3595_0616
3595_0616
kommunefakta
2018-02-21T16:10:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0616 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 340 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 64 67
5-9 år 77 86
10-14 år 101 92
15-19 år 108 87
20-24 år 116 77
25-29 år 100 92
30-34 år 73 77
35-39 år 81 77
40-44 år 110 89
45-49 år 120 134
50-54 år 135 107
55-59 år 121 122
60-64 år 124 128
65-69 år 112 138
70-74 år 105 92
75-79 år 57 62
80-84 år 44 51
85-89 år 36 47
90-94 år 11 27
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 13 36 102 13 31 14 8 4 0 0
2017 11 36 98 12 25 15 11 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud)
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 18.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud)
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 444
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 587
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 63
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 362
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 356000 491000 258000
2006 173000 371000 509000 262000
2007 180000 397000 552000 293000
2008 196000 436000 598000 318000
2009 202000 436000 607000 342000
2010 210000 454000 628000 325000
2011 218000 503000 648000 347000
2012 225000 500000 657000 345000
2013 236000 520000 711000 360000
2014 247000 552000 731000 350000
2015 248000 558000 751000 365000
2016 259000 587000 766000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud)
Grunnskolenivå 907
Videregående skole-nivå 1243
Universitets- og høgskolenivå kort 508
Universitets- og høgskolenivå lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 3.9 5.7
2010K3 5.3 4.1 6.8
2010K4 5.6 4.9 6.5
2011K1 6.3 5.1 7.8
2011K2 5.5 4 7.2
2011K3 5.5 4.1 7.1
2011K4 5.3 4.1 6.6
2012K1 5.7 4.3 7.3
2012K2 4.9 4.1 5.9
2012K3 5 4.4 5.8
2012K4 5.3 3.6 7.3
2013K1 5.4 4.1 6.9
2013K2 4.7 3.6 6
2013K3 4.7 3.9 5.7
2013K4 4.2 3.3 5.3
2014K1 4.4 3.1 5.8
2014K2 4.8 3.4 6.5
2014K3 5.1 4.6 5.6
2014K4 5.6 4.7 6.5
2015K1 5.8 4.6 7
2015K2 4.9 3.7 6.3
2015K3 5 3.7 6.5
2015K4 5.2 4.1 6.4
2016K1 5 3.7 6.4
2016K2 4.6 2.8 6.5
2016K3 4.2 2.5 6.2
2016K4 4.8 2.9 6.9
2017K1 4.9 3.4 6.6
2017K2 4.7 3.7 5.8
2017K3 5.2 3.8 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 6.7 18.6 34.7 1.7 3.2 4 4.1
2008 10 7.5 17.2 36.1 1.5 3.6 5.4 3.5
2009 10.4 6.5 16.6 36.8 1.9 3.2 5 3.4
2010 11.7 6.2 16.2 34.5 1.8 2.1 7.8 3.1
2011 11.5 6.4 17.2 37.1 2.2 1.9 4.3 3
2012 10.2 6.6 17.3 38.6 2.5 2.5 6 3.4
2013 10.3 6.4 16.4 36.7 2.3 2.7 5.6 3
2014 10 6.7 17.5 38.5 2.4 2.7 5.9 3.3
2015 9 6.2 16.8 38 2.1 2.6 5.7 3.2
2016 9.1 6.6 16.4 38.9 2.4 2.5 5.8 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.