3595_0728
3595_0728
kommunefakta
2017-11-21T16:37:00.000Z
no
Lardal kommune

Kommunefakta

Lardal - 0728 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

2 530 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 76 47
5-9 år 81 58
10-14 år 80 63
15-19 år 79 72
20-24 år 82 62
25-29 år 68 63
30-34 år 67 69
35-39 år 70 72
40-44 år 98 85
45-49 år 96 81
50-54 år 91 102
55-59 år 88 84
60-64 år 109 88
65-69 år 76 61
70-74 år 55 63
75-79 år 24 48
80-84 år 20 30
85-89 år 15 26
90-94 år 9 12
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 25 35 17 5 17 5 5 0 0
2017 16 35 41 14 6 16 5 5 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  24 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  31 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  6 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  31 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lardal
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lardal
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 360
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 384
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 58
Helse- og sosialtjenester 245
Personlig tjenesteyting 37

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 346000 474000 271000
2006 178000 356000 490000 299000
2007 195000 384000 537000 280000
2008 212000 429000 573000 310000
2009 211000 438000 597000 302000
2010 229000 458000 613000 325000
2011 236000 498000 634000 313000
2012 245000 524000 648000 335000
2013 252000 535000 680000 349000
2014 267000 558000 703000 359000
2015 267000 565000 717000 372000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lardal
Grunnskolenivå 635
Videregående skole-nivå 947
Universitets- og høgskolenivå kort 318
Universitets- og høgskolenivå lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 896 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lardal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 57.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 5.4 7.5
2010K2 6.1 4.4 8.2
2010K3 5.4 4 7.3
2010K4 5.3 3.7 7.4
2011K1 5.2 4.3 6.4
2011K2 5.2 4.4 6.2
2011K3 5.3 4.7 6.2
2011K4 5 3.7 6.7
2012K1 5.8 5 7
2012K2 4.7 3.7 6
2012K3 4.6 3.5 6.1
2012K4 4.2 3.2 5.4
2013K1 6.1 5.6 6.7
2013K2 5.2 4.7 5.9
2013K3 6.6 5.8 7.7
2013K4 6 5.5 6.7
2014K1 6.8 5.8 8
2014K2 5.7 5 6.7
2014K3 7.4 5.8 9.8
2014K4 7.4 6 9.3
2015K1 6.3 5.3 7.8
2015K2 5.3 3.9 7.4
2015K3 6.4 5.2 7.9
2015K4 6.2 5.5 7.2
2016K1 6.1 6 6.3
2016K2 5.9 5 7.1
2016K3 6.1 5.1 7.6
2016K4 5.4 4.8 6.3
2017K1 5.9 4.9 7.2
2017K2 6.1 5.4 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 9.7 23.7 29 3.2 1.7 5.5 2.2
2008 8.8 10.2 23.3 31 3.4 2.2 5.6 2
2009 8.5 10.5 22.2 28.9 4.2 2.6 5.3 1.5
2010 8.7 10.8 22.2 28.4 4.5 3.7 5.8 2.4
2011 8.3 10.7 22.5 28.7 4.3 3.2 6.1 1.7
2012 8.5 11.2 23 31.4 3.9 2.8 6 1.7
2013 7.8 11.2 22.3 29.9 3 3.7 5.6 2
2014 8 11.9 23 31.5 2.8 3.8 6 2.2
2015 7.7 10.9 22.1 27.9 3.3 4 5.7 2.4
2016 8.2 11.1 22.9 28.7 4 3.7 5.9 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  39 247 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.