3595_1256
3595_1256
kommunefakta
2018-02-24T23:01:00.000Z
no
Meland kommune

Kommunefakta

Meland - 1256 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 079 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 336 262
5-9 år 353 314
10-14 år 293 285
15-19 år 273 258
20-24 år 241 226
25-29 år 266 258
30-34 år 282 286
35-39 år 284 278
40-44 år 285 271
45-49 år 294 263
50-54 år 290 233
55-59 år 196 209
60-64 år 208 205
65-69 år 203 223
70-74 år 157 141
75-79 år 72 92
80-84 år 60 66
85-89 år 28 37
90-94 år 14 25
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 50 130 23 57 16 19 0 0 0
2017 16 50 134 26 57 19 21 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meland
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meland
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1065
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1173
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 194
Undervisning 393
Helse- og sosialtjenester 874
Personlig tjenesteyting 136

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 396000 522000 280000
2006 181000 429000 544000 277000
2007 205000 465000 592000 294000
2008 218000 510000 637000 330000
2009 223000 508000 641000 340000
2010 235000 520000 657000 352000
2011 246000 544000 684000 379000
2012 258000 571000 713000 390000
2013 273000 605000 733000 391000
2014 279000 630000 766000 403000
2015 287000 639000 778000 407000
2016 287000 641000 783000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meland
Grunnskolenivå 1584
Videregående skole-nivå 2588
Universitets- og høgskolenivå kort 1332
Universitets- og høgskolenivå lang 319
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Meland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 4.5 8.9
2010K3 6.9 5.1 9.4
2010K4 7 5 9.6
2011K1 6.4 4.5 9.1
2011K2 5.6 3.8 8.1
2011K3 5.3 3.9 7.3
2011K4 5.5 4.4 7.1
2012K1 5.4 3.9 7.5
2012K2 5.7 3.6 8.7
2012K3 6.6 4.5 9.7
2012K4 6.6 4.4 9.5
2013K1 6.7 4.2 10
2013K2 6 4.1 8.6
2013K3 6.3 4.2 9.3
2013K4 5.9 4.1 8.3
2014K1 6.4 5 8.3
2014K2 5.9 4.5 7.9
2014K3 6.4 5.4 7.9
2014K4 6.3 4.8 8.2
2015K1 6.6 4.2 9.6
2015K2 6.1 4.2 8.6
2015K3 5.9 4.2 8.1
2015K4 6.2 4.6 8.3
2016K1 6 4.5 7.9
2016K2 5.6 4.1 7.4
2016K3 5.8 4.3 7.8
2016K4 5.8 4.3 7.6
2017K1 6.2 4.9 7.9
2017K2 6.5 4.9 8.5
2017K3 6.7 5 8.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 14.6 28.2 26.3 2.8 1.4 3.2 2.8
2008 8.9 14.6 27.4 25.8 4 2 3.4 1.8
2009 9.4 14.6 27.3 25.6 3.2 1.7 3.4 2.6
2010 8.3 14.4 27.1 26.2 3.8 1.9 3.2 2.4
2011 8.7 15.3 26.2 26.1 4.3 2.3 3.1 1.8
2012 8.2 15.6 26 29 4.2 2.1 3.3 2.2
2013 7.5 14.6 25.8 28.3 4.1 2.4 3.7 1.9
2014 5.2 18 24.5 29.8 4 2 3.7 2.6
2015 5.3 16.7 25.2 29.1 3.9 2.4 3.6 2.2
2016 5 16.6 25.2 29 4.2 2.7 3.2 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.