3595_1924
3595_1924
kommunefakta
2018-02-18T20:50:00.000Z
no
Målselv kommune

Kommunefakta

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 785 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 194 162
5-9 år 180 194
10-14 år 217 176
15-19 år 248 210
20-24 år 330 239
25-29 år 305 210
30-34 år 212 192
35-39 år 164 149
40-44 år 189 179
45-49 år 262 230
50-54 år 235 223
55-59 år 216 190
60-64 år 206 192
65-69 år 197 190
70-74 år 166 157
75-79 år 106 127
80-84 år 86 80
85-89 år 42 62
90-94 år 13 40
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 30 8 60 9 50 27 18 5 0 0
2017 29 10 57 7 51 24 19 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Målselv
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Målselv
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 529
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 886
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 970
Undervisning 318
Helse- og sosialtjenester 650
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 191000 379000 519000 273000
2006 196000 396000 548000 306000
2007 214000 422000 582000 318000
2008 229000 448000 631000 348000
2009 259000 469000 644000 345000
2010 245000 495000 679000 347000
2011 263000 520000 709000 356000
2012 273000 547000 738000 359000
2013 280000 567000 753000 375000
2014 289000 596000 768000 388000
2015 296000 610000 782000 403000
2016 301000 612000 801000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Målselv
Grunnskolenivå 1613
Videregående skole-nivå 2292
Universitets- og høgskolenivå kort 1156
Universitets- og høgskolenivå lang 269
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Målselv
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7 5.7 8.7
2010K3 7.7 6.3 9.7
2010K4 7.2 5.5 9.5
2011K1 6.6 5.1 8.7
2011K2 6.4 4.7 8.8
2011K3 6.3 4.6 8.8
2011K4 5.3 3.4 7.9
2012K1 5.9 4.3 7.9
2012K2 6.1 4.1 8.8
2012K3 6.8 4.5 10
2012K4 6.6 4.3 9.6
2013K1 6.4 4.4 9.1
2013K2 5.5 4.1 7.4
2013K3 5.5 4.1 7.3
2013K4 5.8 4.3 7.8
2014K1 5.8 4.3 7.9
2014K2 5.4 4.1 7.3
2014K3 5.5 4.2 7.4
2014K4 5.8 3.9 8.4
2015K1 6.1 4.1 8.6
2015K2 5.9 4.1 8.2
2015K3 6.4 5 8.3
2015K4 6.6 5.2 8.4
2016K1 6.2 5 7.8
2016K2 5.6 4.4 7.2
2016K3 5.8 4.8 7.1
2016K4 6.7 4.8 9.2
2017K1 6.4 4.5 8.8
2017K2 6 3.9 8.7
2017K3 5.9 4.5 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 9 19.5 31.5 0.8 1.5 6.8 3
2008 5.3 9 19.2 33.5 1.2 1.6 8 3
2009 6.5 9.6 17.8 31.2 1.4 1.8 7.3 2.6
2010 5.6 9.1 18.3 32.5 2.1 1.7 6.3 2.7
2011 6.5 8.3 17.5 31.5 2.2 1.8 8.1 3.3
2012 6.5 8.3 17.8 33.6 3.1 1.2 7.8 2.7
2013 5.6 8.1 18.2 34.4 2.1 1.9 7.4 2.9
2014 6.1 8.9 17.9 36.6 2.3 2.1 7.5 3.1
2015 5.2 8.3 17.1 34.5 1.8 2.3 7.4 3.9
2016 5.2 8.5 17.4 34.5 2 2.6 7.2 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.