 13.5 20.4 30.9 3.6 1.2 6.2 2.6
2013 6.7 12.5 19.4 29 3.7 2 6.2 2.9
2014 7.3 13.8 20.1 31.7 2.6 1.7 6.9 2.6
2015 7 13.7 20.6 28.3 2.7 2.2 6.8 2.4
2016 7 14.4 20.3 28.4 3.6 2.1 6.8 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.