3595_1653
3595_1653
kommunefakta
2018-02-24T22:58:00.000Z
no
Melhus kommune

Kommunefakta

Melhus - 1653 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 424 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 180 245 30 33 11 57 11 0 43
2017 43 180 267 30 47 10 63 13 0 41

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Melhus (-2017)
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 2
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Melhus (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 228
Sekundærnæringer 1972
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2894
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 364
Undervisning 691
Helse- og sosialtjenester 1711
Personlig tjenesteyting 238

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 372000 488000 275000
2006 183000 393000 513000 277000
2007 197000 427000 552000 307000
2008 214000 462000 602000 329000
2009 216000 463000 613000 326000
2010 222000 479000 626000 340000
2011 230000 512000 652000 356000
2012 242000 539000 680000 355000
2013 261000 556000 715000 370000
2014 266000 571000 731000 396000
2015 272000 587000 751000 398000
2016 277000 600000 764000 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Melhus (-2017)
Grunnskolenivå 3606
Videregående skole-nivå 5850
Universitets- og høgskolenivå kort 2427
Universitets- og høgskolenivå lang 600
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Melhus (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.5 8
2010K3 6.6 5.7 7.9
2010K4 6.7 5.7 8.1
2011K1 7.2 5.8 9
2011K2 6.6 5 8.7
2011K3 6.5 4.8 8.9
2011K4 6.6 4.7 9.2
2012K1 6.6 4.5 9.5
2012K2 5.6 4.3 7.5
2012K3 5.5 4.3 7.3
2012K4 5.9 4.4 7.9
2013K1 6.6 5.1 8.7
2013K2 5.7 4 8
2013K3 6.2 4.9 8.1
2013K4 6.2 4.9 8
2014K1 6.3 4.9 8.3
2014K2 5.6 4.4 7.3
2014K3 6.1 4.6 8.2
2014K4 6.6 4.8 9.1
2015K1 6.9 5.1 9.2
2015K2 6.1 4.6 8.1
2015K3 6.4 4.9 8.4
2015K4 6.3 4.9 8.2
2016K1 6.2 4.6 8.1
2016K2 5.6 4.1 7.5
2016K3 5.7 4.6 7.2
2016K4 6.2 5 7.7
2017K1 6.6 5.3 8.3
2017K2 6 4.3 8.2
2017K3 5.9 4.5 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 12.8 27.1 26.7 4.3 1.5 3.8 3.6
2008 6 13.8 26.1 27.5 4.8 1.6 3.6 3.5
2009 6.1 13 25.1 26.3 4.8 1.7 4.1 3.3
2010 5.9 13.2 25 25.8 4.7 2.1 4.3 4.1
2011 6.2 13 25.2 26 4 2.6 4.6 3.8
2012 6.4 13.8 24.8 28.7 4 2.7 4.3 3.6
2013 6.6 13.9 23.3 28.7 3.7 2.3 4.6 3.3
2014 6.5 13.8 22.7 31.9 3.7 2.5 4.8 3.1
2015 6.5 14 23.2 29.4 3.8 2.7 3.5 3.3
2016 6.2 13.7 22 29.6 4 2.8 3.4 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.