3595_0236
3595_0236
kommunefakta
2017-04-27T05:15:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0236 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

21 241 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 637 621
5-9 år 642 651
10-14 år 644 610
15-19 år 707 657
20-24 år 621 571
25-29 år 625 628
30-34 år 705 677
35-39 år 688 650
40-44 år 794 765
45-49 år 861 826
50-54 år 780 776
55-59 år 734 692
60-64 år 644 615
65-69 år 593 562
70-74 år 471 482
75-79 år 256 288
80-84 år 168 208
85-89 år 83 168
90-94 år 34 77
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -5 93 88
1998K4 1 286 287
1999K4 -7 145 138
2000K4 17 644 661
2001K4 46 471 517
2002K4 31 272 303
2003K4 72 94 166
2004K4 34 71 105
2005K4 50 -62 -3
2006K4 28 167 197
2007K4 34 254 291
2008K4 24 94 119
2009K4 44 154 198
2010K4 25 199 222
2011K4 55 366 413
2012K4 34 322 357
2013K4 36 303 345
2014K4 25 217 246
2015K4 54 318 373
2016K4 105 353 458

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  376 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nes (Ak.)
Grunnskolenivå 5747
Videregående skole-nivå 7551
Universitets- og høgskolenivå kort 2765
Universitets- og høgskolenivå lang 644
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 105

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nes (Ak.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 288
Sekundærnæringer 1766
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4667
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 656
Undervisning 749
Helse- og sosialtjenester 1969
Personlig tjenesteyting 351

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 393000 511000 288000
2006 190000 414000 531000 301000
2007 206000 451000 575000 316000
2008 219000 482000 622000 343000
2009 225000 489000 619000 348000
2010 230000 507000 638000 354000
2011 245000 528000 664000 358000
2012 254000 556000 684000 366000
2013 266000 577000 712000 372000
2014 274000 598000 732000 386000
2015 280000 612000 745000 392000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 11.3 26.2 29.1 2.3 2.2 5.2 2.8
2008 7.3 12 25 30 2.3 2 5.6 3.1
2009 7.9 12.6 24.1 30.6 2.3 2.3 5.4 2.8
2010 7.2 12 24.3 30.4 2.6 3.2 5.9 2.8
2011 7.2 11.9 22.5 30 3.2 3.9 5.5 3
2012 5.5 11.5 22.3 34 3.3 3.9 5.4 3.2
2013 6.3 11.1 21 33.5 3.3 4.2 4.7 3.2
2014 6.2 12.2 20.9 33.6 3 4.9 5 3.5
2015 6.4 11.7 21.3 30.3 3 5 4.9 4.2
2016 7 11.8 21.6 31.2 3.1 5 4.2 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  38 121 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.