3595_1738
3595_1738
kommunefakta
2018-02-24T14:46:00.000Z
no
Lierne kommune

Kommunefakta

Lierne - 1738 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 379 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 56 0 4 9 16 0 0 0 3 0
2017 60 0 4 9 21 0 3 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lierne (-2017)
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lierne (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 164
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 146
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 171
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 149000 309000 475000 274000
2006 157000 327000 498000 301000
2007 170000 377000 521000 318000
2008 182000 408000 556000 296000
2009 184000 413000 587000 292000
2010 200000 442000 626000 329000
2011 214000 460000 623000 359000
2012 229000 481000 666000 365000
2013 230000 503000 680000 380000
2014 239000 531000 708000 373000
2015 239000 542000 768000 404000
2016 246000 578000 765000 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lierne (-2017)
Grunnskolenivå 318
Videregående skole-nivå 557
Universitets- og høgskolenivå kort 204
Universitets- og høgskolenivå lang 32
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lierne (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 26.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.7 8
2010K3 5.7 5.7 5.8
2010K4 5.1 5.8 4.4
2011K1 6.4 7.1 5.7
2011K2 6.8 7.4 6.1
2011K3 5.9 5.1 6.9
2011K4 7.1 5.6 8.8
2012K1 7.3 6.8 7.7
2012K2 7.2 5.7 8.8
2012K3 6.9 6 7.9
2012K4 5.5 5.1 5.9
2013K1 6.5 5.1 8.3
2013K2 6.6 3.6 10.1
2013K3 6.8 4.4 9.8
2013K4 6.4 4.9 8.2
2014K1 5.5 4.6 6.5
2014K2 4.8 4.4 5.2
2014K3 5.9 4.2 8
2014K4 6.7 5.4 8.4
2015K1 5.8 4.6 7
2015K2 4.7 3.6 5.9
2015K3 4.8 4.3 5.4
2015K4 4.7 3.6 5.9
2016K1 5.4 4.9 5.9
2016K2 4.8 3.7 6.1
2016K3 4.4 3.5 5.4
2016K4 5.3 3.4 7.6
2017K1 6.5 4.4 9
2017K2 4.3 2.1 6.8
2017K3 4.5 3 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 6.3 19.2 38.5 0.8 0.3 3.1 2.3
2008 10.7 6.6 18.9 38.1 0.8 1 3 3
2009 10.4 5.9 18.1 36.7 0.8 0.8 3.1 2.9
2010 11 6 19.3 37.3 0.8 0.7 3.1 2.5
2011 11 5.9 18.8 36.4 0.8 0.4 3.3 2.8
2012 10.8 6.2 19.4 39.5 0.9 0.3 2.9 2.6
2013 11.2 5.6 18.2 36.7 1.2 0.1 2.8 2.6
2014 10.5 5.4 20.2 37.2 1.7 0.2 2.7 3.2
2015 11.1 5 19.2 33.5 2.8 0.5 2.8 2.7
2016 10.3 5.8 19.1 32.1 2.8 0.8 2.9 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.