3595_1634
3595_1634
kommunefakta
2017-11-24T17:43:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 1634 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 968 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 204 177
5-9 år 201 211
10-14 år 211 200
15-19 år 234 218
20-24 år 223 185
25-29 år 199 211
30-34 år 205 178
35-39 år 190 169
40-44 år 217 221
45-49 år 259 261
50-54 år 243 206
55-59 år 225 225
60-64 år 230 219
65-69 år 207 227
70-74 år 179 225
75-79 år 118 122
80-84 år 75 101
85-89 år 44 87
90-94 år 18 32
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 35 60 128 7 69 12 4 25 0 0
2017 40 62 132 7 90 12 5 21 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  71 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  53 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  69 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -16 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Oppdal
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Oppdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 871
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1086
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 252
Helse- og sosialtjenester 641
Personlig tjenesteyting 120

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 356000 485000 278000
2006 168000 371000 505000 273000
2007 181000 413000 544000 287000
2008 195000 443000 591000 318000
2009 202000 437000 605000 331000
2010 209000 466000 626000 349000
2011 219000 489000 649000 345000
2012 229000 519000 663000 355000
2013 235000 537000 698000 366000
2014 243000 555000 715000 376000
2015 253000 566000 727000 389000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Oppdal
Grunnskolenivå 1682
Videregående skole-nivå 2531
Universitets- og høgskolenivå kort 1073
Universitets- og høgskolenivå lang 258
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 610 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Oppdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 48.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 4.9 7.9
2010K2 6 5.2 7
2010K3 6.7 6.1 7.5
2010K4 6.8 6.3 7.4
2011K1 7.2 6.5 8
2011K2 6.4 5.4 7.6
2011K3 6.7 5.3 8.6
2011K4 5.6 4.2 7.2
2012K1 5.6 4.1 7.3
2012K2 5.3 3.9 7.1
2012K3 5.5 4.1 7.2
2012K4 5.2 4 6.8
2013K1 5.6 4.3 7.1
2013K2 5.1 3.3 7.2
2013K3 5.3 3.3 7.9
2013K4 5.2 3.5 7.2
2014K1 5.8 4.5 7.5
2014K2 5.2 4.3 6.3
2014K3 5.4 4.6 6.4
2014K4 5.5 4.3 7
2015K1 6.7 5.5 8
2015K2 5.7 5 6.4
2015K3 6.3 5.4 7.5
2015K4 5.9 5.2 6.7
2016K1 5.8 4.8 7
2016K2 5 3.7 6.4
2016K3 5.3 4.3 6.6
2016K4 5.2 4.3 6.3
2017K1 6.1 5.1 7.1
2017K2 5.5 4.1 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 8.8 21.4 29.5 2.3 1.5 6.2 6.6
2008 7.4 9.9 20.9 30.3 3.2 1.7 6.1 7
2009 6.6 9.8 20.7 29.6 3.3 1.7 5.9 7
2010 6.4 9.2 20.8 29.5 3.6 2.8 5.6 6.6
2011 6.5 8.7 20.5 30.3 3.5 2.9 5.8 6.4
2012 6.1 9.5 20.1 32.7 3.5 2.6 5.7 6.8
2013 5.4 10 18.9 30.7 3.6 2.5 5 6.3
2014 5.7 9.9 18.9 33.1 3.7 2.6 5.4 7.2
2015 6 9.8 18.4 31.2 4 2.8 6.1 6.4
2016 5.9 10 18.5 31 5.1 2.7 5.7 6.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  42 026 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.