3595_0728
3595_0728
kommunefakta
2018-02-25T22:24:00.000Z
no
Lardal kommune

Kommunefakta

Lardal - 0728 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 541 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 25 35 17 5 17 5 5 0 0
2017 16 35 41 14 6 16 5 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lardal (-2017)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lardal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 360
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 384
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 58
Helse- og sosialtjenester 245
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 346000 474000 271000
2006 178000 356000 490000 299000
2007 195000 384000 537000 280000
2008 212000 429000 573000 310000
2009 211000 438000 597000 302000
2010 229000 458000 613000 325000
2011 236000 498000 634000 313000
2012 245000 524000 648000 335000
2013 252000 535000 680000 349000
2014 267000 558000 703000 359000
2015 267000 565000 717000 372000
2016 277000 593000 747000 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lardal (-2017)
Grunnskolenivå 635
Videregående skole-nivå 947
Universitets- og høgskolenivå kort 318
Universitets- og høgskolenivå lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lardal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 57.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.4 8.2
2010K3 5.4 4 7.3
2010K4 5.3 3.7 7.4
2011K1 5.2 4.3 6.4
2011K2 5.2 4.4 6.2
2011K3 5.3 4.7 6.2
2011K4 5 3.7 6.7
2012K1 5.8 5 7
2012K2 4.7 3.7 6
2012K3 4.6 3.5 6.1
2012K4 4.2 3.2 5.4
2013K1 6.1 5.6 6.7
2013K2 5.2 4.7 5.9
2013K3 6.6 5.8 7.7
2013K4 6 5.5 6.7
2014K1 6.8 5.8 8
2014K2 5.7 5 6.7
2014K3 7.4 5.8 9.8
2014K4 7.4 6 9.3
2015K1 6.3 5.3 7.8
2015K2 5.3 3.9 7.4
2015K3 6.4 5.2 7.9
2015K4 6.2 5.5 7.2
2016K1 6.1 6 6.3
2016K2 5.9 5 7.1
2016K3 6.1 5.1 7.6
2016K4 5.4 4.8 6.3
2017K1 5.9 4.9 7.2
2017K2 6.1 5.4 7
2017K3 5.9 6 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 9.7 23.7 29 3.2 1.7 5.5 2.2
2008 8.8 10.2 23.3 31 3.4 2.2 5.6 2
2009 8.5 10.5 22.2 28.9 4.2 2.6 5.3 1.5
2010 8.7 10.8 22.2 28.4 4.5 3.7 5.8 2.4
2011 8.3 10.7 22.5 28.7 4.3 3.2 6.1 1.7
2012 8.5 11.2 23 31.4 3.9 2.8 6 1.7
2013 7.8 11.2 22.3 29.9 3 3.7 5.6 2
2014 8 11.9 23 31.5 2.8 3.8 6 2.2
2015 7.7 10.9 22.1 27.9 3.3 4 5.7 2.4
2016 8.2 11.1 22.9 28.7 4 3.7 5.9 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.