3595_0516
3595_0516
kommunefakta
2018-02-18T20:41:00.000Z
no
Nord-Fron kommune

Kommunefakta

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 717 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 130 122
5-9 år 134 145
10-14 år 178 157
15-19 år 217 168
20-24 år 177 144
25-29 år 153 137
30-34 år 121 127
35-39 år 127 136
40-44 år 178 176
45-49 år 240 219
50-54 år 219 203
55-59 år 194 200
60-64 år 206 179
65-69 år 194 210
70-74 år 177 207
75-79 år 111 121
80-84 år 82 83
85-89 år 38 64
90-94 år 13 28
95-99 år 4 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 27 75 11 42 9 9 10 0 0
2017 7 31 74 11 53 10 11 9 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Jordbruk, skogbruk og fiske 190
Sekundærnæringer 756
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 806
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 129
Undervisning 221
Helse- og sosialtjenester 522
Personlig tjenesteyting 79

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 349000 478000 267000
2006 168000 360000 496000 293000
2007 183000 395000 548000 287000
2008 199000 432000 596000 312000
2009 200000 440000 586000 313000
2010 211000 445000 619000 304000
2011 224000 475000 649000 334000
2012 230000 497000 674000 335000
2013 241000 513000 702000 351000
2014 251000 542000 724000 353000
2015 256000 549000 749000 357000
2016 264000 550000 749000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Grunnskolenivå 1622
Videregående skole-nivå 2101
Universitets- og høgskolenivå kort 801
Universitets- og høgskolenivå lang 148
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 6.5 5.9
2010K3 6.4 6.6 6.1
2010K4 7.2 7.1 7.5
2011K1 7.2 7.3 7
2011K2 6.1 5.4 6.9
2011K3 6.9 5.7 8.6
2011K4 5.4 4 7.2
2012K1 6.4 4.9 8.3
2012K2 6 4.7 7.8
2012K3 6.6 5.4 8.2
2012K4 7.6 6.4 9.1
2013K1 8.4 7.3 9.8
2013K2 6.6 5.4 8.2
2013K3 6.5 5.1 8.4
2013K4 5.9 4.9 7.3
2014K1 6.6 5.7 7.6
2014K2 6.3 5.2 7.6
2014K3 6.8 5.7 8.4
2014K4 6.7 5.4 8.3
2015K1 6.5 5.9 7.2
2015K2 5.7 4.3 7.5
2015K3 6.1 5.2 7.3
2015K4 5.4 4.3 6.9
2016K1 6.3 4.6 8.2
2016K2 5.6 4.2 7.3
2016K3 6.3 5.2 7.5
2016K4 6.3 4.6 8.3
2017K1 6.9 5.2 8.9
2017K2 6.1 4.7 7.9
2017K3 6.4 5 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 7.3 22.4 31.2 1.7 1.7 6.4 3.6
2008 7.5 7.9 22 31.8 1.9 1.8 6 3.6
2009 7.7 7.4 21.1 31.6 2 1.8 5.6 3.7
2010 8.5 7.7 21 32.2 1.9 1.8 5.2 4.8
2011 8.3 7.4 19.4 30.3 2 1.7 5.9 4.9
2012 7.5 8.1 19.3 33.6 2.1 1.8 5.7 4.7
2013 7.1 7.6 17.1 30.2 2 1.6 7.5 4.4
2014 7.1 8 16.9 32.2 2.3 1.5 9.9 4.3
2015 7.2 8.4 16.7 30.7 2.3 1.4 6.7 6.3
2016 7.4 8.5 17.2 32.2 4.4 1.3 6.3 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.