3595_1422
3595_1422
kommunefakta
2017-09-25T00:54:00.000Z
no
Lærdal kommune

Kommunefakta

Lærdal - 1422 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

2 159 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 46 40
5-9 år 61 59
10-14 år 68 59
15-19 år 84 62
20-24 år 79 57
25-29 år 54 37
30-34 år 62 53
35-39 år 46 50
40-44 år 74 63
45-49 år 91 69
50-54 år 82 76
55-59 år 79 72
60-64 år 72 83
65-69 år 81 88
70-74 år 66 44
75-79 år 38 36
80-84 år 26 37
85-89 år 11 20
90-94 år 6 18
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 0 -33 -33
1998K4 9 -14 -5
1999K4 -12 -14 -26
2000K4 -3 8 5
2001K4 -4 -15 -19
2002K4 -1 -3 -4
2003K4 -4 -7 -11
2004K4 0 -17 -17
2005K4 -5 2 -3
2006K4 -3 1 -2
2007K4 10 6 16
2008K4 10 20 30
2009K4 -1 1 0
2010K4 3 22 25
2011K4 -4 -15 -19
2012K4 -8 -21 -29
2013K4 -9 7 -2
2014K4 -3 -25 -28
2015K4 1 25 26
2016K4 -11 -2 -13

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lærdal
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lærdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 306
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 254
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 75
Helse- og sosialtjenester 320
Personlig tjenesteyting 26

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 370000 493000 275000
2006 183000 407000 529000 309000
2007 194000 450000 569000 298000
2008 211000 481000 603000 331000
2009 227000 481000 633000 356000
2010 229000 500000 653000 367000
2011 237000 531000 690000 382000
2012 251000 555000 710000 396000
2013 256000 566000 756000 404000
2014 267000 588000 787000 400000
2015 272000 605000 804000 369000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lærdal
Grunnskolenivå 486
Videregående skole-nivå 767
Universitets- og høgskolenivå kort 392
Universitets- og høgskolenivå lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 605 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lærdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  73 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.4 7.5 18.4 34.8 2.1 1.6 2 3.8
2008 9.2 8.3 18.4 34.2 2.2 2 1.9 3.8
2009 9.1 7.8 17.7 32.3 2.5 1.9 3 3.5
2010 9.4 7.9 17.1 33.2 2.6 1.6 3.4 3.3
2011 9.3 8 17.1 32.2 2.5 1.8 2.8 3.2
2012 10.2 7.5 16.6 34.6 2.5 2.1 2.5 2.7
2013 10.8 7.3 15.8 32.2 2.2 2 2.8 3.1
2014 11.5 6.9 14.8 35.4 2.5 2.8 2 2.9
2015 9.2 6 14 35.4 3.8 2.3 2.9 3.3
2016 8.2 5.9 14.6 37.2 4.7 2.1 3.2 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  103 943 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.