3595_1032
3595_1032
kommunefakta
2017-11-20T20:18:00.000Z
no
Lyngdal kommune

Kommunefakta

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 587 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 345 270
5-9 år 324 320
10-14 år 306 324
15-19 år 321 312
20-24 år 330 230
25-29 år 241 252
30-34 år 272 277
35-39 år 278 262
40-44 år 297 274
45-49 år 284 297
50-54 år 240 246
55-59 år 230 225
60-64 år 230 243
65-69 år 230 224
70-74 år 189 185
75-79 år 95 126
80-84 år 67 80
85-89 år 42 63
90-94 år 14 30
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 17 38 95 47 32 33 28 7 0
2017 11 21 41 91 35 24 31 37 7 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  107 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  57 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  40 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -19 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lyngdal
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lyngdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 1139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1269
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 373
Helse- og sosialtjenester 817
Personlig tjenesteyting 128

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 375000 477000 267000
2006 177000 391000 494000 274000
2007 191000 423000 539000 298000
2008 207000 453000 575000 326000
2009 210000 451000 591000 334000
2010 220000 470000 606000 338000
2011 228000 502000 632000 347000
2012 238000 517000 661000 364000
2013 252000 544000 686000 380000
2014 259000 566000 715000 387000
2015 262000 573000 733000 384000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lyngdal
Grunnskolenivå 1916
Videregående skole-nivå 2942
Universitets- og høgskolenivå kort 1258
Universitets- og høgskolenivå lang 236
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 587 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lyngdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 30.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7 5.6 8.9
2010K2 6.2 4.6 8.5
2010K3 7 5.8 8.7
2010K4 6.1 5.2 7.4
2011K1 6.8 5.7 8.2
2011K2 5.9 4.8 7.5
2011K3 6.2 5.1 7.9
2011K4 5.4 4.3 6.8
2012K1 6 4.7 7.7
2012K2 5.6 4.5 7.1
2012K3 6.4 5.1 8.2
2012K4 6.1 5.3 7.2
2013K1 6.4 5.2 8.1
2013K2 5.3 4.3 6.7
2013K3 6.1 5.1 7.6
2013K4 5.9 4.9 7.4
2014K1 6.2 5.3 7.4
2014K2 5.5 4.5 7
2014K3 6.2 5.1 7.8
2014K4 5.7 5 6.7
2015K1 5.8 4.4 7.7
2015K2 5.3 4.2 6.8
2015K3 5.5 4.8 6.5
2015K4 5.2 4.1 6.6
2016K1 5.3 4.4 6.4
2016K2 5.2 4.2 6.4
2016K3 5.9 5 7
2016K4 6 4.9 7.3
2017K1 6.8 5.4 8.6
2017K2 6 4.5 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 8.9 23.6 31 2.2 2.2 4.1 5.1
2008 6.2 10.2 24.3 31.7 3.1 2.4 3.9 5.3
2009 6.4 10.4 23.8 31.7 3.6 2.9 3.6 5.1
2010 6.5 12.4 23.3 31.2 3.6 2.5 3.5 4.6
2011 6.5 13.1 22.3 31.5 3.9 2.4 3.7 4.5
2012 6.2 13.6 21.8 33.4 3.9 2.6 3.8 4.4
2013 6.4 13.5 21.6 32 3.6 2.5 3.6 4.1
2014 6.2 13.2 21.9 32.5 4.1 3.6 3.6 4.3
2015 6.6 12.3 22.6 30.1 4.5 3.9 3.6 4.4
2016 6.3 12.7 22.5 31.4 5 3.5 3.3 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 273 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.