3595_0238
3595_0238
kommunefakta
2017-11-24T01:18:00.000Z
no
Nannestad kommune

Kommunefakta

Nannestad - 0238 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

13 083 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 358 382
5-9 år 428 415
10-14 år 469 439
15-19 år 404 400
20-24 år 364 321
25-29 år 424 399
30-34 år 427 418
35-39 år 469 439
40-44 år 536 472
45-49 år 609 513
50-54 år 474 416
55-59 år 371 343
60-64 år 353 318
65-69 år 282 266
70-74 år 252 272
75-79 år 130 145
80-84 år 76 109
85-89 år 47 64
90-94 år 8 30
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 145 195 477 65 15 50 134 35 159 22
2017 156 239 539 61 18 46 143 43 179 25

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  131 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  81 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  340 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  124 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nannestad
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 3.2
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nannestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 109
Sekundærnæringer 1074
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3243
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 489
Undervisning 371
Helse- og sosialtjenester 1079
Personlig tjenesteyting 138

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 403000 521000 294000
2006 197000 422000 545000 304000
2007 219000 462000 589000 323000
2008 231000 497000 635000 352000
2009 235000 498000 636000 347000
2010 241000 511000 653000 366000
2011 250000 535000 673000 363000
2012 259000 556000 707000 384000
2013 267000 575000 733000 380000
2014 279000 601000 756000 397000
2015 288000 608000 762000 410000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nannestad
Grunnskolenivå 3299
Videregående skole-nivå 4192
Universitets- og høgskolenivå kort 1718
Universitets- og høgskolenivå lang 452
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 693 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nannestad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.5 6.6 8.7
2010K2 7.4 5.8 9.4
2010K3 8 6.5 10
2010K4 7.4 5.9 9.4
2011K1 7.5 6.1 9.3
2011K2 7.2 5.9 8.9
2011K3 7.3 5.9 9.1
2011K4 6.9 5.7 8.5
2012K1 6.8 5.4 8.6
2012K2 6.6 5.2 8.5
2012K3 7 5.7 8.6
2012K4 6.9 5.6 8.6
2013K1 6.8 5.6 8.4
2013K2 6 4.7 7.7
2013K3 6.6 5 8.8
2013K4 6.9 5.3 8.9
2014K1 6.6 4.9 8.8
2014K2 6.4 5 8.3
2014K3 6.6 5.6 8
2014K4 5.7 4.5 7.4
2015K1 6.6 5.2 8.4
2015K2 6.3 4.8 8.2
2015K3 6.8 5.4 8.5
2015K4 6.5 5.1 8.3
2016K1 6 4.4 8
2016K2 6.1 4.4 8.3
2016K3 6.3 5.1 8
2016K4 6.5 5.1 8.4
2017K1 6.5 4.8 8.7
2017K2 6.3 4.8 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 13.8 25.8 26.9 2.5 3.4 5.4 2.9
2008 7.9 14.1 25.3 27 2.7 3.3 5.6 2.5
2009 7.5 14.6 25.1 25.8 3 3.3 4.6 3.2
2010 7.9 14.8 25 26.5 2.9 3.8 5.3 2.7
2011 8.2 14.6 25.3 26 2.7 3.9 5.5 3.4
2012 7.4 14.9 25.4 28.3 2.6 3.9 5.4 2.9
2013 6.9 13.8 24.4 27.8 2.6 4.8 6.5 2.7
2014 6.4 13.4 24.3 28.9 2.7 5.1 6.5 3
2015 6 13 25.1 27.6 3 4.7 6.5 3.1
2016 5.5 12.9 25.3 27.6 3.2 4.7 6.6 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 704 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.