3595_0533
3595_0533
kommunefakta
2018-02-24T15:06:00.000Z
no
Lunner kommune

Kommunefakta

Lunner - 0533 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 065 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 249 234
5-9 år 272 262
10-14 år 283 283
15-19 år 289 278
20-24 år 272 215
25-29 år 231 228
30-34 år 268 281
35-39 år 306 275
40-44 år 286 313
45-49 år 395 359
50-54 år 353 319
55-59 år 303 298
60-64 år 318 309
65-69 år 282 244
70-74 år 237 236
75-79 år 113 139
80-84 år 73 94
85-89 år 38 69
90-94 år 13 35
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 50 128 37 30 147 56 16 25 12 0
2017 47 136 47 31 148 56 17 17 9 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lunner
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lunner
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 763
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1843
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 305
Undervisning 345
Helse- og sosialtjenester 1016
Personlig tjenesteyting 169

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 406000 510000 295000
2006 187000 424000 547000 308000
2007 206000 454000 581000 319000
2008 223000 490000 632000 341000
2009 224000 502000 638000 360000
2010 237000 515000 660000 362000
2011 248000 549000 678000 360000
2012 255000 578000 709000 383000
2013 267000 602000 733000 379000
2014 270000 617000 751000 400000
2015 277000 629000 765000 410000
2016 280000 641000 778000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lunner
Grunnskolenivå 2234
Videregående skole-nivå 3022
Universitets- og høgskolenivå kort 1448
Universitets- og høgskolenivå lang 378
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lunner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.1 5.9 8.7
2010K3 7.5 6.3 9
2010K4 7.3 5.9 8.9
2011K1 7.9 6.9 9.1
2011K2 7.4 6.1 9
2011K3 7.4 6.4 8.6
2011K4 7 5.5 9
2012K1 7.7 6.1 9.5
2012K2 6.9 5.3 8.9
2012K3 7.2 5.8 8.9
2012K4 7.3 5.5 9.3
2013K1 7.4 5.6 9.5
2013K2 6.1 4.6 7.9
2013K3 6.3 5 7.9
2013K4 6.4 4.9 8.3
2014K1 6.8 5 8.9
2014K2 6.5 4.6 8.8
2014K3 6.6 4.7 8.9
2014K4 6.3 4.3 8.9
2015K1 6.7 4.6 9.1
2015K2 5.5 4.4 6.9
2015K3 6 4.7 7.6
2015K4 6.5 4.6 8.6
2016K1 6.3 4.3 8.6
2016K2 6.1 4.1 8.4
2016K3 6.4 4.9 8.3
2016K4 6.1 4.6 7.8
2017K1 6.4 4.7 8.3
2017K2 5.9 4.2 7.9
2017K3 6 4.9 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 9.7 29.9 28.3 3.6 2.1 3.9 2.1
2008 8.4 10.4 29.3 29.1 4 2.5 4.3 2
2009 6.8 11.2 28 28.8 5.2 2.4 3.9 1.6
2010 6.7 12.2 27.3 28.3 5.8 2.6 4.2 1.7
2011 6.7 12.5 26.1 28.2 5.8 3.2 3.9 1.7
2012 6.2 12.4 25.1 30.2 5.4 4.9 4.5 1.7
2013 6 11.8 25.1 30.7 5.5 4.8 3.9 1.5
2014 6.2 12.6 24.7 31.7 6.3 3.9 3.9 1.4
2015 6.3 12.6 25.3 30.4 6.2 3 3.8 1.4
2016 6.2 13 24.7 30.7 6.2 3.4 3.6 1.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.