3595_0418
3595_0418
kommunefakta
2018-02-24T15:10:00.000Z
no
Nord-Odal kommune

Kommunefakta

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 097 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 89
5-9 år 122 129
10-14 år 153 139
15-19 år 159 154
20-24 år 138 120
25-29 år 139 114
30-34 år 108 115
35-39 år 125 117
40-44 år 147 153
45-49 år 230 190
50-54 år 204 193
55-59 år 179 161
60-64 år 198 186
65-69 år 184 193
70-74 år 168 160
75-79 år 100 109
80-84 år 81 89
85-89 år 34 66
90-94 år 15 31
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 31 39 12 0 3 13 0 0 0
2017 25 30 42 12 0 5 11 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 502
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 740
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 177
Helse- og sosialtjenester 541
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 340000 458000 274000
2006 166000 354000 477000 268000
2007 181000 385000 515000 294000
2008 201000 422000 554000 296000
2009 206000 424000 565000 316000
2010 211000 445000 587000 321000
2011 224000 467000 607000 330000
2012 233000 485000 629000 349000
2013 242000 500000 659000 346000
2014 249000 524000 683000 350000
2015 254000 526000 703000 341000
2016 264000 540000 703000 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Grunnskolenivå 1769
Videregående skole-nivå 1732
Universitets- og høgskolenivå kort 586
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 6.7 6.4
2010K3 6.5 6.7 6.3
2010K4 6.4 6.2 6.6
2011K1 6.9 6 8.1
2011K2 6.9 5.9 8.3
2011K3 8.1 7.2 9.3
2011K4 6.2 5.4 7.2
2012K1 6.5 5.3 8.1
2012K2 6.1 5.1 7.5
2012K3 6.8 6.1 7.8
2012K4 6.7 6.2 7.3
2013K1 6.8 6.3 7.4
2013K2 5.6 5.5 5.7
2013K3 5.8 5.7 6
2013K4 6.7 6 7.7
2014K1 7.2 6.4 8.3
2014K2 6.1 5.8 6.7
2014K3 6.2 6.5 5.7
2014K4 6.4 6.3 6.5
2015K1 7.6 6.5 8.9
2015K2 5.7 4.6 7
2015K3 6.5 5.6 7.6
2015K4 6.5 5 8.5
2016K1 6.6 5.4 8.2
2016K2 5.9 4.5 7.7
2016K3 6.2 5.2 7.3
2016K4 5.9 4.5 7.8
2017K1 6.6 5.1 8.6
2017K2 5.2 3.9 7
2017K3 5.7 4.9 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 7.9 20.9 37.8 2.6 2.4 4 2.2
2008 7 9 20.3 39.2 2.8 3 4 2
2009 6.5 9.4 19.2 36.7 3.1 2.7 4.1 2.9
2010 7 9.6 19 37.2 3.5 3.4 4.2 2.5
2011 7.6 9 18.7 37 3.2 2.9 4.1 2.7
2012 7.5 9.5 18.8 40.6 3.3 2.9 4.1 2.5
2013 7 9.1 18.4 39.3 3.1 3 5.4 2.4
2014 7.9 10.2 18.7 40.5 3.5 2.8 5.3 2.5
2015 8.9 9.5 17.8 36.2 3.9 2.5 4.8 3.1
2016 8.4 9.6 18.1 36.5 4.6 2.4 4.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.