3595_0533
3595_0533
kommunefakta
2017-08-17T15:11:00.000Z
no
Lunner kommune

Kommunefakta

Lunner - 0533 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

9 083 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 260 237
5-9 år 273 265
10-14 år 281 296
15-19 år 323 262
20-24 år 252 243
25-29 år 225 231
30-34 år 266 251
35-39 år 287 305
40-44 år 330 310
45-49 år 379 372
50-54 år 344 292
55-59 år 310 322
60-64 år 318 309
65-69 år 276 247
70-74 år 219 220
75-79 år 107 133
80-84 år 79 87
85-89 år 30 79
90-94 år 12 31
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 23 36 59
1998K4 28 52 80
1999K4 1 59 60
2000K4 5 168 173
2001K4 35 -10 25
2002K4 44 -38 6
2003K4 21 -19 2
2004K4 23 14 37
2005K4 22 -16 13
2006K4 12 -10 4
2007K4 23 52 76
2008K4 26 -73 -46
2009K4 12 34 48
2010K4 26 29 54
2011K4 10 112 122
2012K4 17 89 104
2013K4 19 51 72
2014K4 16 33 51
2015K4 24 14 41
2016K4 25 11 36

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lunner
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lunner
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 763
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1843
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 305
Undervisning 345
Helse- og sosialtjenester 1016
Personlig tjenesteyting 169

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 406000 510000 295000
2006 187000 424000 547000 308000
2007 206000 454000 581000 319000
2008 223000 490000 632000 341000
2009 224000 502000 638000 360000
2010 237000 515000 660000 362000
2011 248000 549000 678000 360000
2012 255000 578000 709000 383000
2013 267000 602000 733000 379000
2014 270000 617000 751000 400000
2015 277000 629000 765000 410000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lunner
Grunnskolenivå 2234
Videregående skole-nivå 3022
Universitets- og høgskolenivå kort 1448
Universitets- og høgskolenivå lang 378
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 150 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lunner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  245 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 9.7 29.9 28.3 3.6 2.1 3.9 2.1
2008 8.4 10.4 29.3 29.1 4 2.5 4.3 2
2009 6.8 11.2 28 28.8 5.2 2.4 3.9 1.6
2010 6.7 12.2 27.3 28.3 5.8 2.6 4.2 1.7
2011 6.7 12.5 26.1 28.2 5.8 3.2 3.9 1.7
2012 6.2 12.4 25.1 30.2 5.4 4.9 4.5 1.7
2013 6 11.8 25.1 30.7 5.5 4.8 3.9 1.5
2014 6.2 12.6 24.7 31.7 6.3 3.9 3.9 1.4
2015 6.3 12.6 25.3 30.4 6.2 3 3.8 1.4
2016 6.2 13 24.7 30.7 6.2 3.4 3.6 1.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  56 173 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.