3595_1021
3595_1021
kommunefakta
2018-02-24T22:59:00.000Z
no
Marnardal kommune

Kommunefakta

Marnardal - 1021 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 308 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 66
5-9 år 86 70
10-14 år 77 93
15-19 år 75 73
20-24 år 64 80
25-29 år 82 60
30-34 år 66 66
35-39 år 71 67
40-44 år 77 64
45-49 år 69 84
50-54 år 92 69
55-59 år 89 64
60-64 år 76 73
65-69 år 71 62
70-74 år 43 49
75-79 år 26 36
80-84 år 21 29
85-89 år 14 21
90-94 år 7 8
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 5 45 26 15 6 4 0 0 0
2017 3 7 45 22 19 5 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marnardal
Selveier 88.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marnardal
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 349
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 264
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 57
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 252
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 343000 470000 264000
2006 174000 360000 503000 276000
2007 191000 406000 544000 315000
2008 211000 421000 585000 337000
2009 215000 444000 581000 335000
2010 217000 466000 600000 351000
2011 229000 486000 634000 353000
2012 245000 507000 643000 381000
2013 256000 543000 672000 353000
2014 256000 544000 702000 344000
2015 270000 575000 712000 358000
2016 281000 570000 724000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marnardal
Grunnskolenivå 509
Videregående skole-nivå 924
Universitets- og høgskolenivå kort 296
Universitets- og høgskolenivå lang 55
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Marnardal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 4.3 7.7
2010K3 6.5 5.7 7.8
2010K4 7.5 6.6 8.8
2011K1 8.1 6.9 9.8
2011K2 6.9 4.7 9.9
2011K3 6.9 4.7 10
2011K4 5.6 4.8 6.8
2012K1 6.4 6.6 6.2
2012K2 5.8 5.5 6.3
2012K3 6.5 6.4 6.6
2012K4 6.4 5.6 7.4
2013K1 6.4 5.4 8
2013K2 6.1 5.5 6.9
2013K3 5.8 5.4 6.4
2013K4 5.9 4.6 7.9
2014K1 6.5 4.5 9.6
2014K2 5.4 3.6 8.2
2014K3 5.9 4.7 7.8
2014K4 6.6 5.7 7.9
2015K1 7 5.4 9
2015K2 6 5.2 7.2
2015K3 6.3 4.8 8.3
2015K4 6.2 5.3 7.4
2016K1 6.6 6.6 6.6
2016K2 5.9 6.4 5.3
2016K3 7.4 7.4 7.4
2016K4 7.2 7.2 7.1
2017K1 6.6 5.6 8.1
2017K2 6.9 5.5 8.8
2017K3 7.9 6.7 9.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.1 6.9 23.1 32 1.9 1.7 3.3 2.5
2008 10.8 7.7 23.7 31.4 2.2 2.4 2.5 3.4
2009 10.6 7.4 24.4 30.8 2.2 1.7 2.6 3.1
2010 9.2 8.5 24.2 32.7 2.8 1.4 2.6 2.9
2011 9.9 8.9 22.1 31.6 3.4 1.7 2.7 3.5
2012 8.9 11.2 21.3 31.7 3.8 2 2.6 3.5
2013 7.9 11.1 21.9 30.5 3.5 2.3 2.5 3.4
2014 8.1 11.5 20.6 30.6 2.7 2.1 2.5 3.5
2015 7.7 11.1 20.6 29.6 3.2 2.1 2.4 3.2
2016 8.8 11.2 20.6 29.3 3.8 4 2.4 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.