3595_0238
3595_0238
kommunefakta
2018-02-24T23:00:00.000Z
no
Nannestad kommune

Kommunefakta

Nannestad - 0238 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 240 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 385 389
5-9 år 436 446
10-14 år 483 441
15-19 år 427 426
20-24 år 407 331
25-29 år 441 455
30-34 år 471 414
35-39 år 493 477
40-44 år 539 463
45-49 år 605 542
50-54 år 527 456
55-59 år 390 344
60-64 år 364 335
65-69 år 277 259
70-74 år 265 280
75-79 år 146 166
80-84 år 72 99
85-89 år 55 77
90-94 år 11 33
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 145 195 477 65 15 50 134 35 159 22
2017 156 239 539 61 18 46 143 43 179 25

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nannestad
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 3.2
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nannestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 109
Sekundærnæringer 1074
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3243
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 489
Undervisning 371
Helse- og sosialtjenester 1079
Personlig tjenesteyting 138

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 403000 521000 294000
2006 197000 422000 545000 304000
2007 219000 462000 589000 323000
2008 231000 497000 635000 352000
2009 235000 498000 636000 347000
2010 241000 511000 653000 366000
2011 250000 535000 673000 363000
2012 259000 556000 707000 384000
2013 267000 575000 733000 380000
2014 279000 601000 756000 397000
2015 288000 608000 762000 410000
2016 292000 624000 770000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nannestad
Grunnskolenivå 3299
Videregående skole-nivå 4192
Universitets- og høgskolenivå kort 1718
Universitets- og høgskolenivå lang 452
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nannestad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.4 5.8 9.4
2010K3 8 6.5 10
2010K4 7.4 5.9 9.4
2011K1 7.5 6.1 9.3
2011K2 7.2 5.9 8.9
2011K3 7.3 5.9 9.1
2011K4 6.9 5.7 8.5
2012K1 6.8 5.4 8.6
2012K2 6.6 5.2 8.5
2012K3 7 5.7 8.6
2012K4 6.9 5.6 8.6
2013K1 6.8 5.6 8.4
2013K2 6 4.7 7.7
2013K3 6.6 5 8.8
2013K4 6.9 5.3 8.9
2014K1 6.6 4.9 8.8
2014K2 6.4 5 8.3
2014K3 6.6 5.6 8
2014K4 5.7 4.5 7.4
2015K1 6.6 5.2 8.4
2015K2 6.3 4.8 8.2
2015K3 6.8 5.4 8.5
2015K4 6.5 5.1 8.3
2016K1 6 4.4 8
2016K2 6.1 4.4 8.3
2016K3 6.3 5.1 8
2016K4 6.5 5.1 8.4
2017K1 6.5 4.8 8.7
2017K2 6.3 4.8 8.2
2017K3 7 5.6 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 13.8 25.8 26.9 2.5 3.4 5.4 2.9
2008 7.9 14.1 25.3 27 2.7 3.3 5.6 2.5
2009 7.5 14.6 25.1 25.8 3 3.3 4.6 3.2
2010 7.9 14.8 25 26.5 2.9 3.8 5.3 2.7
2011 8.2 14.6 25.3 26 2.7 3.9 5.5 3.4
2012 7.4 14.9 25.4 28.3 2.6 3.9 5.4 2.9
2013 6.9 13.8 24.4 27.8 2.6 4.8 6.5 2.7
2014 6.4 13.4 24.3 28.9 2.7 5.1 6.5 3
2015 6 13 25.1 27.6 3 4.7 6.5 3.1
2016 5.5 12.9 25.3 27.6 3.2 4.7 6.6 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.