3595_1653
3595_1653
kommunefakta
2017-11-24T01:18:00.000Z
no
Melhus kommune

Kommunefakta

Melhus - 1653 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

16 397 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 521 503
5-9 år 546 511
10-14 år 568 547
15-19 år 606 520
20-24 år 536 471
25-29 år 480 459
30-34 år 511 545
35-39 år 518 485
40-44 år 653 558
45-49 år 619 581
50-54 år 547 508
55-59 år 501 432
60-64 år 437 420
65-69 år 394 379
70-74 år 359 375
75-79 år 238 233
80-84 år 132 191
85-89 år 81 144
90-94 år 21 67
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 180 245 30 33 11 57 11 0 43
2017 43 180 267 30 47 10 63 13 0 41

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  195 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  110 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  34 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  67 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Melhus
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 2
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Melhus
Jordbruk, skogbruk og fiske 228
Sekundærnæringer 1972
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2894
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 364
Undervisning 691
Helse- og sosialtjenester 1711
Personlig tjenesteyting 238

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 372000 488000 275000
2006 183000 393000 513000 277000
2007 197000 427000 552000 307000
2008 214000 462000 602000 329000
2009 216000 463000 613000 326000
2010 222000 479000 626000 340000
2011 230000 512000 652000 356000
2012 242000 539000 680000 355000
2013 261000 556000 715000 370000
2014 266000 571000 731000 396000
2015 272000 587000 751000 398000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Melhus
Grunnskolenivå 3606
Videregående skole-nivå 5850
Universitets- og høgskolenivå kort 2427
Universitets- og høgskolenivå lang 600
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 155 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Melhus
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6 4.4 8.1
2010K2 6 4.5 8
2010K3 6.6 5.7 7.9
2010K4 6.7 5.7 8.1
2011K1 7.2 5.8 9
2011K2 6.6 5 8.7
2011K3 6.5 4.8 8.9
2011K4 6.6 4.7 9.2
2012K1 6.6 4.5 9.5
2012K2 5.6 4.3 7.5
2012K3 5.5 4.3 7.3
2012K4 5.9 4.4 7.9
2013K1 6.6 5.1 8.7
2013K2 5.7 4 8
2013K3 6.2 4.9 8.1
2013K4 6.2 4.9 8
2014K1 6.3 4.9 8.3
2014K2 5.6 4.4 7.3
2014K3 6.1 4.6 8.2
2014K4 6.6 4.8 9.1
2015K1 6.9 5.1 9.2
2015K2 6.1 4.6 8.1
2015K3 6.4 4.9 8.4
2015K4 6.3 4.9 8.2
2016K1 6.2 4.6 8.1
2016K2 5.6 4.1 7.5
2016K3 5.7 4.6 7.2
2016K4 6.2 5 7.7
2017K1 6.6 5.3 8.3
2017K2 6 4.3 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 12.8 27.1 26.7 4.3 1.5 3.8 3.6
2008 6 13.8 26.1 27.5 4.8 1.6 3.6 3.5
2009 6.1 13 25.1 26.3 4.8 1.7 4.1 3.3
2010 5.9 13.2 25 25.8 4.7 2.1 4.3 4.1
2011 6.2 13 25.2 26 4 2.6 4.6 3.8
2012 6.4 13.8 24.8 28.7 4 2.7 4.3 3.6
2013 6.6 13.9 23.3 28.7 3.7 2.3 4.6 3.3
2014 6.5 13.8 22.7 31.9 3.7 2.5 4.8 3.1
2015 6.5 14 23.2 29.4 3.8 2.7 3.5 3.3
2016 6.2 13.7 22 29.6 4 2.8 3.4 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 787 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.