3595_1433
3595_1433
kommunefakta
2018-01-19T12:38:00.000Z
no
Naustdal kommune

Kommunefakta

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 827 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 87 89
5-9 år 99 84
10-14 år 111 88
15-19 år 109 82
20-24 år 105 75
25-29 år 80 78
30-34 år 71 88
35-39 år 88 69
40-44 år 111 87
45-49 år 98 87
50-54 år 86 76
55-59 år 85 90
60-64 år 97 88
65-69 år 86 76
70-74 år 72 61
75-79 år 49 45
80-84 år 28 38
85-89 år 24 25
90-94 år 11 18
95-99 år 4 2
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 7 55 14 9 0 5 0 0 0
2017 4 7 50 17 10 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Naustdal
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Naustdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 365
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 376
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 358000 500000 294000
2006 179000 386000 524000 305000
2007 196000 421000 561000 314000
2008 206000 449000 606000 383000
2009 213000 453000 610000 365000
2010 217000 481000 631000 353000
2011 236000 499000 652000 376000
2012 249000 534000 695000 371000
2013 267000 551000 715000 389000
2014 263000 566000 743000 391000
2015 277000 601000 753000 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Naustdal
Grunnskolenivå 583
Videregående skole-nivå 1064
Universitets- og høgskolenivå kort 435
Universitets- og høgskolenivå lang 96
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Naustdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.1 6.9
2010K3 6.7 6 7.4
2010K4 6 4.7 7.6
2011K1 6.7 5.4 8.1
2011K2 5.8 4.6 7.3
2011K3 6 4.9 7.4
2011K4 6.1 5.9 6.3
2012K1 6.7 5.9 7.6
2012K2 6.6 4.7 8.7
2012K3 6.5 5.3 7.9
2012K4 6 4.4 7.7
2013K1 6.1 4 8.4
2013K2 4.7 3.3 6.3
2013K3 5.6 4.8 6.6
2013K4 6.2 4 8.7
2014K1 6.1 5 7.3
2014K2 5.3 5.3 5.3
2014K3 4.4 3.8 5.1
2014K4 4.8 3.4 6.5
2015K1 5.7 4.6 7
2015K2 5 3.8 6.3
2015K3 5.4 3.9 7.2
2015K4 4.9 3.8 6.2
2016K1 6.2 5.3 7.2
2016K2 5.5 4.6 6.5
2016K3 6.1 5.8 6.4
2016K4 6.4 5.8 7
2017K1 5.6 4.7 6.7
2017K2 5.1 4.7 5.5
2017K3 5.4 4.7 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.9 9.4 21.2 32.9 1.3 1.6 2.9 1.1
2008 10.9 11.5 21 34.5 1.5 1.3 2.7 1.5
2009 11.5 11.2 20.5 32.4 1.7 1.2 3.9 1.5
2010 11.6 11.7 23.9 34.3 1.8 1.6 3.3 1.3
2011 11.5 11.3 22.8 34.6 1.8 2.1 3.3 1.6
2012 11 10.8 21.1 37.4 1.6 1.9 3 1.5
2013 10.2 11.8 20.7 37.1 1.7 1.6 2.6 1.7
2014 9.8 11.4 20.5 36.7 1.6 2.5 4 2.1
2015 9.3 11.9 21.4 34 2.4 3.4 2.9 1.4
2016 10 12 20.3 32.5 3.8 4.6 2.9 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.