3595_1256
3595_1256
kommunefakta
2017-11-24T01:19:00.000Z
no
Meland kommune

Kommunefakta

Meland - 1256 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 056 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 350 277
5-9 år 347 304
10-14 år 284 267
15-19 år 274 272
20-24 år 239 243
25-29 år 267 255
30-34 år 283 281
35-39 år 282 262
40-44 år 279 297
45-49 år 316 263
50-54 år 252 219
55-59 år 192 199
60-64 år 216 215
65-69 år 213 201
70-74 år 129 143
75-79 år 65 92
80-84 år 64 60
85-89 år 29 40
90-94 år 11 24
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 50 130 23 57 16 19 0 0 0
2017 16 50 134 26 57 19 21 4 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  121 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  27 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  117 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  18 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Meland
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Meland
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1065
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1173
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 194
Undervisning 393
Helse- og sosialtjenester 874
Personlig tjenesteyting 136

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 396000 522000 280000
2006 181000 429000 544000 277000
2007 205000 465000 592000 294000
2008 218000 510000 637000 330000
2009 223000 508000 641000 340000
2010 235000 520000 657000 352000
2011 246000 544000 684000 379000
2012 258000 571000 713000 390000
2013 273000 605000 733000 391000
2014 279000 630000 766000 403000
2015 287000 639000 778000 407000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Meland
Grunnskolenivå 1584
Videregående skole-nivå 2588
Universitets- og høgskolenivå kort 1332
Universitets- og høgskolenivå lang 319
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 191 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Meland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.3 5.4 9.7
2010K2 6.4 4.5 8.9
2010K3 6.9 5.1 9.4
2010K4 7 5 9.6
2011K1 6.4 4.5 9.1
2011K2 5.6 3.8 8.1
2011K3 5.3 3.9 7.3
2011K4 5.5 4.4 7.1
2012K1 5.4 3.9 7.5
2012K2 5.7 3.6 8.7
2012K3 6.6 4.5 9.7
2012K4 6.6 4.4 9.5
2013K1 6.7 4.2 10
2013K2 6 4.1 8.6
2013K3 6.3 4.2 9.3
2013K4 5.9 4.1 8.3
2014K1 6.4 5 8.3
2014K2 5.9 4.5 7.9
2014K3 6.4 5.4 7.9
2014K4 6.3 4.8 8.2
2015K1 6.6 4.2 9.6
2015K2 6.1 4.2 8.6
2015K3 5.9 4.2 8.1
2015K4 6.2 4.6 8.3
2016K1 6 4.5 7.9
2016K2 5.6 4.1 7.4
2016K3 5.8 4.3 7.8
2016K4 5.8 4.3 7.6
2017K1 6.2 4.9 7.9
2017K2 6.5 4.9 8.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 14.6 28.2 26.3 2.8 1.4 3.2 2.8
2008 8.9 14.6 27.4 25.8 4 2 3.4 1.8
2009 9.4 14.6 27.3 25.6 3.2 1.7 3.4 2.6
2010 8.3 14.4 27.1 26.2 3.8 1.9 3.2 2.4
2011 8.7 15.3 26.2 26.1 4.3 2.3 3.1 1.8
2012 8.2 15.6 26 29 4.2 2.1 3.3 2.2
2013 7.5 14.6 25.8 28.3 4.1 2.4 3.7 1.9
2014 5.2 18 24.5 29.8 4 2 3.7 2.6
2015 5.3 16.7 25.2 29.1 3.9 2.4 3.6 2.2
2016 5 16.6 25.2 29 4.2 2.7 3.2 2.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  72 396 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.