3595_0626
3595_0626
kommunefakta
2018-02-18T05:54:00.000Z
no
Lier kommune

Kommunefakta

Lier - 0626 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 25 948 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 769 712
5-9 år 895 837
10-14 år 900 824
15-19 år 850 793
20-24 år 735 689
25-29 år 694 620
30-34 år 763 767
35-39 år 923 909
40-44 år 1038 960
45-49 år 1053 952
50-54 år 978 931
55-59 år 839 790
60-64 år 710 692
65-69 år 629 670
70-74 år 612 614
75-79 år 325 390
80-84 år 197 232
85-89 år 124 168
90-94 år 37 84
95-99 år 5 27
100 år eller eldre 2 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 165 328 1155 170 74 300 99 177 229 187
2017 162 343 1199 166 96 310 102 197 245 186

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lier
Selveier 72.5
Andels- / aksjeeier 11.3
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lier
Jordbruk, skogbruk og fiske 238
Sekundærnæringer 2393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5567
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 789
Undervisning 798
Helse- og sosialtjenester 2689
Personlig tjenesteyting 517

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 190000 423000 552000 293000
2006 194000 442000 585000 305000
2007 210000 480000 626000 339000
2008 229000 512000 682000 359000
2009 234000 513000 684000 356000
2010 240000 533000 709000 367000
2011 246000 561000 735000 386000
2012 257000 589000 763000 392000
2013 269000 615000 793000 415000
2014 279000 630000 825000 416000
2015 284000 645000 840000 426000
2016 292000 664000 854000 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lier
Grunnskolenivå 5158
Videregående skole-nivå 7570
Universitets- og høgskolenivå kort 5141
Universitets- og høgskolenivå lang 1955
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 138

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lier
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 4.7 8.2
2010K3 6.9 5.1 9.1
2010K4 6.7 4.8 9
2011K1 6.5 4.8 8.5
2011K2 5.8 4.3 7.6
2011K3 5.9 4.4 7.6
2011K4 5.6 4.1 7.5
2012K1 5.8 4 8
2012K2 5.3 3.8 7.3
2012K3 5.6 3.8 7.8
2012K4 5.5 3.7 7.8
2013K1 6.2 4.3 8.6
2013K2 5.3 3.5 7.5
2013K3 5.5 3.7 7.8
2013K4 5.7 4.2 7.5
2014K1 5.6 4.3 7.3
2014K2 5.2 3.7 7
2014K3 5.4 3.9 7.2
2014K4 5.1 3.6 7
2015K1 5.7 4.1 7.5
2015K2 5.4 4.1 6.9
2015K3 5.4 4.1 7
2015K4 5.5 4 7.3
2016K1 5.3 3.7 7.1
2016K2 4.7 3.4 6.2
2016K3 5 3.8 6.4
2016K4 5.2 3.9 6.8
2017K1 5.4 3.9 7.2
2017K2 5.3 3.8 7
2017K3 5.1 3.9 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 11.7 28.7 28.3 3.8 1.8 4.7 3.2
2008 7.5 12.2 27.3 28.6 4 1.7 4.7 2.8
2009 7.8 12.8 26 27.9 4.9 2 4.7 2.8
2010 7.2 13 26 28 5.2 2.7 4.9 2.8
2011 7.6 13.6 25.4 27.2 4.1 3.3 4.5 2.7
2012 6.7 13.7 24.8 29.5 4.2 3.1 5.3 2.7
2013 6.3 13.2 23.6 28.6 4 3.1 5.3 2.9
2014 6 13.2 23.5 30.2 4.2 3.1 6.6 2.8
2015 5.4 13 23.4 28.9 4.8 3 5.6 3.1
2016 5.7 12.1 24 28.5 4.5 3.2 7.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.