3595_0623
3595_0623
kommunefakta
2017-11-20T19:46:00.000Z
no
Modum kommune

Kommunefakta

Modum - 0623 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

13 870 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 352 364
5-9 år 410 364
10-14 år 395 393
15-19 år 454 379
20-24 år 399 313
25-29 år 412 402
30-34 år 416 413
35-39 år 443 410
40-44 år 471 411
45-49 år 532 472
50-54 år 469 467
55-59 år 485 504
60-64 år 471 483
65-69 år 434 431
70-74 år 370 382
75-79 år 189 229
80-84 år 123 188
85-89 år 68 148
90-94 år 37 77
95-99 år 5 19
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 87 319 81 70 83 32 83 3 10
2017 48 87 316 71 71 76 42 78 3 9

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  107 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  124 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  7 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  16 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Modum
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 3.8
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Modum
Jordbruk, skogbruk og fiske 183
Sekundærnæringer 1735
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2111
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 298
Undervisning 465
Helse- og sosialtjenester 1561
Personlig tjenesteyting 206

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 364000 489000 264000
2006 179000 382000 505000 272000
2007 193000 417000 548000 296000
2008 207000 452000 590000 316000
2009 210000 458000 593000 328000
2010 220000 474000 617000 331000
2011 230000 500000 631000 349000
2012 239000 528000 654000 355000
2013 247000 548000 673000 358000
2014 256000 564000 691000 367000
2015 259000 575000 699000 364000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Modum
Grunnskolenivå 3869
Videregående skole-nivå 4727
Universitets- og høgskolenivå kort 1951
Universitets- og høgskolenivå lang 440
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 050 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Modum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7 5.8 8.6
2010K2 6.4 5.3 7.8
2010K3 7 6.4 7.8
2010K4 6.5 5.5 7.8
2011K1 7.1 6 8.3
2011K2 6 5.3 6.8
2011K3 6 5.1 7.2
2011K4 5.7 4.8 6.8
2012K1 6.3 5.3 7.7
2012K2 5.3 4.2 6.7
2012K3 5.3 4.5 6.4
2012K4 5.9 5.1 7
2013K1 6.5 5.4 7.9
2013K2 5.4 4.2 6.8
2013K3 5.5 4.5 6.7
2013K4 5.9 4.5 7.6
2014K1 6.4 4.9 8.4
2014K2 5.6 4.4 7
2014K3 5.4 4.6 6.5
2014K4 5.5 4.3 7
2015K1 5.9 4.5 7.6
2015K2 5 3.7 6.6
2015K3 5.2 4.2 6.5
2015K4 5.3 4.7 6.1
2016K1 5.5 4.8 6.4
2016K2 5.3 4.2 6.7
2016K3 5.6 4.7 6.9
2016K4 5.9 4.5 7.5
2017K1 6.5 4.8 8.7
2017K2 5.7 4.3 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 9.9 22.2 32.6 3.2 2.4 5.6 4.8
2008 6.6 10.6 22.2 34 3.1 2.1 5.6 4.6
2009 6.1 11.4 21.2 33.4 3.2 1.9 5.3 4.4
2010 6.2 11.2 21.1 34.7 3.8 1.9 4.8 4.7
2011 6.2 11.3 21.3 34 3.8 3.8 4.6 4.2
2012 6.1 11.8 20.9 37.2 3.8 4.8 4.2 4.1
2013 5.8 11.1 20.1 34.9 4 5 4 4.1
2014 5.8 11.3 19.8 36.7 4.2 4.9 3.9 3.9
2015 6.1 11 19.6 34.8 3.6 4.5 4.2 4
2016 6.5 11.3 20 34.2 4.1 4.8 4 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  33 881 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.