3595_1243
3595_1243
kommunefakta
2018-02-18T20:41:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 1243 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 529 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 714 725
5-9 år 804 759
10-14 år 689 645
15-19 år 657 621
20-24 år 643 575
25-29 år 690 671
30-34 år 771 710
35-39 år 742 718
40-44 år 702 690
45-49 år 694 615
50-54 år 663 585
55-59 år 554 537
60-64 år 501 530
65-69 år 521 532
70-74 år 419 393
75-79 år 225 249
80-84 år 136 181
85-89 år 66 111
90-94 år 29 61
95-99 år 3 20
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 364 550 88 16 7 70 28 0 116
2017 46 406 605 93 17 6 73 29 0 111

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 3.2
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 2604
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3470
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 426
Undervisning 755
Helse- og sosialtjenester 2096
Personlig tjenesteyting 290

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 418000 525000 275000
2006 197000 436000 553000 287000
2007 213000 470000 599000 309000
2008 228000 505000 643000 326000
2009 232000 503000 643000 331000
2010 238000 519000 662000 336000
2011 249000 551000 690000 358000
2012 265000 576000 715000 366000
2013 278000 605000 742000 383000
2014 290000 631000 768000 394000
2015 293000 641000 779000 396000
2016 293000 644000 777000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Grunnskolenivå 3953
Videregående skole-nivå 6355
Universitets- og høgskolenivå kort 3565
Universitets- og høgskolenivå lang 1025
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 4.1 7.5
2010K3 6.1 4.6 8.1
2010K4 6.3 4.7 8.5
2011K1 6.7 4.9 9
2011K2 6.1 4.5 8
2011K3 6.3 5.1 7.9
2011K4 5.9 4.7 7.5
2012K1 6.5 5.2 8.1
2012K2 6 4.8 7.6
2012K3 6.4 5.3 7.9
2012K4 6.7 5.2 8.7
2013K1 7.1 5.2 9.5
2013K2 6.2 4.6 8.3
2013K3 6 4.6 7.9
2013K4 6.1 4.6 8
2014K1 5.9 4.5 7.7
2014K2 6 4.5 8
2014K3 6.5 5 8.6
2014K4 6.5 5 8.6
2015K1 6.9 5.2 8.9
2015K2 6.2 4.6 8.3
2015K3 6.7 5.2 8.7
2015K4 6.6 5 8.6
2016K1 6.1 4.4 8.2
2016K2 5.5 4 7.3
2016K3 6.1 4.6 7.9
2016K4 6.1 4.8 7.7
2017K1 6.4 5 8.1
2017K2 6 4.8 7.5
2017K3 6 4.9 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 14.1 28.1 26.2 3.5 1.8 4.7 4
2008 7.8 15.1 27 28.2 3.2 1.8 4.2 3.7
2009 8 16.5 26.1 26.6 3.7 1.8 4 3.5
2010 7.8 16.2 23.9 25.6 3.2 2 4.6 5.2
2011 6.5 18.2 24 27 3.3 2 4.4 5.2
2012 5.3 16 23.3 28.2 3.1 2.2 4.2 5.5
2013 5.7 16.1 23.7 28.5 3.2 2.2 4.3 5.1
2014 5.3 16 23.8 29.4 3.2 2.2 4.6 5.2
2015 5.8 15.6 24.5 28.1 3.4 2.5 4.8 4.3
2016 5.3 14.6 24.3 28.9 3.1 2.7 5.1 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.