3595_1422
3595_1422
kommunefakta
2018-02-25T22:21:00.000Z
no
Lærdal kommune

Kommunefakta

Lærdal - 1422 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 153 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 35
5-9 år 58 49
10-14 år 67 60
15-19 år 80 61
20-24 år 84 65
25-29 år 53 42
30-34 år 60 51
35-39 år 54 52
40-44 år 69 61
45-49 år 83 68
50-54 år 85 79
55-59 år 77 64
60-64 år 72 81
65-69 år 80 87
70-74 år 71 54
75-79 år 37 36
80-84 år 30 28
85-89 år 11 30
90-94 år 6 15
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 15 42 3 5 4 9 3 3 0
2017 7 18 50 3 6 4 7 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lærdal
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lærdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 306
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 254
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 75
Helse- og sosialtjenester 320
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 370000 493000 275000
2006 183000 407000 529000 309000
2007 194000 450000 569000 298000
2008 211000 481000 603000 331000
2009 227000 481000 633000 356000
2010 229000 500000 653000 367000
2011 237000 531000 690000 382000
2012 251000 555000 710000 396000
2013 256000 566000 756000 404000
2014 267000 588000 787000 400000
2015 272000 605000 804000 369000
2016 297000 611000 795000 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lærdal
Grunnskolenivå 486
Videregående skole-nivå 767
Universitets- og høgskolenivå kort 392
Universitets- og høgskolenivå lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lærdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 3.8 7
2010K3 6.1 3.7 9
2010K4 5 2.8 7.4
2011K1 5.1 2.9 7.5
2011K2 5.2 3.6 7.1
2011K3 5.2 4.2 6.4
2011K4 5.1 4.2 6.3
2012K1 5.4 3.6 7.6
2012K2 5.5 3.1 8.3
2012K3 5.4 3.5 7.9
2012K4 5.7 3.7 8.1
2013K1 5.6 3.1 8.6
2013K2 4.2 2.3 6.4
2013K3 4.9 2.8 7.4
2013K4 5 3.2 7.3
2014K1 5.8 5.1 6.5
2014K2 5.3 4.5 6.3
2014K3 5.4 3.9 7.2
2014K4 5.2 4.1 6.6
2015K1 5 4 6.2
2015K2 4.7 4.1 5.4
2015K3 5.2 5.4 5
2015K4 4.5 4.2 4.8
2016K1 5.1 4.7 5.6
2016K2 4.7 4 5.6
2016K3 4.5 4 5.1
2016K4 4.5 3.5 5.6
2017K1 5.2 3.7 7
2017K2 5.1 3.9 6.7
2017K3 5 4.7 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.4 7.5 18.4 34.8 2.1 1.6 2 3.8
2008 9.2 8.3 18.4 34.2 2.2 2 1.9 3.8
2009 9.1 7.8 17.7 32.3 2.5 1.9 3 3.5
2010 9.4 7.9 17.1 33.2 2.6 1.6 3.4 3.3
2011 9.3 8 17.1 32.2 2.5 1.8 2.8 3.2
2012 10.2 7.5 16.6 34.6 2.5 2.1 2.5 2.7
2013 10.8 7.3 15.8 32.2 2.2 2 2.8 3.1
2014 11.5 6.9 14.8 35.4 2.5 2.8 2 2.9
2015 9.2 6 14 35.4 3.8 2.3 2.9 3.3
2016 8.2 5.9 14.6 37.2 4.7 2.1 3.2 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.