3595_0216
3595_0216
kommunefakta
2017-11-24T01:18:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 0216 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

19 205 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 589 521
5-9 år 646 669
10-14 år 662 654
15-19 år 658 608
20-24 år 568 493
25-29 år 413 410
30-34 år 447 515
35-39 år 603 637
40-44 år 683 746
45-49 år 712 761
50-54 år 718 784
55-59 år 683 662
60-64 år 545 624
65-69 år 519 460
70-74 år 367 409
75-79 år 217 272
80-84 år 120 168
85-89 år 75 139
90-94 år 27 56
95-99 år 3 24
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 290 83 292 190 24 78 64 30 40 5
2017 304 87 300 171 36 84 66 36 42 6

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  184 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  132 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  191 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  68 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nesodden
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 9.4
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nesodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 985
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3792
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 883
Undervisning 990
Helse- og sosialtjenester 1927
Personlig tjenesteyting 636

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 438000 559000 304000
2006 203000 460000 579000 313000
2007 215000 500000 624000 327000
2008 236000 537000 679000 359000
2009 237000 550000 685000 352000
2010 237000 563000 706000 362000
2011 250000 593000 734000 376000
2012 263000 625000 770000 376000
2013 272000 645000 804000 393000
2014 282000 666000 831000 397000
2015 287000 673000 846000 405000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nesodden
Grunnskolenivå 3066
Videregående skole-nivå 4734
Universitets- og høgskolenivå kort 4339
Universitets- og høgskolenivå lang 2284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 84

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 035 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nesodden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 4.9 7.9
2010K2 6.3 5 7.6
2010K3 6.7 5.2 8.5
2010K4 6.5 5.1 8.1
2011K1 6.3 4.7 8.1
2011K2 6 4.2 7.9
2011K3 5.9 4.6 7.4
2011K4 5.4 3.9 7.1
2012K1 5.6 3.8 7.6
2012K2 5.3 3.7 7.2
2012K3 6.1 4.3 8.1
2012K4 5.7 4.1 7.5
2013K1 5.6 3.8 7.6
2013K2 4.7 3.2 6.3
2013K3 5 3.8 6.4
2013K4 5.4 3.8 7.1
2014K1 5.5 4 7.2
2014K2 5.3 3.6 7.3
2014K3 5.5 4.2 7
2014K4 5.5 3.8 7.3
2015K1 5.5 4.1 6.9
2015K2 5.2 3.7 6.7
2015K3 5.4 4 7
2015K4 5.4 4.1 6.9
2016K1 5.5 4 7
2016K2 5.1 3.7 6.5
2016K3 5.6 4 7.3
2016K4 5.5 3.7 7.3
2017K1 5.5 3.8 7.3
2017K2 4.9 3.4 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 15.2 27.2 22.2 3.7 1.9 6.9 4
2008 8.8 15.8 26.6 23.5 3.4 1.7 5.6 4
2009 8.3 15.8 25.5 23.3 3.7 1.8 6.7 4.2
2010 8 15.8 25.7 22.5 3.9 2.2 7.3 3.8
2011 8.4 16.4 24.8 23.8 4.1 2.9 5 4
2012 8.1 16.3 23.8 27.1 3.5 4.1 4.9 3.5
2013 8.5 15.4 23.5 27.3 3.6 4.1 4.7 3.4
2014 8 15.6 23.8 27.1 4.5 3.9 4.9 3.6
2015 7.2 15 23.6 26.8 4.5 3.6 5.3 3.5
2016 6.3 14.6 23.6 28 4.7 3.5 5.1 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 799 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.