3595_2014
3595_2014
kommunefakta
2018-02-18T20:53:00.000Z
no
Loppa kommune

Kommunefakta

Loppa - 2014 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 940 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 16 18
5-9 år 17 10
10-14 år 23 17
15-19 år 29 21
20-24 år 44 25
25-29 år 19 28
30-34 år 28 15
35-39 år 19 15
40-44 år 38 34
45-49 år 36 24
50-54 år 32 36
55-59 år 47 33
60-64 år 42 19
65-69 år 46 33
70-74 år 41 30
75-79 år 26 33
80-84 år 13 20
85-89 år 8 13
90-94 år 9 8
95-99 år 2 0
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 8 5 3 0 0 13 0 0 0
2017 3 5 30 3 0 0 15 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Loppa
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Loppa
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 53
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 102
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 117
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 302000 520000 283000
2006 166000 322000 526000 301000
2007 178000 348000 590000 326000
2008 200000 405000 633000 323000
2009 198000 404000 648000 306000
2010 218000 433000 707000 335000
2011 223000 443000 730000 367000
2012 236000 486000 733000 396000
2013 242000 480000 720000 356000
2014 248000 519000 741000 360000
2015 256000 503000 789000 405000
2016 253000 518000 739000 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Loppa
Grunnskolenivå 405
Videregående skole-nivå 263
Universitets- og høgskolenivå kort 142
Universitets- og høgskolenivå lang 28
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Loppa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 44.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8.2 7.2 9.2
2010K3 8 5.9 10.7
2010K4 7.4 5.2 10
2011K1 7.4 5 10.2
2011K2 8.6 5.3 12.2
2011K3 8.7 7.6 9.9
2011K4 8.3 8.1 8.5
2012K1 5.9 5.1 6.8
2012K2 6.6 5.1 8.4
2012K3 7 5.5 8.9
2012K4 7.7 6.4 9.3
2013K1 10 7.8 12.6
2013K2 8.8 7.2 10.6
2013K3 8 9.6 5.8
2013K4 6.5 8.6 3.8
2014K1 5.4 6.1 4.5
2014K2 4.9 6.2 3.3
2014K3 5.6 6.3 4.7
2014K4 6.2 7.8 4.2
2015K1 6.8 7 6.5
2015K2 5.3 6.3 4.2
2015K3 4.8 5.5 4
2015K4 5.7 5.5 6
2016K1 5.8 4.6 7.2
2016K2 5.4 4.7 6.4
2016K3 4.3 3.7 5
2016K4 6.5 5.7 7.5
2017K1 6.9 5.5 8.7
2017K2 7.3 5.3 9.8
2017K3 6.9 5.1 9.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11 5.2 19 30.7 1.1 0.5 6.4 2.1
2008 10.7 5.1 18.7 31.8 1.5 0.4 6.9 2.4
2009 10.8 4.5 18.2 29 1.8 0.5 6.9 2.4
2010 11.3 4.5 19.8 33.9 2.2 0.5 4.9 2.8
2011 11.6 3.6 18.3 31.4 2 0.6 5.5 2.5
2012 11.5 3.8 18.9 36.3 2.1 0.9 4.1 2.8
2013 12.2 3.9 16.3 33.7 1.8 1 6 2.5
2014 14.5 4.4 16.5 33.9 2.2 1 4 2.6
2015 11.5 4.5 15.3 32.2 1.9 1.1 5.7 2.3
2016 10.6 4.5 15.3 35.1 3 1.3 4.4 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.