3595_1868
3595_1868
kommunefakta
2018-02-24T15:07:00.000Z
no
Øksnes kommune

Kommunefakta

Øksnes - 1868 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 541 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 100 132
5-9 år 127 103
10-14 år 117 132
15-19 år 143 159
20-24 år 159 126
25-29 år 142 122
30-34 år 149 114
35-39 år 132 99
40-44 år 120 155
45-49 år 194 155
50-54 år 179 173
55-59 år 157 152
60-64 år 164 125
65-69 år 128 136
70-74 år 132 124
75-79 år 67 80
80-84 år 59 72
85-89 år 26 48
90-94 år 8 21
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 127 27 29 4 28 15 0 0 0
2017 12 123 35 27 4 19 15 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øksnes
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øksnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 248
Sekundærnæringer 483
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 582
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 495
Personlig tjenesteyting 45

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 341000 504000 268000
2006 162000 369000 526000 287000
2007 181000 401000 570000 294000
2008 190000 436000 617000 315000
2009 196000 439000 638000 330000
2010 204000 460000 660000 344000
2011 212000 489000 695000 359000
2012 223000 521000 707000 353000
2013 233000 522000 732000 332000
2014 240000 550000 746000 364000
2015 244000 551000 767000 367000
2016 251000 562000 767000 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øksnes
Grunnskolenivå 1641
Videregående skole-nivå 1292
Universitets- og høgskolenivå kort 585
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Øksnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.9 5.9 8.1
2010K3 7.8 6.8 9
2010K4 7.5 7 8
2011K1 7 5.7 8.5
2011K2 7.5 6 9.1
2011K3 8.4 7.8 9.2
2011K4 8 6.8 9.5
2012K1 8.2 7.5 9
2012K2 8.8 7.7 10.3
2012K3 9.5 7.7 11.6
2012K4 8.7 6.4 11.5
2013K1 7.4 6 9.1
2013K2 6.4 5.4 7.5
2013K3 7.7 7.6 7.8
2013K4 7.2 6.8 7.6
2014K1 7 6.1 8.2
2014K2 7.5 6.4 8.9
2014K3 6.6 5.6 7.8
2014K4 6.4 5.4 7.6
2015K1 6.4 5.2 7.8
2015K2 6.2 4.8 7.8
2015K3 6.7 6.4 7.1
2015K4 6.6 5.6 7.8
2016K1 6.5 4.7 8.4
2016K2 6.3 5.2 7.5
2016K3 7.3 5.6 9.1
2016K4 7.6 6.1 9.4
2017K1 7.3 4.5 10.3
2017K2 7.7 4.9 10.7
2017K3 7.4 6.4 8.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 7.7 20.2 33.9 2.2 2.3 4.9 3.2
2008 8.1 7.9 20.2 35.1 3.1 1.9 5.1 2.6
2009 8 7.4 20.8 35 3.6 2.4 5.1 2.4
2010 6.9 7.9 20.8 35.7 3.7 3.3 5.2 2.5
2011 6.9 8.2 20.4 34.9 3.4 2.6 5.3 2.5
2012 7.2 8.7 21.2 38.2 2.7 1.9 5.1 2.3
2013 7 8.5 20.4 36.5 3 2.2 5.3 2.8
2014 7 9.2 19.2 38.4 3.2 2.3 5.4 2.6
2015 7.4 9.3 19.6 36.5 3.6 2.2 5.4 2.4
2016 8 9.7 19.2 36.7 4.1 2.2 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.