3595_0216
3595_0216
kommunefakta
2018-02-24T23:00:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 0216 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 287 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 615 531
5-9 år 660 687
10-14 år 672 643
15-19 år 660 615
20-24 år 559 476
25-29 år 418 420
30-34 år 443 536
35-39 år 638 683
40-44 år 678 748
45-49 år 742 760
50-54 år 755 807
55-59 år 667 664
60-64 år 576 638
65-69 år 496 501
70-74 år 424 425
75-79 år 229 280
80-84 år 135 178
85-89 år 78 141
90-94 år 30 56
95-99 år 3 19
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 290 83 292 190 24 78 64 30 40 5
2017 304 87 300 171 36 84 66 36 42 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesodden
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 9.4
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 985
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3792
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 883
Undervisning 990
Helse- og sosialtjenester 1927
Personlig tjenesteyting 636

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 438000 559000 304000
2006 203000 460000 579000 313000
2007 215000 500000 624000 327000
2008 236000 537000 679000 359000
2009 237000 550000 685000 352000
2010 237000 563000 706000 362000
2011 250000 593000 734000 376000
2012 263000 625000 770000 376000
2013 272000 645000 804000 393000
2014 282000 666000 831000 397000
2015 287000 673000 846000 405000
2016 293000 679000 853000 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Grunnskolenivå 3066
Videregående skole-nivå 4734
Universitets- og høgskolenivå kort 4339
Universitets- og høgskolenivå lang 2284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 84

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nesodden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5 7.6
2010K3 6.7 5.2 8.5
2010K4 6.5 5.1 8.1
2011K1 6.3 4.7 8.1
2011K2 6 4.2 7.9
2011K3 5.9 4.6 7.4
2011K4 5.4 3.9 7.1
2012K1 5.6 3.8 7.6
2012K2 5.3 3.7 7.2
2012K3 6.1 4.3 8.1
2012K4 5.7 4.1 7.5
2013K1 5.6 3.8 7.6
2013K2 4.7 3.2 6.3
2013K3 5 3.8 6.4
2013K4 5.4 3.8 7.1
2014K1 5.5 4 7.2
2014K2 5.3 3.6 7.3
2014K3 5.5 4.2 7
2014K4 5.5 3.8 7.3
2015K1 5.5 4.1 6.9
2015K2 5.2 3.7 6.7
2015K3 5.4 4 7
2015K4 5.4 4.1 6.9
2016K1 5.5 4 7
2016K2 5.1 3.7 6.5
2016K3 5.6 4 7.3
2016K4 5.5 3.7 7.3
2017K1 5.5 3.8 7.3
2017K2 4.9 3.4 6.4
2017K3 5.4 4.1 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 15.2 27.2 22.2 3.7 1.9 6.9 4
2008 8.8 15.8 26.6 23.5 3.4 1.7 5.6 4
2009 8.3 15.8 25.5 23.3 3.7 1.8 6.7 4.2
2010 8 15.8 25.7 22.5 3.9 2.2 7.3 3.8
2011 8.4 16.4 24.8 23.8 4.1 2.9 5 4
2012 8.1 16.3 23.8 27.1 3.5 4.1 4.9 3.5
2013 8.5 15.4 23.5 27.3 3.6 4.1 4.7 3.4
2014 8 15.6 23.8 27.1 4.5 3.9 4.9 3.6
2015 7.2 15 23.6 26.8 4.5 3.6 5.3 3.5
2016 6.3 14.6 23.6 28 4.7 3.5 5.1 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.