3595_1634
3595_1634
kommunefakta
2017-04-28T10:07:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 1634 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 973 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 204 177
5-9 år 201 211
10-14 år 211 200
15-19 år 234 218
20-24 år 223 185
25-29 år 199 211
30-34 år 205 178
35-39 år 190 169
40-44 år 217 221
45-49 år 259 261
50-54 år 243 206
55-59 år 225 225
60-64 år 230 219
65-69 år 207 227
70-74 år 179 225
75-79 år 118 122
80-84 år 75 101
85-89 år 44 87
90-94 år 18 32
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -16 -34 -50
1998K4 17 1 18
1999K4 3 32 35
2000K4 5 35 40
2001K4 -1 51 50
2002K4 8 52 60
2003K4 24 -16 8
2004K4 2 12 14
2005K4 13 15 26
2006K4 -7 33 32
2007K4 -3 36 33
2008K4 15 50 65
2009K4 -8 -16 -26
2010K4 12 76 88
2011K4 22 41 64
2012K4 -10 51 39
2013K4 3 17 20
2014K4 26 14 38
2015K4 4 28 34
2016K4 18 69 87

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  194 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

96 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Oppdal
Grunnskolenivå 1656
Videregående skole-nivå 2637
Universitets- og høgskolenivå kort 1044
Universitets- og høgskolenivå lang 244
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Oppdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 871
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1086
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 252
Helse- og sosialtjenester 641
Personlig tjenesteyting 120

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 356000 485000 278000
2006 168000 371000 505000 273000
2007 181000 413000 544000 287000
2008 195000 443000 591000 318000
2009 202000 437000 605000 331000
2010 209000 466000 626000 349000
2011 219000 489000 649000 345000
2012 229000 519000 663000 355000
2013 235000 537000 698000 366000
2014 243000 555000 715000 376000
2015 253000 566000 727000 389000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 8.8 21.4 29.5 2.3 1.5 6.2 6.6
2008 7.4 9.9 20.9 30.3 3.2 1.7 6.1 7
2009 6.6 9.8 20.7 29.6 3.3 1.7 5.9 7
2010 6.4 9.2 20.8 29.5 3.6 2.8 5.6 6.6
2011 6.5 8.7 20.5 30.3 3.5 2.9 5.8 6.4
2012 6.1 9.5 20.1 32.7 3.5 2.6 5.7 6.8
2013 5.4 10 18.9 30.7 3.6 2.5 5 6.3
2014 5.7 9.9 18.9 33.1 3.7 2.6 5.4 7.2
2015 6 9.8 18.4 31.2 4 2.8 6.1 6.4
2016 5.9 10 18.5 31 5.1 2.7 5.7 6.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  42 226 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.